Lajme

AKK, takim pune për gjeneralizimin hartografik

Me qëllim të diskutimit mbi ecurinë e implementimit të projektit të financuar nga JICA japoneze "Zhvillimi i kapaciteteve për gjeneralizimin hartografik të hartave topografike digjitale në Kosovë" në përgjithësi dhe për fazën e dytë të trajnimit të ekspertëve të AKK-së që në mënyrë të pavarur ta bëjnë përgjithësimin e Hartës Digjitale në shkallë të ndryshme në veçanti, Zëvendësuese Drejtoresha Ekzekutive e Agjencisë Kadastrale të Kosovë z-nja Afërdita Thaçi priti në takim pune ekspertin e hartografisë të JICA-s z. Kohei Isobe. 
Në takim u diskutua rreth ecurisë së projektit dhe trajnimit, sfidat me të cilat eventualisht është duke u ballafaquar implementimi i projektit dhe mbarëvajtja e trajnimit, pastaj menaxhimi i projektit sipas periudhës kohore të paraparë, përfitimi nga shfrytëzimi ndërinstitucional i hartës topografike 1: 250000, krijimi i gjeodatabazave të hartave në shkallë të ndryshme duke iu referuar rregullores për simbolizimin e hartës topografike me shkallë të zvogëlimit 1:250000, përmasat dhe dizajni i fletës se hartës  topografike 1: 250000, etj. 
Në këtë takim z-nja Afërdita Thaçi ofroi përkrahjen institucionale për ekspertët e JICA e ata të AKK-së, krejt me qëllim që produkti final të jetë i kualitetit të lartë nga i cili do të përfitojnë institucionet e ndryshme publike e private të cilat kanë nevojë për produkte hartografike. 
Përndryshe, z-nja Thaçi në takim ishte e shoqëruar nga ekspertë të hartografisë dhe GIS-it në AKK, respektivisht z. Avni Rrustemi dhe z. Amir Reçica, të cilët edhe janë duke iu nënshtruar trajnimit në fjalë.

Fillojnë trajnimet për gjeneralizimin e hartave topografike

Në vazhdën e përkrahjes së Qeverisë Japoneze nëpërmjet Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) për Agjencinë Kadastrale të Kosovës (AKK) është duke u implementuar projekti "Zhvillimi i kapaciteteve për gjeneralizimin hartografik të hartave topografike digjitale në Kosovë". Ky projekt ka për qëllim krijimin e kapaciteteve për krijimin e hartave topografike me shkallë të vogël 1:50,000, 1:100,000, 1:250,000 dhe 1:500,000, me çka zyrtarët e AKK-së do të rrisin kapacitetet e veta që në mënyrë të pavarur ta bëj përgjithësimin e Hartës Digjitale në shkallë të ndryshme. Ndërsa, si pjesë e projektit, në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka filluar faza e dytë e trajnimit të stafit të AKK-së për gjeneralizimin e hartës 1:250.000 nga eksperti japonez i hartografisë, z. Kohei Isobe. Trajnimet do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim, ndërsa njohuritë që ekspertët e AKK-së do të marrin nga ky trajnim, do të përcillen edhe te personeli tjetër i përfshirë në fushën e hartografisë. 
 

Ministri Aliu viziton AKK, diskutim mbi projektin REGIP

Agjencia Kadastrale e Kosovës është përfituese e projektit për regjistrimin e pronës së paluajtshme në kadastër dhe për infrastrukturën gjeohapësinore në Republikën e Kosovës (akronimi nga anglishtja - REGIP), huamarrje kjo nga Banka Botërore. 
Në kuadër të këtij projekti brenda katër komponentëve kryesore, respektivisht komponentit për politikat, mbështetjen ligjore dhe institucionale, komponenti për modernizimin e kadastrit, komponenti për teknologjinë e informacionit dhe infrastrukturën gjeohapësinore dhe komponenti për menaxhimin e projektit, ndërtimin e kapaciteteve, informimin publik dhe monitorimin dhe vlerësimin, janë paraparë dhjetëra aktivitete  kapitale që do të avancojnë fushën e kadastrës dhe gjeoinformacionit. 
Për të prezantuar aktivitetet e këtij projekti, me datë 14 Korrik 2021 në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes Ministrit të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës z. Liburn Aliu, Shefes së kabinetit të Ministrit z-njës Rineta Jashari, Zëvendësuese Drejtoreshës së Përgjithshme në AKK z-njës Afërdita Thaçi dhe Udhëheqësit të Njësisë për Implementimin e Projekteve në AKK z. Muzafer Çaka. 
Në takim përmes diskutimeve interaktive u prezantuan projektet, rezultatet e pritura nga implementimi i tyre dhe sfidat eventuale me të cilat implementimi i projekteve mund të ballafaqohet, u diskutua mbi mënyrat për tejkalimin e sfidave e ngjashëm. Si rekomandim i përgjithshëm nga takimi, z. Aliu propozoi gjithëpërfshirje sa më të madhe profesionale para fillimit të implementimit të projekteve kapitale. 
Për këtë, u propozua që në muajin Shtator të mbahet një punëtori gjithëpërfshirëse ku do të diskutohej mbi këto projekte dhe ku do të kërkohej jo vetëm përfshirja por edhe kontributi i profesionistëve me qëllim të implementimit sa më të suksesshëm të projekteve dhe që përfitimi i qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës të jetë sa më i madh.

