KUSHTET E LICENCIMIT

Kushtet për licencim të gjeodetit

Personi fizik mund të licencohet si gjeodet i licencuar nëse i plotëson këto kushte:
i. të ketë së paku përgatitjen e lartë për gjeodezi, respektivisht titullin inxhinieri gjeodezisë,

ii. licencimin mund ta fitojnë edhe personat me përgatitje të mesme profesionale drejtimi i gjeodezisë, por për punë me kohë të caktuar deri në
fund të vitit 2010.

iii. të ketë së paku 3 vjet përvojë në punët e gjeodezisë ose të kadastrës, 

iv. të ketë të dhënë provimin profesional për punë në lëmin e gjeodezisë dhe të kadastrës,

v. të mos jetë në marrëdhënie pune në institucionet e kadastrës në ZKK, AKK ose në institucionet tjera që paguhen nga Buxheti i Kosovës,

vi. të ketë pajisjet e domosdoshme për punë, dhe marrëdhënie pune vetëm në një kompani gjeodete të licencuar ose kompani tjetër të
ngjashme.

vii. të ketë lokalin – objektin e punës qoftë në pronësi ose të drejtën e shfrytëzimit .

Personat të cilët nuk e kanë të dhënë provimin profesional për punë të gjeodezisë dhe të kadastrës mund të marrin licencën për punë me kusht që provimin ta përfundojnë në afatin prej 2 vjetësh prej momentit të fillimit të organizimit të provimit profesional.

Një gjeodet i licencuar mund të jetë në marrëdhënie pune vetëm në një kompani gjeodete të licencuar ose kompani tjetër të ngjashme.


Shkarko kërkesën për licencim të gjeodetit
 

Kushtet për licencimin e kompanive gjeodete

Kompania gjeodete apo kompania tjetër e ngjashme mund të licencohet përkryerjen e punëve të kadastrave sipas nenit 3 të këtij udhëzimi, nëse i plotëson këto kushte:

i. nëse kompania është e regjistruar në regjistrin e bizneseve në organin kompetent,


ii. nëse ka në marrëdhënie pune së paku një gjeodet të licencuar,

iii. të ketë pajisjet dhe instrumentet që i plotësojnë standardet teknike për kryerjen e punëve profesionale dhe të shërbimeve kadastrale për të cilat kërkon të licencohet ose deklaratën (kontratën ) për mënyrën e sigurimit dhe të përdorimit të pajisjeve (instrumenteve),

iv. të ketë lokalin e vet ose të drejtën e shfrytëzimit të një lokali të punës.

Shkarko kërkesën për licencim të kompanisë gjeodete