Lajme

Pas aprovimit të Ligjit, AKK organ kompetent për IKIH

Me propozim të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës respektivisht Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Kuvendi i Republikës së Kosovës kohë më parë ka aprovuar Ligjin Nr. 08/L-010 për krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH) në Republikën e Kosovës i cili është publikuar në gazetën zyrtare më datë 04.07.2022 dhe ka hyrë në fuqi 15 nga dita e publikimit në gazetën zyrtare, me datë 19.07.2022. Implementimi i konceptit të IKIH është i një rëndësie të veçantë për Republikën e Kosovës pasi vendi përditë e më shumë po ballafaqohet me rritje të kërkesës për të dhëna gjeohapësinore të cilat janë të nevojshme për planifikim dhe vendim-marrje. Bazuar në ligjin e sipërpërmendur Agjencia Kadastrale e Kosovës është pika qendrore për themelimin dhe koordinimin e IKIH.


Trajnim për adresa

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për krijimin e sistemit të unifikuar të adresave në kuadër të projektit për regjistrimin e pronës së paluajtshme në kadastër dhe për infrastrukturë gjeohapësinore (REGIP), huamarrje kjo nga Banka Botërore, ka paraparë edhe aktivitetin për kompletimit të Sistemit të Adresave. Me qëllim të parapërgatitjes së zyrtarëve komunal për përkrahje të këtij aktiviteti kapital, AKK ka organizuar trajnim për zyrtarët e urbanizmit të komunave Gjilan, Suharekë, Deçan, Novobërdë dhe Junik. Qëllimi i trajnimit është të u ofroj zyrtarëve komunal njohuri rreth mirëmbajtjes së të dhënave të adresave përmes aplikacionit Sistemi i Informacioneve për Regjistrin e Adresave (SIRA). Trajnimet do të vazhdojnë edhe për zyrtarët e Drejtorive për Urbanizëm nëpër Komunat tjera.


AKK merr pjese në Forumin Botëror Gjeohapësinor

 
Forumi Botëror Gjeohapësinor (GWF) është platforma premium e industrisë gjeohapësinore që lidh profesionistë dhe drejtues që përfaqësojnë të gjithë ekosistemin gjeohapësinor. Natyra e saj bashkëpunuese dhe ndërvepruese e ka bërë GËF një 'konferencë konferencash', duke ofruar përvojë unike për profesionistët e gjeohapësirës në mbarë botën. I ndjekur nga i gjithë spektri i komunitetit IT dhe ai gjeohapësinor globalisht, GWF është vendi për t'u parë, për të ekspozuar produkte dhe teknologji të reja dhe për të krijuar lidhje të jashtëzakonshme me vendimmarrësit e lartë, udhëheqësit e mendimit dhe novatorët në industri. GWF do të vazhdojë të lehtësojë angazhimin bashkëpunues midis komuniteteve, duke demonstruar vizion kolektiv dhe të përbashkët drejt industrive inovative. Këtë vit Forumi Gjeohapësinor Botëror është organizuar në Amsterdam të Holandës nga 7 deri 12 Maj 2022. Duke parë sfidat botërore përfshirë edhe Covid 19, tema e kësaj konference ishte "Gjeografia dhe Humanitet". Qëllimi i kësaj teme ishte se si Gjeografia i shërben humanitetit, duke pasur parasysh që 85 % e informacioneve janë me karakter gjeohapësinor. Duke parë rëndësinë e kësaj konference, në kontekst të marrjes së përvojave ndërkombëtare dhe takimit me palë të ndryshme të interesit për të vënë kontakte me qëllim të bashkëpunimit, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka marrë pjesë në këtë konferencë përmes 3 zyrtarëve, respektivisht Zëvendës Drejtorja e Përgjithshme z-nja Afërdita Thaqi, Zyrtari për Sistemin e Adresave z. Amir Sogojeva dhe Zyrtarja Ligjore z-nja Edona Kutllovci. Në këtë konferencë AKK ka bërë një prezantim me titull "Sistemi i Adresave në perspektivë të NSDI në Republikën e Kosovës", të cilin e ka prezantuar z. Amir Sogojeva.
 

