Lajme

Kryeshefi i AKK, takim me Kryetarin e Komunës së Graçanicës

Agjencia Kadastrale e Kosovës për një kohë të gjatë është duke u ballafaquar me numër në rritje të ankesave nga qytetarët, institucionet publike, gjeodetët dhe kompanitë të licencuara gjeodete dhe biznese të ndryshme për vonesa në kryerjen e lëndëve nga Zyra Kadastrale Komunale në Graçanicë. Ndërsa me qëllim të njoftimin për së afërmi mbi arsyet e vonesave, dhe me qëllim për tu gjetur zgjidhje për përshpejtim të aktiviteteve nga kjo Zyrë Kadastrale Komunale, me datë 31 Mars, me kërkesë të AKK-së është mbajtur një takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z Avni Ahmeti dhe Kryetarit të Komunës së Graçanicës z. Srgjan Popoviq. Në takim z. Ahmeti kërkoi nga Kryetari i Komunës së Graçanicës që të bëjë zgjidhje, qoftë përmes rritjes së numrit të personelit qoftë përmes riorganizimit të mënyrës së kryerjes së punëve në ZKK, ndërsa nga ana e tij ofroi përkrahje si në aspektin teknik po ashtu edhe në trajnimin e personelit të ZKK Graçanicë, krejt kjo me qëllim të avancimit të kualitetit të shërbimeve që u ofrohen qytetarëve nga ZKK Graçanicë.

AKK, takim virtual me ekipin e Bankës Botërore për REGIP

Me qëllim të diskutimit mbi parapërgatitjet profesionale e teknike për implementim të aktiviteteve të parapara në kuadër të projekti të Bankës Botërore për Regjistrim të Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë te Informacioneve Hapësinore (REGIP), me datë 30 mars është mbajtur takim virtual mes ekipit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti dhe ekipit të Bankës Botërore të prirë nga Udhëheqësi i Ekipit z. Paul Prettitore. Në takim u diskutuan të gjitha aktivitetet, planet kohore për implementim dhe rezultatet e pritshme nga implementimi i aktiviteteve në kuadër të REGIP. Takimet teknike e profesionale do të vazhdojnë edhe gjatë kësaj jave, krejt me qëllim të prodhimit të specifikacioneve teknike të avancuara të cilat do të ndikojnë pozitivisht në kualitetin e projekteve të parapara për implementim në kuadër të projektit REGIP.
 

Takim pune mes AKK, Odës së Ndërmjetësuesve dhe Akademisë së Drejtësisë

Me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të institucioneve në fushën e të drejtave pronësore dhe ndikimi pozitiv i institucionit të ndërmjetësimit në trajtimin e çështjeve pronësore, më datë 30.03.2021, në ambientet e Akademisë së Drejtësisë është mbajtur takim në mes të z. Avni Ahmeti, Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, z. Faton Morina përfaqësues nga Oda e Ndërmjetësueseve dhe z. Enver Fejzullahu, Drejtor i Akademisë së Drejtësisë.
Në këtë takim u diskutua roli i ndërmjetësuesve në trajtimin e çështjeve pronësore, ngritja e kapaciteve dhe profesionalizmi i tyre në këtë fushë. Palët pjesëmarrëse në këtë takim u shprehën të gatshëm për bashkëpunim më të madh edhe në të ardhmen dhe njëkohësisht u zotuan që në ditët në vijim të fillohet edhe me trajnimet e nevojshme të ndërmjetësuesve për trajtimin e çështjeve pronësore.
z. Ahmeti shprehi gatishmërinë që ekspertët e AKK-së të jenë në dispozicion të Akademisë së Drejtësisë dhe Odës së Ndërmjetësueseve për përkrahje në organizimin e trajnimit të ndërmjetësuesve në fushën e kadastrit.
Procedura e ndërmjetësimit është më e shkurtë dhe me një kosto më të ulët për të gjithë qytetarët në realizimin e të drejtave pronësore dhe njëkohësisht lehtësim i punës së gjykatave për çështje pronësore nga rastet të cilat mund të zgjidhen përmes ndërmjetësimit.

AKK i ofron produktet hartografike për nevoja të FSK

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK), e për interesat e zhvillimit të dy institucioneve përkatëse, me datë 4 shkurt 2021 në ambientet e Ministrisë së Mbrojtjes (MM) ishte mbajtur një takim gjithëpërfshirës pune mes përfaqësuesve të MM, respektivisht Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe përfaqësuesve të AKK-së, të prira nga Komandanti i FSK-së Gjenerallejtënant Rrahman Rama dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti. Si rezultat i asaj marrëveshjeje, dhe pas trajnimit që ekspertët e hartografisë në AKK-së kishin mbajtur për pjesëtarët e FSK, me datë 24 Mars është mbajtur edhe një takim vijues pune mes z. Ahmetit dhe z. Jeton Dreshaj, Gjeneral Brigade në FSK. Në këtë takim z. Ahmeti ka dorëzuar të gjitha produktet hartografike të AKK-së për nevoja të FSK. Kjo përkrahje është vlerësuar nga z. Dreshaj, ndërsa për të potencuar peshën e këtij akti, respektivisht funksionalizimin e sektorit të hartografisë në FSK, z. Dreshaj ka përmendur shembullin e forcave të armatosura britanike, të cilët si ditë themelimi të tyre e llogarisin ditën kur kanë përfshirë hartografinë brenda strukturës së saj. Në fund të takimit përfaqësuesit e institucioneve u zotuan në avancim të bashkëpunimit nga i cili do të përfitojnë qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës.

Takim virtual i forumit virtual për legalizimin e ndërtimeve pa leje

Me qëllim të diskutimit mbi procesin e legalizimit të ndërtimeve pa leje, nën organizimin e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, me mbështetjen e USAID/Programi për Qeverisje Ekonomike dhe me pjesëmarrje të Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmetit, z. Servet Spahiut nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit dhe z. Ardian Ollurit nga Komuna e Prishtinës në cilësine e panelistëve, me datë 16 mars është mbajtur Forum virtual për legalizimin e ndërtimeve pa leje. Tema e diskutimit në këtë forum ishte ecuria e procesit të legalizimit të objekteve pa leje, sfidat me të cilat ky process është duke u ballafaquar dhe hapat që duhen ndërmarrë për tejkalim të sfidave.
Z. Ahmeti në paraqitjen e tij prezantoi përfshirjen dhe kontributin e ekspertëve të AKK-së në këtë proces, përfshi përkrahjen me të dhëna dhe përkrahjen me ekspertizë. Ai po ashtu inkurajoji qytetarët që të jenë pjesëmarrës aktiv në proces të legalizimit duke argumentuar se vetëm një pronë e legalizuar mund të regjistrohet në kadastër, e rrjedhimisht vetëm një pronë e regjistruar në kadastër mund të përdoret në tregun e pronave përmes shitblerjes, trashëgimisë, hipotekimit për marrje kredie e ngjashëm. Në fund të fjalës së tij z. Ahmeti po ashtu ofroi kapacitetet profesionale, teknike e ligjore të AKK-së në të mire të përfundimit të suskesshëm të proecesit të lelgalizimit.