Lajme

Inspektimet nëpër ZKK

Një ekip gjithëpërfshirës i AKK-së i përbërë nga ekspertë ligjor dhe kadastral, janë duke zhvilluar inspektime nëpër ZKK me qëllim të identifikimit të problemeve dhe sfidave me të cilat ZKK-të janë duke u ballafaquar. Gjatë inspektimeve është duke u parë edhe respektimi i kornizës ligjore gjatë kryerjes së punëve kadastrale, janë duke u analizuar edhe kapacitetet teknike si dhe ato profesionale të stafit të ZKK-ve për të kryer punët ditore në bazë të kërkesave institucionale dhe nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Rrjedhimidht, në rast se evidentohen deficite profesionbale e teknike, Agjencia kadastrale e Kosovës do të trajtojë edhe mundësitë për avancimet në këto fusha si përmes ofrimit të trajnimeve po ashtu edhe përmes ngritjes së kapaciteteve teknike. Përndryshe, inspektime të tilla janë të rregullta dhe yhvillohen për secilin vit.


Vizitë e përfaqësuesve të projektit IMPULS

Me qëllim të diskutimit të të arriturave dhe sfidave të AKK-së në kuadër të projektit regjional IMPULS, i cili konsiston me harmonizimin dhe shpërndarjen e të dhënave gjeopësinore mes insititucioneve, një delegacion i projektit IMPULS ka qëndruar në një vizitë njëditore në AKK. Gjatë vizitës janë mbajtur prezantime interaktive përmes të cilave janë diskutuar të arriturat e AKK-së në këtë fushë, si dhe janë trajtuar sfidat aktuale. Si rezultat i krahasimit të numrave të institucioneve dhe të dhënave të përfshira në IMPULS, ka dal në pah se AKK ka të arritura të dukshme.  Është konstatuar se ka avancime në harmonizimin e të dhënave,në krijimin e metadatave për të dhënat, në fushën e marrëveshjeve për shkëmbim të dhënash, etj. Po ashtu, qëndrimi i ekspertëve suedez në AKK është shfytëzuar edhe për demonstrim në kohë reale të gjeoportalit shtetërorë si dhe për punë në aplikacionin për harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore. Bashkëpunimi mes palëve do të vazhdojë edhe në të ardhmen, me aktivitete tani më të caktuara, të cilat do të zgjasin deri ne verën e vitit të ardhshëm kur edhe parashihet përfundimi i projektit IMPULS.


Përfaqësues të Zyrës së BE në AKK

Me qëllim të diskutimit të legjislacionit i cili mbulon regjistrimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme në Republikën e Kosovës, në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes përfaqësuesve të AKK-së të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha si dhe përfaqësuesve dhe këshilltarëve për çëshjte të tashëgimisë kulturore pranë Zyrës së BE-së në Kosovë. Në takim nga ana e ekspertëve të AKK-së është sqaruar mënyra e regjistrimit të pronës, organet kompetente në këtë fushë, si dhe janë prezantuar disa nga projektet kapitale në fushën e administrimit të tokës dhe kadastrës në Republikën e Kosovës. 


AKK, vizitë nga USAID

Koordinimi i aktiviteteve në fushën e skanimi masiv dhe indeksimin e dokumenteve, respektivisht digjitalizimi i dokumentacionit kadastral nëpër Zyrat Kadastrale Komunale ishin disa nga temat e takimit të nivelit të lartë mes përfaqësuesve të AKK-së dhe përfaqësuesve të Programit për të Drejta Pronësore në USAID. Gjatë takimit ekspertët e AKK-së të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha përmes diskutimeve interaktive prezantuan disa nga rezultatet e arritura nga skanimi i dokumenteve në 12 komuna, projekt ky i mbuluar nag AKK-ja, ndërsa u prezantuan edhe sfidat gjatë realizimit të projektit. Shkëmbimi i përvojave nga ky projekt do të jetë i dobishëm duke ditur faktin se Programi për të Drejtat pPronësore i USAID ka për qëllim që projektin e njetë ta implementojë edhe në katër Komuna tjera.


Përfaqësues të JICA në AKK

Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha ka pritur në një takim pune përfaqësuesin e JICA-s japoneze z. Kaoru Tsuda, me të cilin është diksutuar rreth rezultateve nga bashkëpunimi në të kaluarën mes institucioneve në fjalë si dhe rreth mundësive për zhvillimit e bashkëpunimit në të ardhmen. Si që dihet AKK me përkrahjen e JICA-s ka realizuar projektin për zhvillimin e hartave topografike 1:25.000 për 90 përqind të territorit të Republikës së Kosovës, ndërsa 10 për qind të territorit e ka zhvilluar me kapacitete të veta profesionale dhe financiare. Në takim është prezantuar edhe puna e kryer nga AKK për realizimin e 10 për qind të territorit, si dhe janë prezantuar sfidat gjatë kësaj pune. Duke marrë parasysh se një projekt i ngjashëm do të realizohet edhe në Shqipëri, përfaqësuesi i JICA-s ka kërkuar bashkëpunimin e AKK-së në këtë aspekkt, duke prezantuar përvijat edhe sfidat për homologët nga Shqipëria.