Lajme

AKK, takim me Bankën Ekonomike, Bankën Kombetare Tregtare dhe me Bankën për Biznes

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin për regjistrimin automatik të hipotekave për nevoja të bankave në Kosovë, ndërsa për prezantimin e këtij moduli janë mbajtur disa takime mes përfaqësuesve të Shoqatës së Bankave në Kosovë dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me qëllim të përfshirjes së interesave të dyja institucioneve.
Qëllimi i këtyre takimeve ishte prezantimi i përgjithshëm i modulit, kornizës ligjore për te dhe aspektin teknik për implementimin e modulit. AKK në këto takime kishte kërkuar që Bankat të bëjnë të gjitha përpjekjet e mundshme që ti implementojnë edhe ndryshime e nevojshme në sistemet e tyre, me qëllim që ky modul të fillojë të shfrytëzohet sa më shpejtë dhe brenda afatit të caktuar nga AKK.
Po ashtu, si rezultat i këtyre takimeve Shoqata e bankave dhe AKK ishin pajtuar që të fillojë një seri takimesh të ndara mes përfaqësuesve të Bankave komerciale në Kosovës dhe atyre të AKK-së me qëllim të diskutimeve teknike për përgjegjësitë e institcioneve respektive për implementimin teknik sa më të shpejtë të këtij moduli.
Ndërsa me datë 15 Korrik janë mbajtur takime mes përfaqësuesve të AKK dhe përfaqësuesve të Bankës Ekonomike, Bankës Kombetare Tregtare dhe me Bankës për Biznes, dhe takimet e tilla me bankat tjera komerciale do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim.

AKK - TEB, fillojnë takimet me bankat komerciale

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin për regjistrimin automatik të hipotekave për nevoja të bankave në Kosovë, ndërsa për prezantimin e këtij moduli janë mbajtur disa takime mes përfaqësuesve të Shoqatës së Bankave në Kosovë dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me qëllim të përfshirjes së interesave të dyja institucioneve.
Qëllimi i këtyre takimeve ishte prezantimi i përgjithshëm i modulit, kornizës ligjore për te dhe aspektin teknik për implementimin e modulit. AKK në këto takime kishte kërkuar që Bankat të bëjnë të gjitha përpjekjet e mundshme që ti implementojnë edhe ndryshime e nevojshme në sistemet e tyre, me qëllim që ky modul të fillojë të shfrytëzohet sa më shpejtë dhe brenda afatit të caktuar nga AKK.
Po ashtu, si rezultat i këtyre takimeve Shoqata e bankave dhe AKK ishin pajtuar që të fillojë një seri takimesh të ndara mes përfaqësuesve të Bankave komerciale në Kosovës dhe atyre të AKK-së me qëllim të diskutimeve teknike për përgjegjësitë e institcioneve respektive për implementimin teknik sa më të shpejtë të këtij moduli.
Ndërsa me fillim nga data 14 Korrik kanë filluar këto takime, dhe i pari i tillë është mbajtur mes përfaqësuesve të AKK dhe përfaqësuesve të TEB Bankës, dhe takimet e tilla me bankat tjera komerciale do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim.

Takim i forumit për shkëmbim të të dhënave

Me datë 21 maj të vitit 2020 është nënshkruar marrëveshja për krijimin e forumit për shkëmbimin e të dhënave mes Agjencisë Kadastrale e Kosovës, Administratës Tatimore, Agjencisë për Shoqërinë e Informacionit, Doganave të Kosovës, Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë dhe Agjencisë së Regjistrimit Civil, qëllimi i të cilit forum është t'u mundësojë të gjitha palëve të përfshira të shkëmbejnë në mënyrë sistematike dhe efikase të dhënat relevante të regjistrave dhe informacione të tjera. Ndërsa për të diskutuar më në detaje rreth gjendjes së të dhënave, rreth politikave për shkëmbim dhe eventualisht edhe ndërhyrjet në kornizën ligjore, me datë 27 maj nën organizimin e Bankës Botërore është mbajtur takim virtual mes prijësve të institucioneve të sipërpërmendura, që kishte për qëllim prezantimin e sfidave aktuale në këtë fushën dhe identifikimin e mjeteve që do të ndihmonin në tejkalimin e sfidave. Në takim fjalë rasti kishte edhe Kryeshefi i AKK-së z. Avni Ahmeti i cili prezantoi zhvillimet teknologjike dhe ligjore në AKK të cilat mundësojnë shpërndarjen e të dhënave të sakta, autoritative e në kohë reale për secilin institucion të përfshirë në forum. Si sfidë z. Ahmeti përmendi mungesën e nënshkrimit elektronik, vulën elektronike dhe pagesat elektronike, ndërsa shprehi optimizëm se ky forum mund të i jep zgjidhje këtyre çështjeve.

