Administrative Istructions

Title
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR PROCEDURAT E KRIJIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË REGJISTRIT KOMUNAL TË ADRESAVE DHE REGJISTRIT SHTETËROR TË ADRESAVE
UDHEZIM ADMINISTRATIV PËR KRIJIMIN DHE ADMINISTRIMIN E LISTËS ALFABETIKE PËR EMËRTIME, LISTËS REZERVË DHE VENDOSJEN E TYRE NË REGJISTRINË KOMUNAL TË ADRESAVE
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR LICENCIMIN E KOMPANIVE GJEODETE DHE TË GJEODETËVE
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR MATJET KADASTRALE PËR REGJISTRIM NË KADASTËR
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR NDARJEN DHE REGJISTRIMIN E PARCELËS
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR NDARJEN E ZONAVE KADASTRALE
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR RENDITJEN E ELEMENTEVE TË ADRESAVE DHE CAKTIMIN E FORMATIT TË SHKRONJAVE, NUMRAVE DHE TË TABELAVE TË ADRESAVE
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR TARIFAT E PRODUKTEVE DHE SHËRBIMEVE TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS
UDHËZIM ADMINISTRATIVPËR NDARJEN E NDËRTESËS DHE TË PJESËS SË NDËRTESËS
UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR VENDOSJEN FIZIKE TË TABELAVE TË ADRESAVE NË ZONA TË QARKULLIMIT PUBLIK, NDËRTESA, SHTËPI, OBJEKTE DHE PARCELA KADASTRALE TË LIRA
UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR CAKTIMIN E EMËRTIMIT DHE NUMËRTIMIT TË ADRESAVE PËR ZONA TË QARKULLIMIT PUBLIK, NDËRTESA, SHTËPI, OBJEKTE DHE PARCELA KADASTRALE TË LIRA
Administrative Instruction No. 02/2012 for Cadastral Reconstruction and Immovable Property Right Register
Administrative Instruction No. 03/2012 for the Work of the Commission for Cadastral Reconstruction and Immovable Property Right Register
Administrative Instruction No. 04/2012 for Cadastral Reconstruction and Immovable Property Right Register Public Awareness Campaign
Administrative instruction No. 11/2012 on the sequences of address elements and assigning the format of letters, numbers and addrres sign
Administrative instruction No. 12/2012 on assigning the naming and numbering of addresses for public circulation areas, buildings, houses and free cadastral parcels
Administrative instruction No. 13/2012 on installation of physical address signs in public circulation areas, buildings, houses, objects and free cadastral parcels
Administrative instruction No. 14/2012 on the establishment and administration of the alphabetical list of names, reserve list and their assignment by the municipal register of addresses
Administrative Instruction No. AKK 2006/1 on Implementation of Law on Establishing Immovable Property Rights Register
Administrative Instruction MMPH No. 24/2013 for procedures for creation and administration of adresses and state register of adresses