Vazhdojnë takimet në Komuna, nënshkruhen memorandume bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është organ kompetent për administrimin e regjistrave pronësorë, për hartografi, për kadastër dhe për gjeodezi, për sistem të unifikuar të adresave dhe për infrastrukturë kombëtare të informacioneve gjeohapësinore. Në kuadër të realizimit të mandatit dhe përgjegjësive të saja dhe me qëllim të implementimit sa më gjithëpërfshirës të aktiviteteve në kuadër të Projektit për Regjistrimin e Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP), roli i Komunave është kyç dhe i pazëvendësueshëm. Prandaj, me qëllim të informimit sa më të mirë mbi këto aktivitete dhe me qëllim të informimit të ndërsjellë mbi rolit dhe përgjegjësitë e institucioneve respektive, një delegacion i AKK i prirë nga zv. Drejtorja e Përgjithshme z-nja Afërdita Thaçi dhe në përbërje z. Korab Ahmetaj – u.d Drejtor i Kadastrës, z. Bashkim Shaqiri – u.d Drejtor Ligjor dhe z-nja Nora Kelmende – Eksperte për Monitorim dhe Vlerësim në kuadër të projektit REGIP kanë ndërmarrë një varg vizitash dhe takime pune në Komuna të Kosovës. Delegacioni i AKK-së nëpër këto takime është pritur nga Kryetarët e Komunave të shoqëruar nga Drejtorët e Drejtorive për Kadastër dhe Urbanizëm ndërsa temat e diskutimit kanë qenë mirëmbajtja e rregullt e të dhënave kadastrale nga Zyrat Kadastrale Komunale, Projektligji për Kadastër të Paluajtshmërive dhe Projektligji i Infrastrukturës Kombëtare për Informacione Hapësinore, projekti përkrahës i Bankës Botërore (REGIP) me theks të veçantë implementimi i projektit për kompletimin e sistemit të unifikuar të adresave dhe ndërlidhjen e regjistrit të adresave me regjistrin civil. Për këtë aktivitet janë nënshkruar edhe marrëveshje bashkëpunimi mes zv. Drejtores së AKK-së z-nja Afërdita Thaçi dhe Kryetarëve të Komunave. Deri më tani vizitat janë mbajtur në komunat Gjilan, Kamenicë, Prizren, Prishtinë, Pejë, Deçan, Vushtrri, Gjakovë, Rahovec, Ferizaj, Prizren, Skenderaj, Drenas, Vushtrri, Istog dhe këtë javë në Malishevë, Podujevë ku janë pritur nga Kryetarët e Komunave respektive z. Ekrem Kastrati dhe z. Shpejtim Bulliqi. Vizitat e tilla dhe nënshkrimet e memorandumeve për bashkëpunim do të vazhdojnë edhe në të ardhmen duke përfshirë të gjitha komunat në territorin e Republikës së Kosovës.
 
 

Sistemi i Unifikuar i Adresave dhe ndërlidhja e regjistrit të adresave me regjistrin civil

Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore ka paraparë edhe përfundimin e implementimit të Sistemin e Unifikuar të Adresave dhe ndërlidhjen e regjistrit të adresave me regjistrin civil.
Me qëllim të informimin për së afërmi me ecurinë e projektit në fjalë, me benefitet nga implementimi tij dhe me sfidat me të cilat ky projekt ballafaqohet Ministri i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës z. Liburn Aliu dhe Ministri i Ministrisë së Punëve të Brendshme z. Xhelal Sveqla kanë mbajtur një takim pune me ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga Zv. Drejtorja e Përgjithshme z-nja Afërdita Thaçi dhe me zv. Drejtorit e Përgjithshëm të Agjencisë së Regjistrit Civil z. Blerim Camaj.
Në këtë takim eksperti i AKK-së në fushën e adresave z. Amir Sogojeva prezantoi të arriturat e gjertanishme në fushën e adresave, respektivisht kompletimin e emrave të rrugëve dhe numrave të adresave me tabela në komunat dhe përfundimit e këtij aktiviteti në komunat e mbetura, mbledhjen dhe përditësimin e të dhënave të adresave (rrugëve, numrave të hyrjeve, adresimet e brendshme), ndërlidhjen e Regjistrit Civil me Regjistrin e Adresave dhe listoi sfidat me të cilat implementimi i këtij projekti po ballafaqohet e që kryesisht janë rezistimi i implementimit të projektit nga autoritetet e Komunave Leposaviq, Zveqan, Zubin Potok dhe Mitrovicë e Veriut, pastaj mosmirëmbajtja e rregullt e sistemit të adresave nga Komunat, mungesa e stafit në komuna e ngjashëm.
Sa i përket ndërlidhjes së regjistrit të adresave me regjistrin civil Ministrat Aliu dhe Sveçla u njoftuan edhe me pilot projektin që me përkrahje të GIZ-it gjerman do të implementohet në Komunën e Mitrovicës dhe atë të Istogut e i cili më pas, varësisht të gjeturave, do të pasohet në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës.
Duke e konsideruar këtë projekt si të rëndësisë kapitale për qytetarët e Republikës së Kosovës të cilëve u mundësohet ofrimi i shërbimeve të shpejta e kualitative dhe për institucionet e Republikës së Kosovës, e me theks të veçantë ato në fushën e sigurisë, menaxhimit të situatave emergjente, fatkeqësive të natyrave të ndryshme dy Ministrat pos që ofruan përkrahje në implementim të tij kërkuan edhe propozime profesionale se si mund të avancohet para që projekti të implementohet në mënyrë të shpejtë edhe në mënyrë kualitative.