Lajme

Takim i grupit punues për plotësim - ndryshimin e Udhëzimit Administrativ për produktet e AKK-së

Agjencia Kadastrale e Kosovës së fundmi ka avancuar ofrimin e informacioneve pronësore dhe kadastrale për palë të interesit, respektivisht ka kaluar nga mënyra tradicionale e ofrimit të informacioneve (CD, letër e postë elektronike) në mënyrë më të avancuar përmes ofrimit të qasjes në informacione përmes ueb shërbimeve në kohë reale. Për këtë arsye, respektivisht për të ndarë përgjegjësit dhe obligimet e palëve të përfshira në këtë shkëmbim të informacioneve, kohë më parë janë nënshkruar edhe Memorandume Bashkëpunimi mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe institucioneve përfituese. Ndërsa, me qëllim të identifikimit të sfidave me të cilat janë ballafaquar si Agjencia në cilësinë e ofruesit të këtyre të dhënave po ashtu edhe institucionet përfituese në cilësinë e shfrytëzuesve të të dhënave, me datë 16 Shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes përfaqësuesve të AKK-së dhe përfaqësuesve të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) dhe të Njësisë për Inteligjencë Financiare (NjIF). Në këtë takim të cilit i priu z. Mentor Xhemajli nga Sektori i Produkteve i shoqëruar edhe nga ekspertë financiar, ligjor, kadastral e ata të TI-së, u diskutua baza ligjore me theks të veçantë plotësim-ndryshimi i Udhëzimit Administrativ për Shërbimet dhe Produktet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe u trajtuan komentet e  ATK dhe NjIF  për të njëjtat. Po ashtu u trajtuan mundësitë për tejkalim të disa barrierave burokratike të cilat në rast të eliminimit do të ndikonin në ngritjen e kualitetit të vetë shërbimeve si dhe do të përshpejtonin kohën e shkëmbimit të informacioneve mes institucioneve publike, e nga ky proces do të përfitonin si institucionet po ashtu edhe qytetarët e Republikës së Kosovës

.

 


Krijimi i hartës së pronësisë së Kosovës

Me qëllim ngritjes së kualitetit të të dhënave pronësore si dhe për të ndihmuar institucione tjera publike të cilat për implementimit të përgjegjësive të tyre kanë nevojë për informacione pronësore, Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke krijuar hartën e pronësisë së Kosovë. Në këtë kuadër, sot është mbajtur një takim pune mes ekspertëve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të diskutuar rreth shtrirjes gjeografike të llojeve të pronave (private e shoqërore) dhe raportin në mes tyre. Harta e pronësisë bazohet në të dhënat e parcelave të shkarkuara nga sistemi zyrtar i pronave, respektivisht Sistemi i Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë. Gjatë takimit janë diskutuar dhe paraqitur çështjet teknike dhe problematikat e te dhënave. Pas përfundimit të analizave gjeografike, do të përpilohet një raport i detajuar, i cili do të përmban burimin e të dhënave, vitin e prodhimit të të dhënave, metodologjinë e punës, hartat e pronësisë për secilën komunë dhe statistikat përkatëse për komunë. Në takimin të cilit i priu Zëvendësuese Drejtortesha e Përgjithshme z-nja Afërdita Thaçi morrën pjesë edhe u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj, eksperti i GIS-it z. Avni Rrustemi, Udhëheqësi i Njësisë së Adresave z. Amir Sogojeva dhe eksperti i TI-së z. Besfort Thaçi.


