Lajme

Nënshkruhet korniza për matje, krijim dhe regjistrim të njësive kadastrale

Reformat ligjore të ndërmarra nga Agjencia Kadastrale e Kosovës gjatë fundit të vitit të kaluar, respektivisht hyrja në fuqi e njëmbëdhjetë Udhëzimeve Administrative,  pos që kanë avancuar administrimi e tokës në përgjithësi, të njëjtat kanë rezultuar edhe në ndryshimin e mënyrës së kryerjes së punëve profesionale nga Agjencia Kadasrale e Kosovës, Zyrat Kadastrale Komunale, kompanitë e licencuara gjeodete, gjeodetëve të licencuar dhe akterëve të tjerë profesional. Ndërsa pas analizave të bëra nga ekspertë të AKK-së dhe palë të tjera të interesit, ka dalë në pah nevoja për avancimin e kornizave profesionale të punës në përputhje me ndryshimet e imponuara nga avancimi i kornizës ligjore. Për këtë arsye, gjatë muajve të fundit është punuar në hartimin e një dokumenti gjithëpërfshirës profesional, i cili do të shërbente si udhërrëfyes i unifikuar për të gjithë profesionistët të përfshirë në fushën e regjistrimit të pronës, kadastrës dhe gjeodezisë. Përndryshe, dokumenti i cili sot është nënshkruar nga Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti është karakterizuar nga gjithëpërfshirja profesionale, pasi që pjesëmarrës në punëtori dhe kontribues me komente dhe sygjerime profesionale gjatë shikimit publik të draftit final kanë qenë ekspertë nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, Zyrat Kadastrale Komunale, Shoqata e Gjeodetëve të Kosovës si dhe gjeodetë të licencuar e ngjashëm.

Korniza e punës është dinamike me mundësi plotësimi dhe përmirësimi andaj kjo mundësi është e hapur, dhe me mirësjellje kërkojm që në cilëndo fazë të na ofrohen të gjitha vërejtjet dhe rekomandimet të cilat dalin gjatë procesit të punës bazuar në këtë kornizë.

Me hyrjen në fuqi të kësaj kornize Nr. AKK 2020/01, obligohen të gjithë akterët që ndërlidhjen me punë dhe veprimtari kadastrale, gjeodezike dhe pronsoro-juridike ti përmbahen  kësaj kornize.

Në vegzën e mëposhtme gjeni kornizën për matje, krijim dhe regjistrim të njësive kadastrale si dhe shtojcat:

http://www.kca-ks.org/korniza-pune


Vazhdohet masa e veçantë për regjistrim pa pagesë të pronës në emër të dy bashkëshortëve

Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur me datë 17/04/2020 ka aprovuar vazhdimin e Udhëzimit Administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër te dy bashkëshortëve për një periudhe një vjeçare Prill 2020-Prill 2021. Përndryshe ky Udhëzim Administrativ është produkt i bashkëpunimit të ndërsjellët mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Agjencisë për Barazi Gjinore dhe palë tjera të interesit dhe ka për qëllim avancimin e të drejtave të grave në shfrytëzim të të drejtave pronësore. Aktualisht numri total i grave pronare të pronës së paluajtshme në Republikën e Kosovës është rreth 18%, ndërsa me hyrjen në fuqi të këtij Udhëzimi Administrativ në vitin 2016 dhe me vazhdimet e vlefshmërisë së të njëjtit Udhëzim Administrativ ndër vite, numrat e grave pronare janë në rritje të vazhdueshme.


AKK përkrah gjeodetët, KOPOS-i dy muaj pa pagesë

Masat e Qeverisë së Republikës së Kosovës për kufizim të lëvizjeve me qëllim të mbrojtjes nga sëmundja COVID19 kanë pasur ndikim negativ edhe në kryerjen e punëve profesionale të gjeodetëve të licencuar dhe kompanive të licencuara gjeodete. Konkretisht, këto palë profesionale të interesit paguajnë kosto financiare për shfrytëzimin e produkteve dhe shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, ndërsa kthim të investimeve nuk mund të kenë për shkak të kërkesës së Agjencisë Kadastrale të Kosovës që punët me palë dhe punët në terren të i zbresin në minimum. Për këtë arsye dhe me qëllim të ofrimit të një ndihmese për këto kategori shfrytëzuesish, Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti me pëlqimin e drejtorëve të drejtorive të Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka sjell vendim për lirim nga pagesa për shfrytëzim të rrjetit KOPOS për dy muaj për Kompanitë e licencuara gjeodete dhe për gjeodetët e licencuar.


AKK, mbahet takimi "online" i menaxhmentit

Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion kompetent për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë, për kadastër, hartografi dhe gjeodezi, për sistemin e unifikuar të adresave dhe për infrastrukturën kombëtare të informacioneve hapësinore është duke ushtruar në përpikmëri mandatin e saj edhe në këtë kohë të masave me kufizim lëvizjesh shkaku i pandemisë COVID19. Ndërsa me qëllim të shkëmbimit të informacioneve mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë z. Avni Ahmeti dhe drejtorëve të drejtorive të AKK-së është mbajtur takimi i rradhës "online". Në takim është raportuar për mbarëvajtjen e punëve, me theks të veçantë trajtimi i lëndëve nga palë e institucione të ndryshme, monitorimi i punëve të kryera nga Zyrat Kadastrale Komunale, kompanitë e licencuara gjeodete dhe nga gjeodetët e licencuar, është diskutuar edhe kualiteti i doracakëve profesional të punës dhe trajtimi i komenteve në to nga profesionistë të fushës, etj. Po ashtu në takim Kryeshefi ka kërkuar nga drejtorët që të identifikojnë punët primare që mund të kryhen nga distanca, me qëllim që koha në shtëpi të shfrytëzohet në mënyrë produktive. Si përfundim, në takim u konkludua që duke marrë parasysh peshën që AKK ka në fushën e ofrimit të informacioneve gjeohapësinore dhe pronësoro juridike për institucione e qytetarë, stafi esencial të vazhdojë punën me prezencë fizike në ambientet e Agjencisë.


Publikohet drafti i kornizës së punës, kërkohen sugjerime

Si rezultat i reformave ligjore të ndërmarra nga Agjencia Kadastrale e Kosovës të cilat kanë rezultuar me hyrjen në fuqi të udhëzimeve të reja administrative, nga të cilat është derivuar edhe nevoja për plotësim-ndryshimin e kornizave aktuale të punës.

Ky plotësim-ndryshim parasheh përmbledhjen e disa kornizave dhe doracakëve profesional të punës në një kornizë të vetme.

Aktualisht drafti i këtij dokumenti është i përfunduar dhe të njëjtin Agjencia Kadastrale e Kosovës po e publikon me qëllim që të jetë subjekt komentimi e rishikimi nga palë të ndryshme të interesit.

Bashkë me dokumentin gjeni të bashkangjitur edhe dokumentacionin tjetër shtojë e dokumentit (kërkesa, manuale, regjistra etj) që kanë të bëjnë me punën e Zyrave Kadastrale Komunale, gjeodetëve, kompanive gjeodete dhe teknikëve gjeodet të licencuar.

Sugjerimet dhe komentet e juaja luteni ti dërgoni në emailin: akk@rks-gov.net deri të dielën datë: 05.04.2020.