Lajme

AKK, vizitë Pekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës bëri homazhe në kompleksin memorial në Prekaz.

Lavdi Adem Jasharit dhe familjes së tij martire!

 


Implementimi i marrëveshjes KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë për Kadastër të Republikës së Maqedonisë së Veriut z. Boris Tunxhev, për shkëmbimin e të dhënave nga rrjetet permanente gjeodezike KOPOS dhe MAKPOS, respektivisht shfrytëzimi e pikave të rrjetit permanent të Republikës së Kosovës (KOPOS) nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe shfrytëzimi i pikave të rrjetit permanent të Republikës së Maqedonisë së Veriut (MAKPOS),  ekipet e eksperteve në një takim të përbashkët në Shkup më 03.03.2020, kanë kryer edhe procedurat e mbetura teknike për implementimin e marrëveshjes së lartcekur. Tani gjatë aktiviteteve të matjeve përgjatë kufirit rritet shpejtësia e arritjes së saktësisë si dhe siguria e pranimit të të dhënave të korrektuar pa ndërprerë, pasi që në kuadër të rrjetit KOPOS tani janë inkorporuar edhe tri stacione permamente nga MAKPOS (Tetova, Shkupi dhe Kumanova).  

 

 

 


Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit për periudhën pesëvjeçare, 2020-2024 i cili pritet të fokusohet në qëndrueshmërinë afatgjatë të AKK-së. Plani i Biznesit do të përfshijë një përmbledhje të shkurtër të sfidave dhe pengesave aktuale të ZKK-ve dhe institucioneve të tjera të administrimit të tokës, dhe mënyrat se si ato do të adresohen në politikat e AKK-së. Plani i Biznesit do të sigurojë një plan të qartë zbatimi të reformave institucionale dhe organizative për sistemin kadastral dhe regjistrimin e pronës së paluajtshme në Republikën e Kosovës, ndërsa sot para ekzekutivit të AKK-së është prezantuar edhe drafti i parë i këtij plani. Qëllimi i prezantimit ishte të analizohet drafti i planit dhe në lidhje me të njëjtit të jepet udhëzime se kah duhet të orientohet. Prezantimi ishte interaktiv, ndërsa gjatë tij u rekomandua që të intensifikohen komunikimet mes operatorit ekonomik që është duke zhvilluar planin dhe drejtorëve të drejtorive të AKK-së, me qëllim që në versionin përfundimtar të qartësohet vizioni i AKK-së, caku ku duhet arritur, sfidat që mund të paraqiten dhe mjetet për tejkalimin e atyre sfidave.


AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte marrë përgjigje pozitive nga JICA për mbështetje financiare dhe me ekspertizë për realizimin e projektit për gjeneralizimin e hartave topografike me shkallë të vogla. Për këtë projekt të cilin AKK e ka konsideruar si të rëndësisë së madhe, pranë JICA-s ishte aplikuar gjatë vitit 2018 ndërsa pas aprovimit të kërkesës, është filluar me implementimin e projektit. Për këtë arsye në AKK për disa javë ka  qëndruar edhe eksperti i hartografisë i angazhuar nga JICA z. Isobe Kohei i cili ka filluar fazat e para të implementimit të projektit si dhe ka trajnuar stafin e AKK-së në fushën e gjeneralizimit të hartave topografike. Po ashtu, eksperti i JICA ka mbajtur edhe dy takime me ekzekutivin e AKK-së  gjatë të cilave fillimisht prezantoi gjendjen në të cilën gjenden projekti, dhe së fundi, me datë 3 mars, para Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së dhe bashkëpunëtorëve profesional prezantoi edhe ecurinë e punëve kah gjeneralizimi i hartave të arritura gjatë qëndrimit të tij në Agjencinë Kadastrale të Kosovës.


Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Posta e Kosovës nënshkruajnë Memorandum Bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen e bazës së të dhënave kadastrale, për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë, për hartografi dhe GIS, për sistemin e unifikuar të adresave, për infrastrukturën kombëtare të të dhënave hapësinore dhe për administrimin e Infrastrukturës së Teknologjisë së Informacioneve. Si e tillë, Agjencia Kadastrale e Kosovës është në përpjekje të vazhdueshme të zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve të saj nga institucionet publike, sidomos të atyre që në baza të rregullta përdorin produktet dhe shërbimet e saja. Njëherësh, duke marrë parasysh se Agjencia Kadastrale e Kosovës së fundmi ka ndërmarrë disa reforma ligjore të cilat avancojnë si regjistrimin e pronës po ashtu edhe sistemin e adresave, ajo ka filluar një fushatë intensive takimesh me palë të interesit të cilat janë të afektuar nga këto ndryshime legjislative. Për këtë arsye, me datë 2 mars 2020, në ambientet e AKK-së është mbajtur një takim pune mes Kryeshefit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar edhe nga Drejtoresha e Drejtorisë për Teknologji të Informacionit në AKK z-nja Afërdita Thaçi dhe Udhëheqësin e Njësisë për Sistemin e Adresave në AKK z. Amir Sogojeva me përfaqësuese të Postës së Kosovës, respektivisht Kryeshefin Ekzekutiv të Postës së Kosovës z. Shefqet Avdija, Drejtorin e Operativës z. Burim Geci, Menaxheri i TI-së dhe SI-së z. Ragip Zogiani dhe Zyrtarin për Marrëdhënie me Publikun z. Arsim Mehmeti. Në takim, pos shkëmbimit të informacioneve të përgjithshme të institucioneve respektive dhe identifikimit të fushave ku bashkëpunimi do të mund të rritej, është nënshkruar edhe një Marrëveshje Bashkëpunimi me theks të veçantë rreth shfrytëzimit të adresave zyrtare të Republikës së Kosovës nga Posta e Kosovës. Kjo marrëveshje, pos që ka për qëllim bashkëpunimin e dy institucioneve rreth shfrytëzimit dhe shpërndarjes së të dhënave të adresave zyrtare, rregullon edhe përgjegjësitë e institucioneve në fjalë karshi përdorimit të adresave, si dhe njeh dhe fuqizon rolin e Postës së Kosovës rreth informimit të të dhënave të adresave zyrtare tek qytetarët, bizneset, institucionet dhe organizatat e ndryshme. Posta e Kosovës ka shprehur gatishmëri që të bëjë shpërndarjen individuale/personale të dërgesave/informacionit tek të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me qëllim të informimit rreth adresave në vendbanimet ku jetojnë. Palët u dakorduan që AKK të iniciojë formimin e Grupit Punues të përbashkët me zyrtar të Postës së Kosovës, krejt me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve ofruar qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.