Kompanitë e licencuara gjeodete

KOMPANITË E LICENCUARA GJEODETE

Duke pasur për qëllim ofrimin sa më të shpejtë dhe sa më efikas të shërbimeve për qytetarët, Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht legjislacioni në fuqi ka rregulluar përfshirjen e sektorit privat në kryerjen e shërbimeve kadastrale. Për këtë arsye, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka nxjerrë Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2013 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe të Gjeodetëve e cila rregullon mënyrën dhe kushtet që një gjeodet apo kompani gjeodete të gëzojë statusin e Gjeodetit të Licencuar apo Kompanisë së Licencuar Gjeodete. Po ashtu, në linkun në vijim mund të shkarkoni edhe Udhëzimin Administrativ Nr. 05/2012 për Tarifat e Shërbimeve dhe të Produkteve kadastrale të ofruara nga Zyrat Kadastrale të Kosovës dhe Kompanitë e Licencuara Gjeodete. AKK-ja është përgjegjëse për licencimin e kompanive dhe gjeodetëve për kryerjen e matjeve kadastrale, ndërsa në linqet në vijim mund të shkarkoni listën e kompanive të licencuara gjeodete si dhe listën e gjeodetëve të licencuar.