AKK, takim pune me Kryeshefin e Arkivave të Kosovës

Me qëllim të identifikimit të fushave potenciale të bashkëpunimit të ndërsjellë e në interes të përbashkët të institucioneve që përfaqësojnë, sot në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes Zëvendësuese Drejtoreshës së Përgjithshme të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z-njës Afërdita Thaçi, e shoqëruar edhe nga drejtoresha e Drejtorisë për Financa dhe Administratë z-nja Fazile Hamiti me Kryeshefin Ekzekutiv të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës z. Bedri Zymberaj. Pos diskutimit të mënyrës së avancimin të shërbimeve dhe produkteve që i ofrojnë qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës, një nga pikat kryesore të takimit ishte edhe koordinimi sa më i mirë në fushën e respektimit të masave të Qeverisë së Republikës së Kosovës për parandalimin e përhapjes së COVID19, duke marrë parasysh faktin që institucionet respektive ndajnë të njëjtin objekt. Si përfundim, në takim përfaqësuesit e institucioneve u dakorduan që bashkëpunimi i ndërsjellë të jetë ma dinamik në të ardhmen, duke njohur faktin që dyja institucionet janë palë të interesit të ndërlidhura ngushtë në fushën e ofrimit të shërbimeve. 

  

 


Takim gjithëpërfshirës për sistemin e adresave

Në kuadër të përpjekjeve për implementimin sa më kualitativ të sistemit të unifikuar të adresave, përfshi edhe ndërlidhjen e regjistrit të adresave me regjistrin civil dhe regjistra të tjerë publik,  me datë 10 shtator në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes prijësve dhe përfaqësuesve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Agjencisë së Regjistrit Civil dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe përfaqësuesve nga Kabineti i Kryeministrit të Republikës së Kosovës. Në këtë takim temë kryesore ishte ndarja e përgjegjësive të institucioneve të përfshira në pilot projektin për ndërlidhjen e sistemit të adresave dhe regjistrit civil i cili së shpejti pritet të implementohet në bashkëpunim dhe me përkrahje të GIZ-it gjerman, pastaj metodologjia dhe teknologjia e përdorur për këtë pilotim e ngjashëm, krejt me qëllim që edhe metodologjia e edhe teknologjia e pilotimit të shërbej në të ardhmen për implementimin dhe kompletimin e sistemit të unifikuar të adresave në kuadër të projektit të Bankës Botërore "REGIP". Takimet e tilla të nivelit teknik dhe menaxherial do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, me qëllim që gjithçka të formalizohet me memorandum për bashkëpunim mes institucioneve të përfshira.


Struktura organizative dhe gjeoinformacioni, Ministri i MMPHI vizitë në AKK

Në kuadër të angazhimeve të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) rreth organizimit të MMPHI, me datë 20 gusht në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) është mbajtur një takim pune mes Ministrit të MMPHI z. Liburn Aliu me bashkëpunëtorë dhe Zëvendësuese Drejtoreshës Ekzekutive të AKK z-njës Afërdita Thaçi po ashtu e shoqëruar nga bashkëpunëtorët. Qëllimi i këtij takimi ishte që z. Aliu të njoftohet për së afërmi me sfidat organizative me të cilat ballafaqohet kjo Agjenci dhe të dëgjojë idenë e Agjencisë se cila do të ishte forma më e mirë e funksionimit të AKK sipas tyre. Në këtë pjesë të takimit u diskutua rreth sfidave që rezultojnë nga zgjerimi konstant i mandatit dhe përgjegjësive të AKK-së me detyra shtesë nga njëra anë dhe nevoja për ekspertizë shtesë për të ushtruar këtë mandat me sukses. Z. Aliu kërkoi që një përfaqësues i Agjencisë Kadastrale të Kosovës të përfshihet në grupet e Ministrisë që merren me strukturimin organizativ me qëllim që të merren parasysh edhe interesat edhe specifikat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Pjesa e dytë e takimit iu kushtua infrastrukturës së të dhënave hapësinore e cila është duke u koordinuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, ndërsa për këtë z. Aliu kërkoi që të avancohet në koordinimin ndërinstitucional mes prodhuesve të të dhënave gjeohapësinore, krejt me qëllim që të njëjtat të jenë të qasshme në çdo kohë e për çdo kënd.