Zyrat Kadastrale Komunale

Zyrat Kadastrale Komunale

ZKK-ja është organ komunal dhe është përgjegjëse për funksionimin e kadastrit. ZKK-ja kryen matje kadastrale dhe të gjitha aktivitetet kadastrale në përputhje me kompetencat e deleguara nga niveli qendror, dispozitat e këtij ligji dhe udhëzimet administrative të nxjerra nga AKK-ja dhe Ministria. Nëpunësi i ZKK-së që kryen matje kadastrale duhet të jenë i certifikuar nga AKK-ja. Të gjitha aktivitetet e ZKK-së realizohen dhe pasqyrohen në bazën qendrore të të dhënave të AKK-së. 

Në vazhdim gjejeni për shkarkim modelin e dorëzimit të të dhënave për regjistrim në kadastër.

Shkarko modelin