Projekte

Projektet

Duke aspiruar ofrimin e të dhënave sa më të sakta, të shpejta, dhe në kohë reale Agjencia Kadastrale e Kosovës ka zhvilluar një varg projektesh që kanë bërë që Republika e Kosovës në fushën e kadastrës dhe administrimit të tokës të rradhitet në të njejtën shkallë me shtetet e zhvilluara, velrësime këto të vërtetuara edhe përmes raporteve të organizatave ndërkobëtare kadastrale, financiare, e ngjajshëm.

 

1. Rindërtimi i informacioneve Kadastrale

2. Kadastri i ndërtesave;

3. Rilevimi aerofoto 2001, 2004, 2009, 2012/13

4. Sistemi i Adresave;

5. Rirregullimi i zyreve në ZKK;

6. Përpilimi i Hartave topogrfike 1:25000;

7. Gjeoportali;

8. Integrimi i bazës grafike me tekstuale

 
« Back

Harta topografike 1:25000

Përpilimi i hartës topografike në Kosovë ishte një domosdoshmeri për shumë arsye. Harta topografike qe perfshine edhe territorin e Kosoves bazen e perpilimit të saj e ka qe nga viti 1920, kurse kjo qe është  në shfrytezim ishte perpiluar në vitin 1986 qe dmth azhurnimi i fundit i saj eshte para 28 vite. Në këte periudhe kohore (1986-2014) kanë ndodhur shumë aktivitete, ndertime, mihje e ndrrime në terren. Hartat janë të mira për shfrytezim nese ato janë të azhurnuara për të prezantuar situaten aktualene të terrenit. Projekti i hartës topografike realizohet për herë të parë me ekspertet vendor dhe nderkombetar me perkrahjen  financiare nga Qeveria e Kosovës dhe nga Qeveria e Japonisë (zbatues Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar JICA).