lajme 2017

Studentët vizitojnë AKK

Një grup studentësh nga  Universitetit të Prishtinës Fakulteti i Shkencave Matematike - Natyrore Departamenti i Gjeografisë, të prirë nga Profesori Dr.Ferim Gashi profesor ne Departamentin e Gjeografisë, kanë qënduar në një vizitë njëditore në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës ku janë pritur nga Kreyeshefi Ekzekutiv i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha dhe eksperi i GIS-it dhe Hartografisë z. Avni Rruestemi. Qëllimi i takimit ishte informimi i përgjithshëm i studentëve rreth mënyrës së kryerjes së punëve kadastrale në përgjithsi dhe procesi i krijit të hartave 1:25.000 ne veçanti. Pas informimit të përgjithshëm të aktiviteteve në AKK nga Kryeshefi Meha, gjatë vizitës studentëve iu mbajt një prezantim profesional për hartën topografike, mënyra e krijimit të një harte të tillë, benefitet nga posedimi i hartës së tillë, e të tjera nga eksperti i fushës, z. Avni Rruestemi. Po ashtu studentëve iu dhurua nga një libër profesional për hartën topografike, me titull "Nomenklëatura, simbolet, shenjat dhe pozicionimi i hartës topografike 1:25.000", prodhim i Agjencisë Kadastraële të Kosovës.

 


Banka Boterore, vizitë në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim dhe me përkrahje financiare dhe profesionale të Bankës Botërore ka implemetuar projektin RECAP i cili konsiston me regjistrimin e pronës së paluajtshme në kadastër. Projekti është në fazën e fundit të implementimit të tij, ndërsa për informim nga afër me realizimin e fazës së fundit të projektit, si dhe për trajtimin e mundësive për një projekt tjetër të Bankës Botërore në AKK, një ekip gjithpërfshirës i Bankës Botërore është duke qëndruar në një vizitë një javore në AKK. Gjatë qëndrimit të tyre në AKK janë prezantuar rezultatet nga projektete e implementuara dhe janë identifikuar sfidat me të cilat AKAK do të ballafaqohen në të ardhmen, me qëllim që projekti i ri eventual të targetojë pikërisht këto sfida.


Takim për projektligjin për kadastër

Agjencia Kadastrale e Kosovës rrespektivisht Drejtoria Ligjore brenda AKK-së ka mbajtur një takim pune me Grupin Punues për Projektligjin për Kadastrin e Paluajtshmërive, ku temë diskutimi ishin komentet, sugjerimet dhe kërkesat për sqarime shtesë që palët të ndryshme të interesit si programi për të drejtat pronësorei i USAID-it, Shoqata Bankave, Zyra e Kryeministrit të Kosovës etj, kanë bërë në versionin e fundit të Projektiligjit për kadastër. Në takimin interaktiv Drejtoria Ligjore ka dhënë sqarime në çështjet e ngritura dhe rreth komenteve të bëra nga palët e ndryshme të interesit. 


