REGISTER PROPERY

The property right are guaranteed

Kosovo Constitution recognizes and protects the right of property ownership, and use of immovable property in accordance with the public interest regulated by law. This was enabled by an adequate system of land administration with notes and accurate registers, showing the location of immovable property, the shape and boundaries in the Cadaster and the rights in the immovable property rights register. The cadaster as well as the IPRR are established and are functioning in Kosovo. The immovable property rights register is established as a mechanism that recognizes and implements the validation of the rights of the immovable property in Kosovo. All owners have the right to register the immovable property, regardless of gender or race. Kosovo Cadastral Agency encourages all communities, especially women, to use their right to property registration.
 

Your benefits upon the registration of the property

Registration increases legal security and protects your right to immovable property. Registration increases the value of your immovable property, allowing to pass the same one to your inheritors and to secure their future. Also by registering your immovable property, your property will became a part of a free market economy; part of the bank guarantee and you can also sell your immovable property etc.

Çfarë do të thotë pronësia?

Për të qenë një pronar i pronës do të thotë që JU mund të zotëroni, të përdorni dhe transferoni pronën brenda kufijve të përcaktuar me ligj dhe në përputhje me natyrën dhe qëllimin e objektit dhe interesit publik. 

A janë Gratë dhe Burrat të barabartë në të drejtat pronësore?

PO! Ligjet e Kosovës garantojnë barazinë dhe jodiskriminimin. E drejta për të qenë pronar i pronës i përket të dyve burrave dhe grave pa dallim. Kushtetuta e Kosovës, ndër të tjera, garanton: 
 
- barazinë para ligjit; 
- të drejtën për të poseduar pronë; 
- të drejtën për mjete juridike, për të kërkuar 
- mbrojtje ligjore për të drejtat tuaja; dhe 
- mbrojtjen kundër diskriminimit. 
 
Ligjet e Kosovës garantojnë barazi midis grave dhe burrave në gëzimin e këtyre të drejtave. 
 

Çfarë është trashëgimia?

Trashëgimia është kalimi i pasurisë së një personi të (trashëgimlënësit) tek një ose disa persona (trashëgimtarët). Arsyet për fitimin e trashëgimisë bazohen në ligj ose 
testament. 

Kur fitohet trashëgimia?

Trashëgimia fitohet në momentin e vdekjes së personit. Në kushtet e parashikuara me ligj, çdo trashëgimtar i cili është i gjallë në kohën e trashëgimisë ose ndonjë person i cili është ngjizur para vdekjes së trashëgimlënësit dhe ka lindur i gjallë brenda 300 ditëve pas vdekjes së trashëgimlënësit, mund të trashëgojë. 
 
Për shembull: nëse ju jeni shtatzënë kur burri i juaj vdes dhe fëmija lind i gjallë, ky fëmijë po ashtu do të jetë trashëgimtar i tij.

A është ndarja e trashëgimisë më e madhe për burrat sesa gratë trashëgimtare?

JO! Secili trashëgimtarë sipas kushteve të njëjta është i barabartë në trashëgimi. Ligji nuk bën dallimin ndërmjet burrave apo grave. Ndarja e trashëgimisë është e bazuar në marrëdhënien tuaj (grua, motër, vëlla, fëmijë, etj) me trashëgimlënësin. 
 
Për shembull: nëse trashëgimlënësi nuk ka pasur testament, bashkëshortja e tij dhe fëmijët do të trashëgojnë në pjesë të barabarta pronën në trashëgim. Fëmijët e tij/saj- meshkuj dhe femra - do të trashëgojnë pjesët e njëjta.