Lajme

Gazeta periodike e AKK, e muajit Prill

Agjencia Kadastrale e Kosovës me qëllim të informimit të palëve të interesit mbi aktivitetet e saja, nxjerr gazetën periodike "Kadastra". Në vegzën në vijim mund të shkakroni edicionin e muajit prill të kësaj gazete periodike. 

http://www.kca-ks.org/documents/10179/1473081/GAZETA+MUAJI+PRILL1.pdf/71ac75a0-9bf6-4352-a119-bfe3915cf6eb?fbclid=IwAR0tUNbswxfcrUBSXQTQwW2YS5_D2wVwg_-M9CdSp3lhM4CjtAxBcWeiY6w


Mbahet testimi i rradhës për licencim

Me datë 28 Prill në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, gjeodetët të cilët kanë aplikuar për licencim i janë nënshtruar testimit. Forma e testit certifikues ka qenë elektronike me ç'rast pas përfundimit, aplikantët në mënyrë automatike janë njoftuar me rezultatin e arritur. Testi është mbajtur duke respektuar rekomandimet e IKSHPK, respektivisht duke ndarë aplikantët në dy grupe me qëllim të mundësimit të distances, ndërsa numri i atyre që i janë nënshtruar testit këtë afat ka qenë 16 gjeodetë.

Takimi i dytë i Komitetit Këshillues të Projektit për Studimin e Fizibilitetit për Programin e Banimit Social në Kosovë

Sot, UN-Habitat dhe Ministria për Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë (MMPHI) po mbajnë takimin e dytë të Komitetit Këshillues të Projektit (KKP) për Studimin e Fizibilitetit të Programit për Banim Social në Kosovë. Në takim po merrë pjesë edhe z. Albin Kurti (Kryeministër, QeK), znj. Ulrika Richardson (Koordinatore për zhvillim e Kombeve të Bashkuara në Kosovë), z. Liburn Aliu (Ministër, MMPHI), z. Hekuran Murati (Ministër, MFPT) si dhe akterë tjerë vendor e ndëkombëtar, puna e të cilëve ndërlidhet me fushën e banimit përfshi edhe Kryeshefin Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti.
Të gjithë të pranishmit po diskutojnë mbi progresin e deritashëm sa i përket studimit të fizibilitetit (ekipin, planin e kërkimeve, grupet punues teknike, stukturën e detajuar dhe përmbajtjen e studimit) si dhe hapat e ardhshëm drejt realizimit të këtij studimi fizibiliteti. Të pranishmit poashtu ngritën në pah nevojën e trajtimit serioz dhe profesional të fushës së banimit, përfshirë identifikimin e nevojave reale për banim, si dhe nevojën e harmonizimit të banimit me politikat tjera përkatëse.
Projekti po mbështetet nga Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës (CEB) dhe Fondi Italian për projekte inovative.
https://www.facebook.com/259998644469125/posts/1166650103803970/

Vazhdojnë trajnimet e gjeodetëve të licencuar për operim në SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht ekspertë nga Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit edhe gjatë kësaj jave kanë vazhduar me trajnimin e gjeodetëve të licencuar për operim me qasje të limituar në Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK). Këto trajnime vijnë si rezultat i vendimit të marrë kohë më parë nga Agjencia Kadastrale e Kosovës për hapjen e të dhënave për palë të interesit, përfshi edhe gjeodetët e licencuar. Nga kjo pritet të përfitojnë si gjeodetët e licencuar përmes lehtësimit të kryerjes së punëve të tyre, po ashtu edhe qytetarët e institucionet e Republikës së Kosovës përmes shkurtimit të kohës për kryerjen e punëve gjeodezike dhe përmes ngritjes së kualitetit të produkteve dhe shërbimeve kadastrale dhe pronësoro-juridike. Përndryshe gjatë kësaj jave trajnimit i janë nënshtruar 17 gjeodetë, të ndarë në katër grupe me qëllim të respektimit të masave për parandalimin e përhapjes së COVID19.

Mbahet takim ndërinstitucional mes AKK, AME dhe JICA

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ përgjegjës për kadastër dhe gjeodezi, për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë, për hartografi e GIS, për sistemin e unifikuar të adresave dhe për infrastrukturën kombëtare të informacioneve hapësinore është pjesëmarrëse e iniciativave të ndryshme vendore e ndërkombëtare në të cilat ofron si ekspertizë dhe të dhëna për me qëllim të implementimit të projekteve në interes të publikut. Për këtë arsye me datë 20.04.2021 është mbajtur një takim virtual mes Grupit Ndërinstitucional të Kosovës dhe Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA), për implementimin  e Projektit NFFIS (sistem kompjuterik përmes te cilit bëhet paralajmërimi i hershëm dhe parandalimi i zjarreve pyjore, projekt ky  i cili  është duke u realizuar nga Agjencia e Menaxhimit Emergjent (AME). Në këtë takim e për nevoja të projektit të sipër përmendur eksperti i hartografisë në AKK z. Avni Rrustemi mbajti një prezantim në fushën e hartografisë.