Projekte

Projektet

Duke aspiruar ofrimin e të dhënave sa më të sakta, të shpejta, dhe në kohë reale Agjencia Kadastrale e Kosovës ka zhvilluar një varg projektesh që kanë bërë që Republika e Kosovës në fushën e kadastrës dhe administrimit të tokës të rradhitet në të njejtën shkallë me shtetet e zhvilluara, velrësime këto të vërtetuara edhe përmes raporteve të organizatave ndërkobëtare kadastrale, financiare, e ngjajshëm.

 

1. Rindërtimi i informacioneve Kadastrale

2. Kadastri i ndërtesave;

3. Rilevimi aerofoto 2001, 2004, 2009, 2012/13

4. Sistemi i Adresave;

5. Rirregullimi i zyreve në ZKK;

6. Përpilimi i Hartave topogrfike 1:25000;

7. Gjeoportali;

8. Integrimi i bazës grafike me tekstuale

 
« Back

Sistemi i Adresave

Projekti i sistemit të adresave ka nisur në dhjetor të vitit 2010 kurse tani në vitin 2014  ka filluar të zbatohet në komuna dhe është i paraqitur në gjeoportal. Kmpletimi i sistemit të adresave dhe baza e të dhënave behet në AKK, ndersa perditesimi i tyre behet nga zyra urbanistike e komunës. Sistemi unik i adresave është një nga shërbimet me të rendesishme qe pushteti vendor dhe qendror u siguron qytetareve të Kosovës.