Projekte

Projektet

Duke aspiruar ofrimin e të dhënave sa më të sakta, të shpejta, dhe në kohë reale Agjencia Kadastrale e Kosovës ka zhvilluar një varg projektesh që kanë bërë që Republika e Kosovës në fushën e kadastrës dhe administrimit të tokës të rradhitet në të njejtën shkallë me shtetet e zhvilluara, velrësime këto të vërtetuara edhe përmes raporteve të organizatave ndërkobëtare kadastrale, financiare, e ngjajshëm.

 

1. Rindërtimi i informacioneve Kadastrale

2. Kadastri i ndërtesave;

3. Rilevimi aerofoto 2001, 2004, 2009, 2012/13

4. Sistemi i Adresave;

5. Rirregullimi i zyreve në ZKK;

6. Përpilimi i Hartave topogrfike 1:25000;

7. Gjeoportali;

8. Integrimi i bazës grafike me tekstuale

 

Rindërtimi i informacioneve Kadastrale

Të dhënat kadastrale ndodh që nuk përputhen me gjendjen faktike në terren. Barazimi i të dhënave kadastrale me gjendjen faktike në terren është synim i përhershëm i mirëmbajtjes sporadike dhe sistematike të kadastrit. Rindërtimi i informacioneve kadastrale (RIK) realizohet sipas ligjit për Kadastër, neni 29. Analizat e hollësishme te të dhënave kadastrale në dispozicion, në formën analoge dhe digjitale, të disa zonave kadastrale kanë treguar se ato të dhëna nuk pasqyrojnë gjendjen reale të...

Kadastri i ndërtesave

Kadastri i ndërtesave në Kosovë nuk ka ekzistuar para vitit 2000. Banesat ishin të regjistruara vetëm në "Ndërmarrje banesore të qytetit". Në ndërmarrje ishte kontrata ndërmjet shfrytëzuesit të banesës dhe dhënësi i banesës me të dhënat për banesën dhe tatimi i caktuar për mirëmbajtjen e apartamentit/banesës. Para regjistrimit të apartamentit/banesës apo njësisë së ndërtesës është kërkuar dëshmi mbi privatizimin e saj që nënkuptonte edhe sjelljen e vërtetimit nga gjykata. Të gjitha...

Rilevime aerofotografike

Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të aktualizimit të të dhënave kadastrale dhe hapësinore, si dhe për nevoja të institucioneve tjera ka realizuar 4 (katër) rilevime aerofotografike në territorin e Republikës së Kosovës, atë të vitit 2001, 2004, 2009 dhe 2013/2013. Rilevimet aerofotogrametrike janë bere edhe për plotësimin e kërkesave të Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministria Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Ministrise të Financave, për nevojat e...

Sistemi i Adresave

Projekti i sistemit të adresave ka nisur në dhjetor të vitit 2010 kurse tani në vitin 2014  ka filluar të zbatohet në komuna dhe është i paraqitur në gjeoportal. Kmpletimi i sistemit të adresave dhe baza e të dhënave behet në AKK, ndersa perditesimi i tyre behet nga zyra urbanistike e komunës. Sistemi unik i adresave është një nga shërbimet me të rendesishme qe pushteti vendor dhe qendror u siguron qytetareve të Kosovës. 

Rirregullimin e zyrave kadastrale

Zyrat kadastrale për gjeodezi dhe kadaster në komuna kanë qene mjaft të dëmtuara dhe me dizajn të vjetruar nga periudha e kaluar komuniste. Dizajni i tyre nuk i plotësonte kërkesat e tanishme për punë, nuk përmbushnin standardet për efektivet me performance të mirë. AKK solli vendimin për rirregullimin e zyrave kadastrale komunale nepermjet të projekteve dhe donacioneve të ndryshme. Pavaresht qe ZKK janë pjese e organizimit lokal dmth komunal,  ngritja e kualitetit në cdo aspekt në...

Harta topografike 1:25000

Përpilimi i hartës topografike në Kosovë ishte një domosdoshmeri për shumë arsye. Harta topografike qe perfshine edhe territorin e Kosoves bazen e perpilimit të saj e ka qe nga viti 1920, kurse kjo qe është  në shfrytezim ishte perpiluar në vitin 1986 qe dmth azhurnimi i fundit i saj eshte para 28 vite. Në këte periudhe kohore (1986-2014) kanë ndodhur shumë aktivitete, ndertime, mihje e ndrrime në terren. Hartat janë të mira për shfrytezim nese ato janë të azhurnuara për të prezantuar...

Gjeoportali

Nga korriku i vitit 2013, me mbështetjen financiare të Qeverisë Norvegjeze është filluar implementimi i projektit  "Gjeoportali Shtetërorë", me çasje nepermjet http://geoportal.rks-gov.net/ . Në esencë Gjeoportali është shërbim që ofrohet nëpërmjet internetit, është një web portal i cili paraqet informata gjeografike nga burime të ndryshme në mënyrë të unifikuar. Qëllimi kryesor i gjeoportalit është që të ngrejë shkallën e shërbimeve "online". Konkretisht, ky Gjeoportal do të...