Lajme 2019

Formatet për përgatitjen e dokumentacionit gjeodezik dhe kadastral për legalizimin e ndërtimeve pa leje

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përgatitur formatet e standardizuara për përgatitjen e dokumentacionit gjeodezik dhe kadastral për ndërtesat dhe pjesët e ndërtesave në procesin e trajtimit të ndërtimeve pa leje. Shpjeguesin dhe formatet i gjeni të bashkëngjitura në linkun http://www.kca-ks.org/legalizimi në faqen e Agjencisë Kadastrale të Kosovës.


Reformat në kadastër, takim mes AKK dhe ZKK

Prishtinë, 26 Nëntor - Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të reformave në fushën e kadastrës ka ndërmarrë disa iniciativa ligjore të cilat kanë rezultuar me ndryshimin e akteve nënligjore, respektivisht hyrjen në fuqi të gjashtë Udhëzimeve Administrative në fushën e kadastrës dhe regjistrimit të pronës, nga të cilat përfitimet për qytetarët do të jenë të menjëhershme por do të ndikojnë edhe në kryerjen e punëve të përditshme nga Kompanitë e licencuara gjeodete, gjeodetët e licencuar dhe Zyrat Kadastrale Komunale. Ndërsa me qëllim të prezantimin të Udhëzimeve Administrative si dhe trajtimit të çështjeve tjera të interesit të përbashkët, është mbajtur një takim mes ekzekutivit të AKK-së të prirë nga Kryeshefi z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga ekspertë kadastral dhe ligjor dhe Zyrave Kadastrale Komunale të përfaqësuara nga Drejtorët e Zyrave Kadastrale shoqëruar nga zyrtarët ligjor dhe kadastral. Në takim u prezantuan ndryshimet që rrjedhin nga këto Udhëzime Administrative, me theks të veçantë ato pjesë që afektojnë punën e zyrtarëve nëpër Zyrat Kadastrale Komunale si standardizimi i çmimeve për produkte dhe shërbime kadastrale dhe pronësoro-juridike, eliminimi i pengesave për ndarjen dhe bashkimin e parcelave në zonat urbane, ndalesa e punëve në terren për bashkim dhe për ndarje të parcelave për zyrtarët e Zyrave Kadastrale Komunale, krijimi i bazës ligjore për ofrimin e produkteve kadastrale online, thjeshtimi i procedurave për krijimin e bashkëpronësisë dhe krijimi i bazës ligjore për ndarjen e bashkëpronësisë në rastet kur qytetarët janë obliguar të hyjnë në bashkëpronësi. Përndryshe, diskutimet interaktive rezultuan me një pajtueshmëri në masë të madhe mes zyrtarëve të AKK-së dhe ZKK-ve në lidhje me reformat, ndërsa disa çështje teknike mbet të zgjidhen përmes bashkëpunimit teknik e profesional mes institucioneve respektive. Konkretisht Uhdëzimet e reja, të nënshkuara nga Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planfikimit Hapësinorë z. Fatmir Matoshi janë Udhëzimi Administrativ për licencimin e kompanive gjeodete dhe të gjeodetëve, Udhëzimi Administrativ për matjet kadastrale për regjistrim në kadastër, Udhëzimi Administrativ për ndarjen dhe regjistrimin e parcelës, Udhëzim Administrativ për ndarjen e zonave kadastrale, Udhëzimi Administrativ për tarifat e produkteve dhe shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Udhëzimi Administrativ për ndarjen e ndërtesës dhe të pjesës së ndërtesës.


50 vjetori i shkollës së parë të gjeodezisë në Kosovë

Sot, me rastin e shënimit të jubileut pesëdhjetëvjeçar të hapjes së Shkollës së Parë të Gjeodezisë në Kosovë, nën organizimin e Shoqatës së Gjeodetëve të Kosovës dhe me pjesëmarrjen e një numri të madh gjeodetësh, në Gjakovë është mbajtur një manifestim solemt për shënimin e këtij jubileu. Në mesin e të ftuarve në manifestim ishte edhe një delegacion gjithëpërshfirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti me bashkëpunëtorë. Në fjalën e rastit që z. Ahmeti pati, ai vlerësoi peshën që hapja e kësaj shkolle kishte në Kosovë, dhe foli për iniciativat e tij dhe AKK-së në fuqizimin e rolit të gjeodetit në shoqëri. Po ashtu, në mesin e prezantimeve profesionale ishte edhe ai i AKK-së kushtuar zhvillimeve në fushën e kadastrës dhe gjeodezisë në përgjithësi dhe AKK-së në veçanti.


Hynë në fuqi Udhëzimet e reja Administrative

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka avancuar kornizën e saj ligjore në fushën e kadastrës dhe regjistrimit të pronës së paluajtshme, duke nxjerrë gjashtë Udhëzime Administrative të reja të cilat sot pas publikimit në Gazetën Zyrtare, kanë hyrë fuqi . Udhëzimet Administrative mund të shkarkohen në vegzën http://www.kca-ks.org/urdheresa-administrative, dhe janë si vijon:

UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR LICENCIMIN E KOMPANIVE GJEODETE DHE TË GJEODETËVE         

UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR MATJET KADASTRALE PËR REGJISTRIM NË KADASTËR     

UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR NDARJEN DHE REGJISTRIMIN E PARCELËS            

UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR NDARJEN E ZONAVE KADASTRALE

UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR TARIFAT E PRODUKTEVE DHE SHËRBIMEVE TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS               

UDHËZIM ADMINISTRATIVPËR NDARJEN E NDËRTESËS DHE TË PJESËS SË NDËRTESËS


20 vjetori i hapjes së zyrës së Bankës Botërore

Me qëllim të shënimit të  20 vjetorit të hapjes së Zyrës së Bankës Botërore në Prishtinë me me ftesë të Drejtorit të kësaj Zyre z. Marko Mantovaneli, një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti me datë 20 Nëntor morri pjesë në një ceremoni solemne për shënimin e kësaj date. Përndryshe, në ceremoni pati disa fjalime rasti kushtuar bashkëpunimit të Bankës Botërore me institucione të Republikës së Kosovës dhe u prezantuan disa nga rezultatet e këtij bashkëpunimi. Agjencia Kadastrale e Kosovës është një nga përfitueset e projekteve të financuara Banka Botërore, qoftë në formë kredie qoftë në formë granti. Aktualisht Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke e implementuar projektin e Bankës Botërore për Regjistrimin e Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë të të Dhënave Gjeohapësinore (REGIP), projekti ky pasues i projektit RECAP i cili po ashtu në fokus kishte regjistrimin e pronës në kadastër.