Lajme

Ministri i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës viziton Agjencinë Kadastrale të Kosovës

Me qëllim të shkëmbimit të informacioneve të ndërsjella në lidhje me aktivitetet, projektet, produktet dhe shërbimet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, pastaj edhe për diskutim rreth sfidave të ndryshme me të cilat ballafaqohet Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe identifikimi i mënyrave për tejkalimin e tyre, me datë 11 Qershor Ministri i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës z. Liburn Aliu vizitoi Agjencinë Kadastrale të Kosovës. 
Në këtë takim z. Aliut u prit nga Zëvendësuese Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë Kadastrale të Kosovës z-nja Afërdita Thaçi  e shoqëruar nga drejtorët e drejtorive dhe ekspertë të AKK-së. 
Përmes debatit interaktiv, z. Aliu në takim shpalosi disa nga idetë e Ministrisë rreth mënyrës së implementimit të disa projekteve specifike, me theks të veçantë rreth ato rreth avancimit të mënyrës së implementimit të Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale, grumbullimit dhe shpërndarjes së të dhënave gjeohapësinore mes institucioneve publike, pastaj bashkëpunimi rreth legalizimit të objekteve pa leje e ngjashëm, prodhimi i hartës topografike etj. 
Për këto çështje dhe për çështje tjera z. Aliu ofroi bashkëpunimin e Ministrisë ndërsa edhe nga ekzekutivi dhe nga ekspertët e AKK kërkoi që idetë e tyre, bazuar në përvojën, të i prezantojnë në tryezat e ardhshme të diskutimin mes ekspertëve, krejt me qëllim të avancimit të kualitetit të produkteve dhe shërbimeve që Agjencia ua ofron institucioneve dhe qytetarëve e të Republikës së Kosovës. 
 

Gazeta periodike, edicion kushtuar RIK-ut

Agjencia Kadastrale e Kosovës me qëllim të informimit të palëve të interesit mbi aktivitetet e saja, nxjerr gazetën periodike "Kadastra".Në vegzën në vijim mund të shkarkoni edicionin kushtuar projektit të Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale (RIK), avancimeve dhe maksimizimit të përfitimeve nga ky projekt. 

http://www.kca-ks.org/documents/10179/1227105/GAEZATRIK.pdf/384ecd0c-9ea2-4bd1-9005-151be9457a3e


AKK, takim me Shoqatën e Bankave për përdorim të adresave zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës, mes tjerash është edhe organ kompetent për krijimin dhe mirëmbajtjen e e sistemit të unifikuar të adresave. Në kuadër të aktiviteteve për përdorimin e adresave zyrtare nga institucionet publike, sot ësthë zhvilluar edhe një takim virtual mes ekspertëve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prira nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti e në përbërje z. Korab Ahmetaj, u.d Drejtor i Drejtorisë për Kadastër dhe z. Amir Sogojeva, Ekspert nga Njësia e Adresave në AKK dhe përfaqësuesve të Shoqatës së Bankave të Kosovës. Qëllimi i këtij takimi ishte përditësimi i të dhënave për adresat për klientët e bankave, respektivisht që adresa unike për secilin klient të nxirret nga aplikacioni për administrimin e sistemit të adresave. Ekspertët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës morën obligim që të prezantojnë modulin "online" në kuadër te se cilit bankat do të marrin informata për adresën. Këta të fundit përshendetën nismën e AKK-së dhe shprehen gatishmërinë për shfrytëzimin e adresës zyrtare.
 

Gazeta periodike e AKK, e muajit Prill

Agjencia Kadastrale e Kosovës me qëllim të informimit të palëve të interesit mbi aktivitetet e saja, nxjerr gazetën periodike "Kadastra". Në vegzën në vijim mund të shkakroni edicionin e muajit prill të kësaj gazete periodike. 

http://www.kca-ks.org/documents/10179/1473081/GAZETA+MUAJI+PRILL1.pdf/71ac75a0-9bf6-4352-a119-bfe3915cf6eb?fbclid=IwAR0tUNbswxfcrUBSXQTQwW2YS5_D2wVwg_-M9CdSp3lhM4CjtAxBcWeiY6w


Mbahet testimi i rradhës për licencim

Me datë 28 Prill në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, gjeodetët të cilët kanë aplikuar për licencim i janë nënshtruar testimit. Forma e testit certifikues ka qenë elektronike me ç'rast pas përfundimit, aplikantët në mënyrë automatike janë njoftuar me rezultatin e arritur. Testi është mbajtur duke respektuar rekomandimet e IKSHPK, respektivisht duke ndarë aplikantët në dy grupe me qëllim të mundësimit të distances, ndërsa numri i atyre që i janë nënshtruar testit këtë afat ka qenë 16 gjeodetë.