Përkrahja norvegjeze për Agjencinë Kadastraëe të Kosovës vazhdon

Ambasadori i Mbretërisë Norvegjeze në Republikën e Kosovës z. Per Strand Sjaastad ka vizituar Agjencinë Kadastrale të Kosovës (AKK), ku është pritur nga Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha dhe Udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve z. Muzafer Çaka. Duke e ditur se Mbretëria Norvegjeze është një nga përkrahëset më të mëdha të Agjencisë Kadastrale të Kosovës qysh nga vetë themelimi i AKK-së 15 vite më parë, qëllimi i takimit ishte prezantimi i të arriturave të AKK-së që vijnë si rezultat i këtij bashkëpunimi. Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, në takim prezantoi të arriturat dhe sfidat e përgjithshme të AKK-së gjatë kryerjes së punëve të përditshme në fushën e administrimit të tokës, kadastrës, hartografisë dhe mirëmbajtjes së bazës qendrore të regjistrave pronësorë. Po ashtu, në takim z. Meha prezantoi dhe emëroi secilin nga projektet e realizuara me përkahje të Autoritetit Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Katverket", në mesin e të cilave më të rëndësishme janë apliakcioni për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë "Sistemi i Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovës", aplikacionin për administrimin dhe mirëmbajtjen e pjesës grafike të të dhënave kadastrale dhe pronësore (Harta Kadastrale), Gjeoportalin Shtetërorë, Sistemin e Unifikuar të Adresave dhe vendosjen e shenjave me emra rrugësh dhe numrave të adresave nëpër shumë Komuna të Republikës së Kosovës, Strategjinë për TI 2010- 2015, Sistemin për Komunikim nga Distanca mes nivelit Qendror dhe atij Lokal kadastral, Matjet Absolute Gravimetrike etj. Po ashtu, Kryeshefi i AKK-së e njoftoi Ambasadorin Norvegjez që përkrahja e dhënë nga Qeveria e Norvegjisë ka përfunduar dhe këtë e prezantoi si një sfidë të madhe për Agjencinë. Ndërsa Ambasadori z. Per Strand Sjaastad u zotua se përkrahja do të vazdhojë edhe në të ardhmen, duke informuar AKK-në se Qeveria Norvegjeze ka ndarë kapacitete të mjaftueshme financiare dhe profesionale për të ndihmuar AKK-në edhe për vitet e ardhshme. Po ashtu, Ambasadori vlerësoi të arriturat e AKK-së, duke thënë se institucioni që ai përfaqëson ndihet krenar me rezultatet që AKK ka arritur përmes përkrahjes së Qeverisë Norvegjeze.


Inspektimet nëpër ZKK

Një ekip gjithëpërfshirës i AKK-së i përbërë nga ekspertë ligjor dhe kadastral, janë duke zhvilluar inspektime nëpër ZKK me qëllim të identifikimit të problemeve dhe sfidave me të cilat ZKK-të janë duke u ballafaquar. Gjatë inspektimeve është duke u parë edhe respektimi i kornizës ligjore gjatë kryerjes së punëve kadastrale, janë duke u analizuar edhe kapacitetet teknike si dhe ato profesionale të stafit të ZKK-ve për të kryer punët ditore në bazë të kërkesave institucionale dhe nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Rrjedhimidht, në rast se evidentohen deficite profesionbale e teknike, Agjencia kadastrale e Kosovës do të trajtojë edhe mundësitë për avancimet në këto fusha si përmes ofrimit të trajnimeve po ashtu edhe përmes ngritjes së kapaciteteve teknike. Përndryshe, inspektime të tilla janë të rregullta dhe yhvillohen për secilin vit.


Vizitë e përfaqësuesve të projektit IMPULS

Me qëllim të diskutimit të të arriturave dhe sfidave të AKK-së në kuadër të projektit regjional IMPULS, i cili konsiston me harmonizimin dhe shpërndarjen e të dhënave gjeopësinore mes insititucioneve, një delegacion i projektit IMPULS ka qëndruar në një vizitë njëditore në AKK. Gjatë vizitës janë mbajtur prezantime interaktive përmes të cilave janë diskutuar të arriturat e AKK-së në këtë fushë, si dhe janë trajtuar sfidat aktuale. Si rezultat i krahasimit të numrave të institucioneve dhe të dhënave të përfshira në IMPULS, ka dal në pah se AKK ka të arritura të dukshme.  Është konstatuar se ka avancime në harmonizimin e të dhënave,në krijimin e metadatave për të dhënat, në fushën e marrëveshjeve për shkëmbim të dhënash, etj. Po ashtu, qëndrimi i ekspertëve suedez në AKK është shfytëzuar edhe për demonstrim në kohë reale të gjeoportalit shtetërorë si dhe për punë në aplikacionin për harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore. Bashkëpunimi mes palëve do të vazhdojë edhe në të ardhmen, me aktivitete tani më të caktuara, të cilat do të zgjasin deri ne verën e vitit të ardhshëm kur edhe parashihet përfundimi i projektit IMPULS.


