Lajme

Trajnim për komunikim të brendshëm

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) ka organizuar trajnimin dy ditorë për zyrtarët e saj, me titull "Komunikimi i brendshëm". Ky trajnim është ndjekur nga një numër i madh i stafit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, e cila është edhe e sistemuar brenda MMPH-së. Qëllimi i këtij trajnimi ka qenë informimi dhe komunikimi i brendshëm, e po ashtu rendësi e vençatë e këtij trajnimi ka qenë edhe komunikimi i jashtëm, kryesisht  deklaratat publike të lëshuara nga zyrat e informimit. Trajnimi është  mbajtur nga kompania "PR Solutions", dhe i njejti pritet të ngrit nivelin e komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm të AKK-së.e . 


RIK, vizita në terren

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke implementuar projektin Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale në 4 Komuna e në 15 Zona Kadastrale. Aktualisht projekti është në fazën e Shikimit Publik, ndërsa me qëllim të monitorimit të punëve një ekip i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka ndërmarrë një vizitë në terren, respektivisht kanë vizituar Zonën Kadastrale Baks të Komunës së Skenderajt, ku kanë takuar banorë të Zonës Kadastrale dhe përmes shkëmbimit të informacioneve mbi ecurinë e projektit, për së afërmi i kanë inkurajuar të njëjtit që të marrin pjesë aktive në projekt.  Ekspertët e AKK-së në terren kanë qenë të shoqëruar edhe nga deputetja e zonës në fjalë, z-nja Ganimete Musliu e cila po ashtu ka biseduar me banorët e Baksit, duke dashur që nga ta të dëgjojë mbi sfidat me të cilat ata janë ballafaquar gjatë implementimit të projektit. Po ashtu z-nja Musliu kërkoi nga banorët që të participojnë në projekt duke theksuar se shumë nga aktivitetet e projektit të cilat në rrethana normale kryhet me pagesë, ndërsa ky projekt të njëjtat aktivitete i kryen pa pagesë. Përndryshe, Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale ka për qëllim harmonizimin e gjendjes së pronave në terren me ato të regjistruar në regjistrat zyrtar, respektivisht në Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë.  


Njoftim

Agjencia Kadastrale e Kosovës është ballafaquar me disa probleme me Gjeoportalin shtetëror dhe me replikimin e të dhënave nga Harta Kadastrale në Gjeoportal. Prandaj, për të rregulluar këto çështje, njoftoheni se sot (e premte) nga ora 15:30, do të ndërpritet funksionimi i aplikacionit Harta Kadastrale, në të cilin do të punohet gjatë vikendin për sanimin e dëmeve. I njejti do të jetë funskional nga e hëna.


Njoftim: Arllati, Shtutica, Çirezi, Baksi, Dasheci edhe Kostërci shkojnë në Shikim Publik

Në bazë të neni 29 paragrafi 10 i Ligjit nr. 04/-L-013 për Kadastër, nenit 17 paragrafi 1 dhe 2 i Udhëzimit Administrativ nr. 02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, nenit 5 paragrafi 1.16 i Udhëzimit Administrativ nr. 03/2012 për Punën e Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, nenit 8 i Udhëzimit Administrativ nr. 04/2012 për Fushatën e Sensibilizimit të Publikut gjatë Rindërtimit të Kadastrit dhe Regjistrit të Drejtave mbi Pronën e paluajtshme, Komisioni për RIK merr vendim për hapjen e Shikimit Publik në Zonat Kadastrale Arllat, Shtuticë, Çirez, Baks, Dashec edhe Kostërc.

Shkarko vendimin


AKK, takim me zyrtarë të Suharekës

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët ku bashjkëpunimi do të mund të intensifikohej, si dhe për të idnetifikuar sfidat me të cilat janë duke u ballafaquar zyrtarët në Komunën e Suharekës, dhe gjetjen e mënyrave për tejkalimin e këtyre sfidave, një delegacion i Komunës së Suharekës, respektivisht Drejtori për Kadastër z. Emrush Bytyçi, Drejtoresha e Urbanizmit z-nja Sanie Kuqi, Shefi i Kabinetit të Kryetarit të Komunës së Suharekës z. Afrim Bytyqi vizituan Agjencinë Kadastrale të Kosovës. Në takim e udhëhequr nga Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga u.d Drejtor i Drejtorisë për Kadastër z/ Korab Ahmetaj, Udhëheqësi i Njësisë për Sistem të Adresave z. Amir Sogojeva, Zyrtarja e Lartë Ligjore z-nja Elmihate Gashi, u trajtuan disa kërkesa për përkrahje në fushën e azhurnimit të sistemit të adresave, çështje ligjore që kanë të bëjnë me të drejta pronësore, e ngjashëm. Z. Ahmeti në takim tha se AKK do të marr në trajtim të gjitha kërkesat e zyrtarëve Komunal dhe premtoi përkrahje të parezervë aty ku do të ketë hapësirë.