Lajme

AKK, takim me Byronë Kosovare të Sigurimit

Reformat ligjore dhe teknologjike të ndërmarra nga Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) kanë rezultuar me përfshirjen e institucioneve publike të interesit në shfrytëzim të produkteve dhe shërbimeve që AKK ofron, përmes mundësimit të qasjes së limituar në regjistra pronësorë varësisht prej nevojave të institucioneve, e krejt kjo me qëlllim të avancimit të kualitetit të shëbimeve që u ofrohen qytetarëve dhe institucioneve të Repubikës së Kosovës. Për këtë arsye me datë 14 Janar në ambientet e AKK është mbajtur një takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar edhe nga ekspertja për kadastër z-nja Drenushë Januzi me u.d Drejtorin e Byrosë Kosovare të Sigurimit z. Sami Mazreku i shoqëruar nga bashkëpuntorja Gëzonjeta Beqiri. Tema e takimit ishte trajtimi i mundësive që edhe ekspertëve të Byrosë Kosovare të Sigurimit të u sigurohet qasja e limituar në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Paluajshme, respektivisht mundësimi i regjistrimit online të hipotekave. Përfaqësuesit e institucioneve u pajtuan që takimet në nivelit teknik të vazhdojnë edhe në të ardhmen me qëllim që kërkesa e Byrosë Kosovare të Sigurimit të plotësohet dhe të formalizohet edhe me nënshkrimin e një marrëveshje bashkëpunimi, ku qartë do të specifikoheshin obligimet dhe përgjegjësitë e institucioneve nënshkruese.
 

Mbahet takimi i parë i menaxhmentit për vitin 2021

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi rezultatet e arritura gjatë vitit 2020 dhe për sfidat me të cilat Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) u ballafaqua gjatë vitit 2020, Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti dhe Drejtorët e Drejtorive në Agjenci kanë mbajtur takimin e parë të menaxhmentit për këtë vit. Në takim, gjatë prezantimit të aktiviteteve nga të gjithë drejtorët u konludua se gjatë vitit paraprak kishte ngecje në implementim të disa prej projekteve kapitale për shkak të situatës së krijuar nga panedmia COVD19, mirëpo u vlerësua fakti që Agjencia Kadastrale e Kosovës për asnjë moment nuk kishte ndaluar së ofruari shërbime dhe produkte për qytetarët e insitucionet e Republikës së Kosovës. Sa i përket këtij viti, Kryeshefi kërkoi nga drejtorët që të bëjnë të gjitha përgatitjet e nevojshme për implementim të aktiviteteve të parapara, e të cilat do të ndikojnë në avancimin e shërbimeve dhe produkteve që Agjencia Kadastrale e Kosovës ofron.

Kryeshefi i AKK, takim me Zëvendës Kryeministrin z. Besnik Tahiri

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës në fushën e administrimit të regjistrave pronësor, hartografisë, kadastrës dhe gjeodezisë, me datë 23 Shtator është mbajtur një takim pune mes Zëvendës Kryeministrit të Republikës së Kosovës z. Besnik Tahirit dhe Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti. Në takim u bisedua edhe për fushat e bashkëpunimit në të ardhmen me theks të veçantë përkrahja qeveritare për avancimin e administrimit të tokës në Republikën e Kosovës.
Z. Ahmeti në fund të takimit ia dhuroi z.Tahirit literaturën profesionale e cila avancon çështjet kadastrale dhe pronësoro-juridike në Kosovë e të cilën ekspertët e AKK e kanë zhvilluar së fundmi me qëllim të lehtësimit të punëve të gjithë të përfshirëve në këtë fushë dhe me qëllim të avancimit të shërbimeve që iu ofrohen institucioneve dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës.

Ministri Kuçi takim me prijësit e drejtorive dhe agjencive brenda MEA

Ministri i Minsitrisë së Ekonomisë dhe Ambientit z. Blerim Kuçi me rastin e përmbylljes së vitit 2020, me datë 30 dhjetor organizoi një takim pune me udhëheqësit e drejtorive, sektoreve dhe Agjencive në kuadër të Ministrisë të cilën e drejton. Qëllimi i takimit ishte prezantimi i të arriturave gjatë vitit 2020 dhe projektet, planet dhe sfidat për vitin 2020. Në takim morri pjesë edhe Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i cili gjatë bisedave interaktive bëri një informim të shkurtër mbi të arriturat e Agjencisë gjatë viit 2020 dhe planeve për vitin 2021. Ministri u premtoi përkrahje ekspertëve të institucioineve e i inkurajoi për implementim të suksesshëm të projekteve të parapara.

AKK, trajnim për Policinë e Kosovës për qasjë në RDPP

Si rezultat i Memorandimit për Bashkëpunim të nënshkruar me datë 17 Nëntor mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe U.D. Drejtorit të Përgjithëm të Policisë së Kosovës z. Samedin Mehmeti, e që kryesisht kishte të bënte me ofrimin e qasjes në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme (RDPP), Agjencia Kadastrale e Kosovës ka filluar edhe trajnimin e ekspertëve të Policisë së Kosovës për qasje në RDPP. Trajnimit virtual të mbajtur me datë 30 dhjetor iu nënshtruar dy zyrtarë të Policisë së Kosovës ndërsa përgatitja e tyre do të mundësojë shfrytëzimin e informacioneve kadastrale në kohë reale dhe përmes ueb shërbimeve. Nevoja për këtë trajnim vije edhe si rezultat i avancimeve teknologjike dhe ligjore të Agjencisë Kadastrale të Kosovës në fushën e hapjes së të dhënave dhe shkëmbimit të tyre në kohë reale me institucione publike të interesit. Kjo mënyrë e funksionimit do të ngrisë kualitetit e shërbimeve që institucione të ndryshme u ofrojnë qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.