Kompanitë e licencuara gjeodete

KOMPANITË E LICENCUARA GJEODETE

Duke pasur për qëllim ofrimin sa më të shpejtë dhe sa më efikas të shërbimeve për qytetarët, Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht legjislacioni në fuqi ka rregulluar përfshirjen e sektorit privat në kryerjen e shërbimeve kadastrale. Për këtë arsye, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka nxjerrë Udhëzimi Administrativ Nr. 13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe të Gjeodetëve e cila rregullon mënyrën dhe kushtet që një gjeodet apo kompani gjeodete të gëzojë statusin e Gjeodetit të Licencuar apo Kompanisë së Licencuar Gjeodete.


Lista e kompanive të licencuara gjeodete