IMPULS: Punëtori për NSDI

Agjencia Kadastrale e Kosovës si koordinatore e infrastrukturës shtetërore për të dhëna gjeohapësinore (NSDI), detyrë kjo e mveshur me ligjin për kadastër, është përfituese e projektit regjional IMUPLS, i cili finansohet nga SIDA suedeze ndërsa implementohet nga Autoriteti Suedez për Kadastër "Lantmateriet". Ky projekt konsiston me harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore dhe mënyrës së shkëmbimit të këtyre të dhënave brenda institucioneve të shteteve respektive me ato të shteteve anëtare të BE-së. Në kuadër të këtij projekti, me datat 27 dhe 28 Shtator në Prishtinë, nën organizimin e AKK-së është mbajtur punëtori për krijimin e shërbimeve për shkëmbimin e të dhënave dhe për vetë harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore. Pjesëmarrësve në punëtori, kryesisht përfaqësues të sektorit të TI-së dhe GIS-it nga institucionet publike, me përkrahjen e ekspertëve kroat të angazhuar nga porjekti IMPULS, u është prezantuar korniza ligjore Evropiane për NSDI, si dhe është demontruar hramonizimi i të dhënave gjeohapësinore si dhe krijimi I ueb shërbimeve për publikimin e aytre të dhënave. 


Përmbyllja e përkrahjes noprvegjeze

Mbretëria e Norvegjisë, përmes Autoriteti Norvegjez për Hartografi "Kartverket"  ka qenë një ndër përkrahësit më të mëdhenj në fushën e administrimit të tokës, regjistrave pronësorë, adresave dhe  kadastrës, të angazhuar në Republikën e Kosovës qysh nga paslufta. Si rezultat i përkrahjes së tyre, janë realizuar disa projekte kapitale përfitues nga të cilët ka qenë Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Komunat.  Ndërsa me datë 27 dhe 28 qershor janë mbajtur disa aktivitetet për përmbylljen e këtyre aktiviteteve. Projektet më të mëdha të cilat janë realizuar me përkrahje norvegjeze janë Sistemi i Unfikuar i Adresave, Harta Kadastrale, Sistemi i Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë, ngritja e kapaciteteve profesionale, qendra për komunikim nga distanca, Gjeoportali Shtetërorë, përkrahje në zhvillim të TI-së, etj.  Parashihet që përkrahja norvegjeze për Agjencinë Kadastrale të Kosovës të vazhdojë edhe të ardhmen. 


Përfaqësues të Ibër lepencit në AKK

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ka pritur në një takim pune përfaqësues nga Ndërmarrja Hidroekonomike "Ibër Lepenci" me qëllim të diskutimit të mundësive të bashkëpunimit mes institucioneve respektive. Në takim Kryeshefi ka prezantuar disa nga projektet kapitale të realizuara nga AKK, janë prezantuar edhe një varg produktesh të AKK-së, ndërsa në bashkëbisedim janë identifikuar edhe fushat e interesit të përbashkët ku ky bashkëpunim do të mund të avancohej, kryesisht rreth shkëmbimit të të dhënave gjeohapësinore në posedim të institucioneve në fjalë, dhe shkëmbimin e tyre përmes gjeoportalit shtetërorë.

 

 


Përfaqësues të JICA në AKK

Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha ka pritur në një takim pune përfaqësuesin e JICA-s japoneze z. Kaoru Tsuda, me të cilin është diksutuar rreth rezultateve nga bashkëpunimi në të kaluarën mes institucioneve në fjalë si dhe rreth mundësive për zhvillimit e bashkëpunimit në të ardhmen. Si që dihet AKK me përkrahjen e JICA-s ka realizuar projektin për zhvillimin e hartave topografike 1:25.000 për 90 përqind të territorit të Republikës së Kosovës, ndërsa 10 për qind të territorit e ka zhvilluar me kapacitete të veta profesionale dhe financiare. Në takim është prezantuar edhe puna e kryer nga AKK për realizimin e 10 për qind të territorit, si dhe janë prezantuar sfidat gjatë kësaj pune. Duke marrë parasysh se një projekt i ngjashëm do të realizohet edhe në Shqipëri, përfaqësuesi i JICA-s ka kërkuar bashkëpunimin e AKK-së në këtë aspekkt, duke prezantuar përvijat edhe sfidat për homologët nga Shqipëria.