Punëtori: Përmirësimi i Listës së Votuesve organizuar nga KQZ

Ndër segmentet e rëndësishme në organizmin e procesit zgjedhor është edhe krijimi i listës së votuesve, e që nënkupton caktimin e votuesve në qendrat e votimit. Përmirësimi i listës së votuesve është njëri ndër proceset më të rëndësishme të KQZ-së, ndërsa një faktor që ndikon në përmirësimin e listës votuese është edhe ndërlidhja e Regjistrit Civil me Regjistrin e Adresave. 
Procesi i ndërlidhjes së Regjistrit Civil me Regjistrin e Adresave është rekomandim edhe nga Misioni Observues Evropian për procesin zgjedhor dhe reformën zgjedhore. KQZ duke i përdorur të dhënat zyrtare të Adresave nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, ka krijuar Sistemin e GIS për nevoja të KQZ-së dhe ka krijuar Zonat e Qendrave të Votimit, duke u bazuar në po këto të dhëna zyrtare të adresave. Krimi i Zonave të Qendrave të Votimit duke u bazuar në adresat zyrtare dhe ndërlidhja e Regjistrit Civil me Regjistrin e Adresave ndikojnë në përmirësimin e Listës Votuese duke zvogëluar distancën e qytetarëve nga adresa e banimit tek qendra e votimit. 
Për këtë qëllim KQZ me mbështetje nga OSBE, me datë 13 Korrik ka organizuar punëtorinë për përmirësimin e Listës Votuese, në të Cilën kanë marrë pjesë Kryetari i KQZ-së, Anëtarët e KQZ-së, Përfaqësues të OSBE-së, Kryeshefi dhe zyrtarët e SKQZ-së, Drejtori dhe zyrtarët e ARC-së dhe Zëvendës Drejtoresha e Përgjithshme e AKK-së z-nja Afërdita Thaçi. Në Punëtori, AKK ka prezantuar rezultatet e arritura përkitazi me Sistemin e Adresave ne Kosovë, duke përfshirë Kornizën ligjore dhe rishikimin e saj, të dhënat e adresave dhe përditësimin e tyre (22.000 rrugë dhe 460.000 pika të adresave), aktivitetet që AKK ka ndërmarr përkitazi me ndërlidhjen e Regjistrit Civil me Regjistrin e Adresave, planifikimin dhe realizmin e projektit për Kompletimin e Sistemit të Adresave nga Banka Botërore, përgatitjet për pilot projektin në komunën e Istogut dhe Mitrovicës Jugore për ndërlidhjen e Regjistrit Civil me Regjistrin e Adresave etj. 
Në punëtori, pjesëmarrësit u pajtuan që të vazhdojnë bashkëpunimin në mënyrë që të lehtësohet procesi i ndërlidhjes dhe të identifikohen sfidat, në mënyrë që të adresohen ato. Si sfidë të cilën AKK paraqiti, ishte mos përditësimi i të dhënave të adresave nga ana e komunave, përgjegjësi e së cilave është ky proces dhe njëherit AKK rekomandon që të fillohet ndërlidhja e dy sistemeve edhe pse të dhënat nuk janë të përditësuara, sepse kjo nuk është pengesë për mos fillimin e këtij procesi.

Gazeta periodike, edicion kushtuar sistemit të adresave

Agjencia Kadastrale e Kosovës me qëllim të informimin të palëve të interesit mbi aktivitetet e saja, boton gazetën e brendshme periodike "Kadastra". Edicioni i muajit korrik i kësaj gazete i kushtohet aktiviteteve për ndërlidhjen e regjistrit të adresave me regjistrin civil, dhe i njejti mund të shkarkohet përmes klikimit në foton poshtë: