Lajme

Ambasadori norvegjez vizitë në AKK

Kryshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadasrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha priti në një vizitë pune Ambasadorin e Mbretërisë së Norvegjisë në Republikën e Kosovës z. Per Strand Sjaastad. Duke e ditur se Mbretëria Norvegjeze është një nga përkrahëset më të mëdha të Agjencisë Kadastrale të Kosovës qysh nga vetë themelimi i AKK-së, qëllimi i takimit ishte prezantimi i të arriturave të AKK-së që vijnë si rezultat i këtij bashkëpunimi. Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, në takim prezantoi të arriturat dhe sfidat e përgjithshme të AKK-së gjatë kryerjes së punëve të përditshme në fushën e administrimit të tokës, kadastrës, hartografisë, sistemit të adresave  e ngjashëm. Po ashtu, në takim z. Meha prezantoi projektet që do të realizohen me përkrahje të Qeverisë Norvegjeze, respektivisht Autoritetit Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Katverket", në mesin e të cilave më të rëndësishme janë aplikacioni për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë "Sistemi i Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovës", aplikacionin për administrimin dhe mirëmbajtjen e pjesës grafike të të dhënave kadastrale dhe pronësore (Harta Kadastrale), Gjeoportalin Shtetërorë, Sistemin e Unifikuar të Adresave, etj. 


AKK, takim me ABGJ

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha dhe Zyrtarja për Barazi Gjinore në AKK z-nja Ibadete Maxhuni pritën në takim pune një delegacion nga Agjencia për Barazi Gjinore në përbërje z-nja Edi Gusia –Kryeshefe e Agjencisë për Barazi Gjinore, z-nja Leonora Selmani –Shefe e Divizionit për Legjislacion dhe z-nja Adelina Loxhaj- Shefe e Divizionit për Raportim dhe Monitorim. Qëllimi i takimit ishte informim i ndërsjellë rreth aktiviteteve të institucioneve respektive në fushën e të drejtave të gruas në pronë, ndikimi i Udhëzimit Administrativ për lirim nga pagesa e taksës për regjistrim të pronës në emër të të dy bashkëshortëve e ngjashëm. Po ashtu, në takim u identifikuan edhe fushat ku bashkëpunimi mes institucioneve do të mund të ngritej, krejt me qëllim të avancimit të pozitës së gruas në shoqëri përmes shfrytëzimit të të drejtave pronësore.


Takim me Shoqatën e Gjeodetëve

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes gjeodetëve që veprojnë në Republikën e Kosovës përfaqësuesve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, organ ky kompentent për licencimin e gjeodetëve dhe kompanive gjeodete, me datë 14 mars 2018 nëa ambientet e AKK është mbajtur një takim pune mes ekspertëve të AKK dhe gjeodetëve të licencuat. Qëllimi i takimit ishte diskutimi rreth kualitetit të punëve gjeodezike, legjislacioni në fuqi që rregullon këtë fushë, të gjeturat nga monitorimet e punëve nëpër Zyrat Kadastrale Komunale, si dhe diskutimi rreth sfidave me të cilën ballafaqohet sektori i gjeodezisë në Republikën e Kosovës. Pos kësaj, në takim u prezantua edhe përbërja e re e Komisionit për Licencim, ku kryetar i saj është zgjedhur z. Avni Ahmeti, dhe anëtar z. Nadir Shyqeriu dhe z. Sharr Pllana.


Komisioni për Licencim me përbërje të re

Agjencia Kadastrale e Kosovës është organ kompetent për licencimin e gjeodetëve dhe kompanive gjeodete, rrjedhimisht edhe udhëheq me Komisionin për Licencim i cili përbëhet nga dy ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës si dhe një ekspert i caktuar nga Shoqata e Gjeodetëve. Me këtë rrast, Komisioni për Licencim ka pësuar ndryshim në përbërje, ku në vend të Kryetarit dhe Anëtarit të dertitanishëm të AKK-së, respektivisht z. Ismet Kryeziut dhe z. Hasim Pacollit janë emëruar z. Avni Ahmeti në cilësinë e Kryetarit të Komisionit për Licencim si dhe z. Nadir Shyqeriu në cilësinë e anëtarit të Komisionit. Po ashtu,  përfaqësuesi i Shoqatës së Gjeodetëve z. Sharr Pllana mbetet anëtar në Komision. Përndryshe, pranim dorëzimi i detyrave nga përbërja e vjetër te përbërja e re është bërë me datën 5 Mars.


Shoqata “Iliria” viziton AKK-në

Një delegacion i Shoqatës së Shqiptarëve në Suedi "Iliria", të prirë nga kryetari i saj Murat Koci, Sekretari Isuf Topilla dhe anëtar të tjerë, vizituan Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku u pritën nga Kryeshefi ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha. Qëllimi i takimit ishte njoftimi i delegacionit nga Suedia me projektet që po realizohen nga AKK në fushën e të drejtave pronësore, zhvillimi i bashkëpunimit më të madh mes këtij  institucioni publik me diasporën, përfshirja e diasporës në shfrytëzimin e të drejtave pronësore, shpërndarja e informacioneve rreth projekteve pronësore e ngjashëm. Kryeshefi i AKK-së z. Meha ka bërë një ekspoze të mënyrës së punës në AKK, prezantoi disa nga kanalet e komunikimit mes publikut dhe AKK-së, prezantoi edhe Gjeoportalin shtetërorë ku diaspora mund të gjejë disa informacione rreth pronës, e ngjashëm. Po ashtu, palët u pajtuan që të trajtohen mundësitë për përfshirjen sa më të madhe të diasporës në shfrytëzimin e të drejtave pronësore.