AKK, vizitë nga USAID

Koordinimi i aktiviteteve në fushën e skanimi masiv dhe indeksimin e dokumenteve, respektivisht digjitalizimi i dokumentacionit kadastral nëpër Zyrat Kadastrale Komunale ishin disa nga temat e takimit të nivelit të lartë mes përfaqësuesve të AKK-së dhe përfaqësuesve të Programit për të Drejta Pronësore në USAID. Gjatë takimit ekspertët e AKK-së të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha përmes diskutimeve interaktive prezantuan disa nga rezultatet e arritura nga skanimi i dokumenteve në 12 komuna, projekt ky i mbuluar nag AKK-ja, ndërsa u prezantuan edhe sfidat gjatë realizimit të projektit. Shkëmbimi i përvojave nga ky projekt do të jetë i dobishëm duke ditur faktin se Programi për të Drejtat pPronësore i USAID ka për qëllim që projektin e njetë ta implementojë edhe në katër Komuna tjera.


Përfaqësues të Zyrës së BE në AKK

Me qëllim të diskutimit të legjislacionit i cili mbulon regjistrimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme në Republikën e Kosovës, në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes përfaqësuesve të AKK-së të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha si dhe përfaqësuesve dhe këshilltarëve për çëshjte të tashëgimisë kulturore pranë Zyrës së BE-së në Kosovë. Në takim nga ana e ekspertëve të AKK-së është sqaruar mënyra e regjistrimit të pronës, organet kompetente në këtë fushë, si dhe janë prezantuar disa nga projektet kapitale në fushën e administrimit të tokës dhe kadastrës në Republikën e Kosovës. 


Punëtori për trajtimin e ndërtimeve pa leje

Me qëllim të diskutimit rreth drafti draft-udhëzimeve administrative për kërkesat themelore për shëndet dhe siguri, procedurat dhe dokumentacionin për trajtimin e ndërtimeve pa leje, që janë duke u hartuar në bazë të Projekt-Ligjit për Trajtimin e Ndërtimeve Pa Lej, ekpertët kadastralë dhe ligjor të AKK-së janë duke marrë pjesë në një pçunëtori organizuar nga Departamenti për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim në Ministrinë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), me përkrahjen e projektit të USAID-it - Partneritetet për Zhvillim. Gjatë punëtorisë vëmendja kryesore i është kushtuar dy draft-udhëzimeve admistrative të cilat janë përgatitur deri më tani, draft-Udhëzimi Admistrativ për Kërkesat Themelore për Shëndet dhe Siguri, Procedurat dhe Dokumentacionin për Trajtimin e Ndërtimeve Pa Leje të Kategorisë I dhe II dhe Draft-Udhëzimi Admistrativ për Kërkesat Themelore për Shëndet dhe Siguri, Procedurat dhe Dokumentacionin për Trajtimin e Ndërtimeve Pa Leje të Kategorisë III. Kjo punëtori u ka ofruar mundësinë pjesëmarrësve që të japin inputet e tyre profesionale dhe të kontribuojnë në finalizimin e dy këtyre udhëzimeve administrative me qëllim të përgatitjes së tyre për miratim, pasi që ligji i ri të hyjë në fuqi.


AKK, pjesëmarrje në FIG

The Kosovo Cadastral Agency, represented by its cadastral expert Mr. Korab Ahmetaj participated in the Working Week 2017 of International Surveyors Association (FIG), which was held from 29 May to 2 June 2017 in Helsinki, Finland. At this conference, among the dozens of presentations of professional activities in the field of geodesy, Mr. Ahmetaj presented the professional work of KCA entitled "The development of KCLIS toward SOA ". Also, a presentation on the activities in the Republic of Kosovo in the field of land administration was held by Mrs. Chryssy Potsiou, Chairman of FIG, who presented the paper titled "Formalization of Informal Buildings in Kosovo", with Prof. Dr. Murat Meha as a co-author. Both the presentations and the results from the activities conducted in Kosovo were seen of an interest by the participants.  


