Lajme

AKK, diskutim për procesin e shpronësimit

Me qëllim të diskutimit rreth sfidave me të cilat është duke u ballafaquar procesi i shpronësimit në Republikën e Kosovës si dhe me qëllim të identifikimit të mjeteve për tu tejkaluar sfidat në këtë proces, Agjencia Kadastrale e Kosovës në periudha të ndryshme kohore ka përkrahur institucionet e përfshira në proces të shpronësimit me ofrimin e të dhënave që ajo administron dhe përmes ofrimit të kapaciteteve të saja profesionale dhe teknike. Në kuadër të kësaj përkrahjeje, me datë 21 janar në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtuar një takim mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe u.d Drejtorit ligjor në AKK z. Korab Ahmetaj me përfaqësuesit nga Departamenti i Shpronësimit në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit z. Afrim Murati dhe z-nja Yllka Gashi dhe përfaqësuesit të Ministrisë së Infrastrukturës z. Hysen Merovci. Në këtë takim përmes diskutimeve interaktive janë identifikuar sakt hapat që duhet të ndërmerren për lehtësimin e procesit, ndërsa bashkëpunimi ndërinstitucional është parë si një vegël produktive për avancim në këtë proces.

 


Vazhdojnë trajnimet për qasje në regjistrat pronësorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka vazhduar prezantimin e ueb shërbimeve të saja digjitale, prezantimin e përfitimeve të institucioneve publike nga shfrytëzimi i këtyre ueb shërbimeve si dhe ka vazhduar me trajnimin  ekspertëve të insticioneve publike me të cilat ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për qasje të limituar në regjistra pronësorë. Në kuadër të këtij aktiviteti me datë 20 janar 2021 ekspertja e AKK-së nga Drejtoria e Teknologjisë Informative z-nja Firdevze Kuleta ka mbajtuar trajnim përmes platformës  ZOOM për 9 përdorues të këtyre shërbimeve nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, të cilëve u është dhënë qasja e limituar në regjistra pronësorë. Përndryshe, kjo mundësi e ofrimit të të dhënave ka ardhur si rezultat i reformave ligjore dhe avancimeve teknologjike që AKK ka ndërmarrë së fundmi e të cilat kanë rezultuar me ngritjen e kualitetit të shërbimeve, me ngritjen e shkallës së transparencës, me shmangien e shpërndarjes së të dhënave përmes mënyrave tradicionale (letër, cd, postë elektornike). Përfshirja e insitucioneve tjera do të vazhdojë edhe gjatë këtij viti varësisht prej intertesit publik, ndërsa kështu do të avancohen shërbimet që u ofrohen qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.   

 


AKK, takim virtual me ekipin e Bankës Botërore për REGIP

Me qëllim të diskutimit mbi parapërgatitjet profesionale e teknike për implementim të aktiviteteve të parapara në kuadër të projekti të Bankës Botërore për Regjistrim të Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë te Informacioneve Hapësinore (REGIP), me datë 20 janar është mbajtur takim virtual mes ekipit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmet dhe ekipit të Bankës Botërore të prirë nga Udhëheqësi i Ekipit z. Paul Prettitore. Në takim u diskutuan të gjitha aktivitetet, planet kohore për implementim dhe rezultatet e pritshme nga implementimi i aktiviteteve në kuadër të REGIP. Takimet teknike e profesionale do të vazhdojnë edhe javës tjetër.
 

AKK, marrëveshje bashkëpunimi me BKS

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është duka vazhduar me gjithëpërfshirjen institucionale në shfrytëzim të të dhënave kadastrale që ajo administron, respektivisht ofrimin e qasjes së kufizuar në regjistra pronësorë për institucione publike të interesit. Si rezultat i kësaj gjithëpërfshirjeje përfitues kryesorë janë qytetarët dhe institcionet e Republikës së Kosovës të cilëve u ofrohen shërbime cilësore e autoritative, në mënyrë trasparente e në kohë reale përmes uab shërbimeve. Për këtë arsye, me datë 20 janar në ambientet e Byrosë Kosovare të Sigurimit (BKS) Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti nënshkruajti një marrëveshje bashkëpunimit me homologun e tij nga BSK, z. Sami Mazreku. Qëllimi i kësaj marrëveshjeje ishte specifikimi i roleve dhe përgjegjësive të institucioneve nënshkruese, ndërsa implementimi i marrëveshjes u mundëson kompanive të sigurimeve që përmes shfrytëzimit të ueb shërbimeve të kenë mundësinë e regjistrimit të hipotekave në mënyrë elektronike që do të rezultojë me rritjen e efikasitetit dhe procesimit të procedurave të lëshimit të garancive nga kompanitë e sigurimeve.

Unifikimi i emrëtimeve të komunave në regjistrin kadastral

Në kuadër të korigjimit të të dhënave kadastrale në bazën e të dhënave, Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është duke bërë korigjimin dhe plotësimin e të dhënave për persona fizik dhe juridik në regjistrin kadastral. Si pjesë e këtij aktiviteti është bërë unifikimi i emërtimeve të komunave në Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë me qëllim të krijimit të një numri dhe emërtimi unik për secilën komunë. Kjo është bërë në bashkëpunim me komunat, të cilat në AKK kanë përcjellur të dhënat e tyre zyrtare, respektivisht Numrin Fiskal dhe Emërtimin Zyrtar të Komunës. Me pas në AKK është bërë ekstraktimi i titullarëve të ndryshëm për secilën komunë, është bërë analizimi dhe filtrimi i këtyre të dhënave duke i përzgjedhur për shqyrtim fillimisht vetëm pronat të cilat për titullar kanë komunat dhe të cilat nuk kanë destinim (shfrytëzim) të përcaktuar. Janë përgaditur Regjistrat e Ndërrimeve për 38 komunat në bazë të cilave është bërë unifikimi i emërtimve të komunave përkatëse në një titullartë vetëm me një numër dhe emërtim unik.