Lajme

Plani Vjetor i Punës për vitin 2019

Nën organizimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe me mbështetjen bashkëfinanciare nga partneri GIZ,  me 31 Janar 2019 -  02 Shkurt 2019 Tiranë, Shqipëri  është duke u mbajtur Punëtoria "Plani Vjetor i Punës për vitin 2019, zbatimi i prioriteteve dhe politikave të Ministrisë dhe harmonizimin e tij me Planin e Qeverisë dhe koordimi me Donator". Në mesin e pjesëmarrësve në këtë punëtori ishte Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti, i shoqëruar edhe nga u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj dhe Zyrtarja e Prokurimit në AKK z-nja Valbonë Hashani, si përfaqësues të Agjencisë Kadastrale të Kosovës e cila është e sistemuar brenda Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë. Qëllimi i takimit ishte koordinimi i aktiviteteve të MMPH-së dhe Drejtorive dhe Agjencive vartëse të saj, diskutimi mbi projektet e parapara për implementin, me qëllim të ngritjes së kualitetit të projekteve, shmangies së mundësive për duplifikim të projekteve, ngritjen e shkallës së llogaridhënies dhe transaprencës, e ngjashëm. Gjatë aktiviteteve në punëtori janë diskutuar edhe sfidat eventuale me të cilat MMPH mund të ballafaqohet gjatë realizimit të planit të saj, dhe u idendtifikuan mjetet  për tejkalimin e sfidave dhe realizim të suksesshëm të planit të punës.

AKK, takim me prokurorët e rinj

Agjencia Kadastrale e Kosovës organizoi një trajnim për prokurorët e rinj, si palë e fuqishme e interesit në fushën e të drejtave pronësore. Prokurorët në trajnim u pritën nga Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti dhe ekspertë ligjor dhe kadastral të Agjencisë. Në trajnim u bë një përmbledhje e shkurtë rreth punëve, aktiviteteve si dhe ligjeve dhe sistemeve që përdor Agjencia Kadastrale e Kosovës për administrimin e regjistrave pronësorë, me theks të veçantë pjesën tekstuale dhe grafike të të dhënave pronësore. Agjencia Kadastrale e Kosovës, pos prezantimit të sistemeve, informoi prokurorët edhe mbi mandatin e saj si certifikuese për të gjithë zyrtarët e Zyrave Kadastrale në të gjithë Kosovën dhe institucioneve të tjera publike të cilët kanë edhe qasje në këto sisteme. Në mesin e fushave të interesit, prokurorët u informuan mbi bazën ligjore për ndryshimet dhe mirëmbajtjen e sistemit kadastral. Prokurorët shpalosën ankesa dhe kërkesa, dhe prezantuan sifdat me të cilat ballafaqohen gjatë trajtimit të lëndëve. Po ashtu,prokurorët dhe ekspertët e AKK-së trajtuan edhe mundësinë e ngritjes së shkallës së bashkëpunimit sa i përket shpërndarjes së informacioneve të sakta dhe kualitative. Agjencia po ashtu ofroi mbështetje të vazhdueshme gjithmonë në të mire të institucioneve dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës.


AKK, vizitë pune në Turqi

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i përbërë nga ekspertët kadastral z. Korab Ahmetaj u.d Drejtor i Drejtorisë për Kadastër, z. Esat Xani ekspert i GIS-it, z. Avni Rrustemi ekspert i hartografisë, z. Amir Reçica ekspert i GIS-it, z. Reshat Murati ekspert i GIS-it, janë duke qëndruar në një vizitë disaditore në Turqi, respektivisht në Agjencinë  Turke për Kadastër dhe Hartografi. Qëllimi i kësaj vizite është shkëmbimi i informacione të përgjithshme rreth projekteve dhe produkteve pronësore dhe kadastrale, si dhe trajtimi i kapaciteteve teknologjike të institucioneve respektive, krejt me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët ku në të ardhmen do të mund të ngrihej bashkëpunimi. Gjatë qëndrimit në Turqi, ekspertët e AKK-së patën mundësi që nga afër të njihen me metodologjinë e kryerjes së punëve kadastrale në institucion homolog turk, dhe përvojat e suksesshme të cilat janë në harmoni me vizionin që AKK ka për të ardhmen, të implementohen edhe në AKK. Si rezultat i takimeve të ngjeshura, vizitave nëpër departamente të ndryshme profesionale, demonstrimit të punëve në kohë reale, palët janë pajtuar që bashkëpunimi edhe në nivelin teknik të thellohet në të ardhmen, krejt kjo me qëllim të avancimit të shërbimeve kadastrale, hartografike dhe pronësore juridike që iu ofrohen palëve të ndryshme të interesit për institucionet respektive.

 

 


Trashëgimia kulturore, takim mes AKK e KKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke fuqizuar dhe zgjeruar rrjetin e bashkëpunimit me institucione publike, krejt me qëllim të ofrimit sa më të mirë të shërbimeve kadastrale, pronësoro-juridike dhe gjeohapësinore. Për këtë qëllim, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti organizoi një takim pune me Udhëheqësin Ekzekutiv të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore z. Isuf Kocin. Në takim u prezantuan aktivitetet e institucioneve respektive, ndërsa u diskutua edhe avancimi i bashkëpunimit në fushën e shpërndarjes së të dhënave gjeohapësinore përmes Gjeoportalit Shtetërorë të cilin e administron Agjencia Kadastrale e Kosovës. Si rezultat, përfaqësuesit e dy institucioneve u pajtuan që në një të ardhme të afërt të dhënat gjeohapësinore që prodhohen dhe mirëmbahen nga Këshilli për Trashëgimi Kulturore të ofrohen për shikim për palët e interesit në Gjeoportalin Shtetëror.


Përfaqësues të Kartverket në AKK

Qysh nga themelimi i saj, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka pasur përkrahjen e donatorëve të fuqishëm ndërkombëtarë, ndërsa në mesin e atyre është edhe përkrahja e Qeverisë së Mbretërisë Norvegjeze përmes Autroritetit Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket". Aktualisht, me përkrahje financiare dhe profesionale nga ky institucion Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke implementuar edhe projektin për vendosjen e shenjave me emra të rrugëve në katër komuna, respektivisht në Klinë, Pejë, Gjilan dhe Kamenicë. Me qëllim të monitorimit të përbashkët të implementimit të këtij projekti, si dhe me qëllim të identifikimit të fushave për vazhdimin e përkrahjes edhe në të ardhmen, përfaqësuesi i "Kartverket" z. Helge Onsrud, ka qëndruar në një vizitë disaditore në Kosovë, ku përmes takimeve me përfaqësues të AKK-së të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti, dhe përmes vizitave në terren ka pasur rast që nga afër të njihet me ecurinë e projektit, sfidat gjatë implementimit të projektit e ngjashëm. Si rezultat, është konstatuar se projekti është duke u zhvilluar sipas parashikimeve, dhe ndërprerja e punës e cilat do të kompensohet, ka pasur për shkak të kushteve jo të volitshme atmosferike, ndërsa projektet pritet të përfundojnë brena afateve të parapara.