AKK, takim me KFOR

Me datë 26.05.2017 në ambientet e AKK-së është  mbajtur një takim mes ekspertëve të AKK-së të udhëhequr nga Kryeshefi  Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha, dhe përfaqësuesve të KFOR-it. Temë e diskutimit ka qenë përmbajtja dhe saktësia e Hartave Topografike Digjitale te shkallëve te ndryshme si dhe është trajtuar mundësia e avancimit të kapaciteteve njerëzore në AKK për trajtimin e hartave të tilla. Po ashtu në takim janë identifikuar edhe pikat e interesit të përbashkët me qëllim të ngritjes së shkllës së bashkëpunimit mes institucioneve rrespektive dhe shkëmbimi i të dhënave në mënyrë të saktë dhe të shpejtë mes institucioneve.


Shenjëzimi i adresave në Vushtrri

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i shoqëruar edhe nga Ambasadori norvegjez në Prishtinë, Strand Sjaastad bashkë me përfaqësuesin e qeverisë norvegjeze, Helge Onsurd, sot kanë qëndruar për vizitë në qytetin e Vushtrrisë ku janë pritur nga nënkryetari i Komunës së Vushtrrisë, Dibran Perçuku.  Përveç zhvillimeve në Komunën e Vushtrrisë, AKK dhe përfaqësuesit e qeverisë norvegjeze janë interesuar për projektet që ata po zhvillojnë si dhe vazhdimin e mbështetjes dhe bashkëpunimit në të ardhmen me Vushtrrinë. Në emër të qytetarëve të Vushtrrisë, nënkryetari Perçuku ka falënderuar popullin dhe qeverinë norvegjeze për mbështetjen e madhe dhe shumë të rëndësishme që i ka dhënë Vushtrrisë në përfundimin me shumë sukses të projektit të sistemit të adresave që ka kushtuar rreth 120 mijë Euro. Ndërsa ambasadori, Strand Sjaastad, ka theksuar se Norvegjia është duke dhënë një kontribut të madh në ndërtimin dhe zhvillimin e Kosovës. Nga ana e tij z. Meha në takim ka thënë se Qeveria norvegjeze në bashkëpuinim me AKK-në e kanë përzgjedhur Komunën e Vushtrrisë për projektin e parë për shenjëzimin e adresave në Kosovë dhe projekti ka dal shumë i suksesshëm, ku janë shenjëzuar 1409 rrugë dhe 20 mijë banesa.


Përurohet shenjëzimi i adresave në Lipjan

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha Kryetari i Lipjanit, Imri Ahmeti dhe Ambasadori i Norvegjisë për Republikën e Kosovës Per Strand Sjaastad sot kanë përuruar projektin "Sistemi i unifikuar i adresave", projekt me anë të të cilit janë vendosur numërat për rreth 15.000 hyrje në Komunën e Lipjanit. Me këtë rast Kryetari i Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti tha se është mirënjohës dhe falenderues ndaj Qeverisë Norvegjeze dhe Autoritetit Hartografik Norvegjez për donacionin e ofruar në instalimin dhe finalizimin e sistemit të adresave në Komunën e Lipjanit. "Për ne është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i nevojshëm që është përfunduar me sukses. Konisderoj se tanimë është kompletuar sistemi i adresave për të gjithë qytetarët e Lipjanit, sistem ky që sigurisht do të mirëmbahet dhe do të azhurnohet" – tha kryetari Ahmeti. Nga ana tjetër ambasadori Norvegjez, Per Strand Sjaastad u shpreh i lumtur që sot vizitoi Lipjanin dhe tha se është shumë i kënaqur që një projekt i till kaq i nevojshëm është implementuar me sukses në këtë komunë. Projekti është pjesë e Sistemit të Adresave dhe është bashkëfinancuar nga Autoriteti Hartografik Norvegjez, Agjencioni Kadastral i Kosovës dhe Komuna e Lipjanit.