AKK, takim me USAID

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të ndërsjella si dhe për të identifikuar fushat e interesit të përbashkët ku bashkëpunimi do të mund të intensifikohej, me datë 9 korrik 2020 është mbajtur një takim virtual mes ekipeve gjithëpërfshirëse të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe USAID. Në fillim të takimit Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti prezantoi fushat e përgjegjësisë së AKK-së respektivisht administrimin e regjistrave pronësorë, kadastrën, gjeodezinë, hartografinë, gjeoinformacionin dhe sistemin e unfikuar të adresave si dhe prezantoi të arriturat e AKK-së në realizim të projekteve kapitale, reformat në kadastër, dokumentet profesionale, gjithëpërfshirjen në shfrytëzim të të drejtave pronësore e ngjashëm.
Një pjesë e takimit iu kushtua edhe vlerësimit të bashkëpunimit të AKK-së me projektin për të drejta pronësore të USAID i cili kishte kulmuar me përpilimin e strategjisë për të drejta pronësore, me funskionalizimin e e-Kioskave në disa komuna dhe me përfshirjen e grave në shfrytëzim të të drejtave pronësore.
Për të fuqizuar se bashkëpunimi kishte qenë produktiv, z. Ahmeti potencoi se të gjeturat nga Strategjia për të Drejta Pronësore janë përfshirë edhe në reformat ligjore të ndërmarra nga AKK, respektivisht në 11 Udhëzimet e reja administrative nga fusha e pronës e adresave. Si rezultat i tyre pastaj u arrit thjeshtimi i procedurave për regjistrim të pronës, avancimi i bazës ligjore për shpërndarjen e produkteve online, përkrahja fundamentale që AKK ia ofroi procesit të legalizimit, avancimi i të drejtave të gruas në pronë, përfshirja e pakicave etnike në shfrytëzim të të drejtave pronësore, etj.
Po ashtu, edhe përfaqësuesit e USAID respektivisht z-nja Christina Davis, z-nja Perihane Ymeri-Ustaibo dhe z-nja Zana Berisha vlerësuan bashkëpunimin në të shkuarën dhe u shprehën të interesuara për vazhdimin e bashkëpunimit edhe në të ardhmen, sidomos gjatë fazave të dizajnimit të projektit vijues për të drejta pronësore të USAID-it.
Gjatë debateve interaktive, AKK kishte mundësi që pos të arriturave të prezantojë edhe disa nga sfidat me të cilat është duke u ballafaquar e që kanë të bëjnë me gjendjen e imponuar nga pandemia, pastaj paqartësi rreth projektit të Bankës Botërore për regjistrim të patundshmërisë në kadastër, e mbi të gjitha me nevojën për avancimin e legjislacionit, respektivisht hyrjes në fuqi e ligjit të ri për kadastër.
USAID, premtoi përkrahje për avancimin e legjislacionit, ndërsa po ashtu palët në takim u pajtuan që korrespondenca mes tyre të vazhdojë më tutje, krejt me qëllim që të shmanget duplifikimi eventual i projekteve si dhe mundësisht të përfshihen interesat të AKK-së gjatë dizajnimit të projektit vijues për të drejta pronësore të USAID-it.

AKK, takim me Shoqatën e Bankave

Me qëllim të prezantim të modulit për regjistrimin automatik të hipotekave përmes Sistemit të Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë për nevoja të bankave, me datë 8 korrik 2020 është mbajtur një takim virtual mes ekspertëve të AKK dhe përfaqësuesve të Shoqatës së Bankave të Kosovës. Në takim u bë prezantimi i benefiteve të cilat i sjellë implementimi i modulit për regjistrimin automatik të hipotekave duke shfrytëzuar ueb shërbimet e zhvilluara nga AKK, ndërsa një gjë e tillë po ashtu ishte vlerësuar edhe nga Shoqata e Bankave.
AKK në takim potencoi që baza ligjore dhe infastruktura teknike sa i përket AKK-së janë të gatshme prej muajit tetor të vitit 2018, ndërsa nga përfaqësuesit e bankave u kërkua që të bëjnë të gjitha përpjekjet e mundshme që ti implementojnë edhe ndryshime e nevojshme në sistemet e tyre, me qëllim që ky modul të fillojë të shfrytëzohet sa më shpejtë dhe brenda afatit të caktuar nga AKK.
Në vazhdën e takimit është arritur një pëlqim nga të gjitha palët pjesëmarrëse që takimet e rradhës të mbahen veç e veç me secilin institucion financiar, që çdo kërkesë apo sqarim shtesë të mund të diskutohet.