Takohen donatorët e AKK-së

Me qëllim të diskutimit të çështjeve që lidhen me administrimin e tokës si dhe me qëllim të koordinimit të projekteve në fushën e administrimit të tokës, në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur takimi i punës mes ekzekutivit të AKK-së dhe donatorëve ndërkombëtar të saj si Banka Botërore, Autoriteti Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket" dhe Zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë, që njëherësh janë edhe donatorët kryesorë të AKK-së. Në takim u prezantuan të arrituirat në fushën e administrimit të tokës ndërsa u prezantuan edhe sfidat me të cilat AKK do të ballafaqohen në të ardhmen si rezultat i përfundimit të disa projekteve të financuara nga donatorët dhe si rezultat i riorganizimit të vendeve të punës brenda MMPH-së. Palët në takim u fokusuan në identifikimin të pikave kritike sa i përket projekteve të cilat duhet me doemos të përkrahen, me qëllim që të mos ndërpritet funksionimi i disa aplikacioneve të rëndësishme të AKK-së. Për të gjitha këto ka qenë I informuar edhe përfaqësuesi I MMPH-së në këtë takim.

 


Kadastra, pesjë e agjendës së Bankës Botërore

Ministri i MMPH-së z. Ferat Shala me bashkëpunëtorët, në mesin e të cilëve edhe Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha priti delegacionin e Bankës Botërore për Kosovë të kryesuar nga drejtori z. Marko Mantovanelli. Ministri Shala, e falënderoi z .Mantovanelli për bashkëpunimin e deritanishëm si dhe shprehi gatishmërinë për projektet e përbashkëta në të ardhmen. Në këtë fazë Bankës Botërore do t'i kërkohet vazhdimi edhe për 12 muaj i mbështetjes për Agjencionin Kadastral të Kosovës. Ministri Shala dhe drejtori i Bankës Botërore z. Mantovanelli për pjesën e mbetur të projektit të kadastrit, po ashtu u dakorduan që në të ardhmen e afërt të vazhdojnë me projektet e reja të cilat kanë të bëjnë veçanërisht me verifikimit të dokumenteve kadastrale të cilat do të kthehen nga Serbia. Z. Mantovanelli, shprehu kënaqësinë e përkushtimit të MMPH-së, e cila me ndihmën e  Bankës Botërore, ka përfunduar deri më tani rreth 30% të kadastrit të tokave. Të dyja palët, u pajtuan për të gjetur mundësitë e bashkëpunimit edhe në të ardhmen.


Takim pune për ligjin e ri

Ndryshimet dinamike në fushën e administrimit të tokës janë duke imponuar edhe azhurnimin e legjislacionit i cili rregullon këtë fushë. Për këtë arsye edhe Agjencia Kadastrale e Kosovës është angazhuar në avancimin e Ligjit aktual për Kadastër i cili kishte hyrë në fuqi gjatë vitit 2011, përmes krijimit të një ligji të ri të integruar me qëllim të harmonizimit të Ligjit për Kadastër me ligjeve tjera në fuqi. Për këtë arsye, dhe me qëllim të gjithpërfshirjes në draftimin e versionit final të këtij ligji të ri, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka organizuar një takim treditor pune ku pos ekspertëve ligjor e kadastral të AKK-së kanë qenë të ftuar edhe zyrtar ligjor nga institucione publike, përfaqësues të shoqatës së gjeodetëve, përfaqësues të asociacionit të komunave, etj. Në këtë punëtori është folur rreth ndryshimeve që ligji do të imponoj, ndërsa pjesëmarrësit kanë folur edhe rreth sfidave që përmban drafti aktual i ligjit. Pritet që pas komentimeve të detajuara nga palët e interesit, para se i njëjti të përcillet për aprovim në Qeveri.