Lajme

AKK, diskutim mbi buxhetin

Me qëllim të diskutimit mbi shkallën e realizimit të buxhetit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për vitin 2019 dhe mbi projektet e parapara për implementimit për vitin 2020, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka mbajtur një takim pune me drejtorët e drejtorive të AKK-së dhe me ekspertët financiar dhe të prokurimit në AKK. Gjatë takimit u prezantua gjendja e buxhetit, çka është realizuar nga projektet e parapara për realizim për vitin 2019 dhe çka mbetet për tu realizuar deri në përfundim të vitit. Sa i përket ecurisë së projekteve kapitale si Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale, Skanimi dhe indeksimi i dokumenteve arkivore nëpër ZKK, migrimi i të dhënave, e ngjashëm u konstatua se ato po zhvillohen konform planit dinamik dhe pritet të përfundojnë brenda afateve të parapara. Për projektet e mbetura, si pajisje me pajisje për TI, krijimi i disa ueb aplikacioneve të reja,  planifikimi i tyre po shkon sipas parashikimeve dhe pritet që të njëjtat të përfundojnë po ashtu brenda këtij viti, që do të rezultonte me shkallë të kënaqshme të realizimit të buxhetit. 


Ecuria e skanimit të dokumenteve arkivore

Një nga projektet kapitale të Agjencisë Kadastrale të Kosovës që është duke u implemnentuar është Skanimi dhe indeksimi i dokumenteve arkivore nëpër zyrat kadastrale komunale. I njeti është duke u zhvilluar sipas planit të paraparë dinamik, ndërsa nga data e fillimit të projektit të skanimit e deri me datë 14.08.2019 janë skanuar 384263 faqe, si vijon:
Në komunën e Ferizajt, janë skanuar 285488 faqe nga 608305 faqe të parapara për skanim;
Në komunën e Vitisë , janë skanuar 13492 faqe nga 27512 faqe të parapara për skanim;
Në komunën e Kaçanikut, janë skanuar 28524 faqe nga 94918 faqe të parapara për skanim;
Në komunën e Kamenicës, janë skanuar 19399 faqe nga 228029 faqe të parapara për skanim;
Në komunën e Shtimes, janë skanuar 37090 faqe nga 112932 faqe të parapara për skanim;
Ndërsa në total nga 1071696  faqe të parapara për skanim, janë skanuar 383993 faqe.
Ndërsa, edhe krahas disa sfidave teknike, parashihet që projekti të përfundoj me sukses dhe brenda planit të paraparë. Përndryshe, nga ky projekt do të ngritët edhe kualiteti dhe shpejtësia e ofrimit të shërbimeve për qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës.


Takim bashkëpunimi në mes të AKK–së, dhe KOSTT

Përfaqësues të Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK), sot më datë 08.08.2019 mbajtën takim pune me përfaqësues nga Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës (KOSTT), me qëllim të shkëmbimit të të dhënave gjeohapësinore që mirëmban KOSTT për prezantim në gjeoportalin shtetëror në kuadër të temës "Shërbimet publike komunale dhe qeveritare" nga direktiva "INSPIRE". Në takim me menaxherin e zyrës për zhvillim dhe planifikim z. Gazmend Kabashi dhe zyrtarët tjerë nga KOSTT u dakorduam që të dorëzohen të dhënat gjeohapësinore rreth rrjetit elektrik të transmisionit, përkatësisht linjat 400kV, 220 kV dhe 110 kV, shtyllat përkatëse dhe nënstacionet.


Zyrtar të AKK-së, priten në takim një delegacion nga Komuna e Leposaviqit

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës u prit një delegacion i gjerë nga Komuna e Leposaviqit, i përbërë nga:  z.Goran Lazoviç Drejtori i Urbanizmit në Komunën e Leposaviqit, znj.Radmila Vukiçeviç Drejtoreshë e Administratës në Komunën e Leposaviqit, z.Dalibor Milunoviç Drejtor për Arsim dhe Kulturë në Komunën e Leposaviqit, si dhe z.Mladen Çiprijanoviç Jurist në Komunën e Leposaviqit. Temë e takimit ishte trajtimi i disa problemeve konkrete me prona komunale si dhe problemet me të cilat përballen banorët e asaj komune për  pajisjen me certifikata të pronësisë dhe kryerjen e shërbimeve   kadastrale.
z.Korab Ahmetaj, përcjelli tek të pranishmit shqetësimet, e Drejtorit Ekzekutiv z.Avni Ahmeti dhe të menaxhmentit të AKK-së,  për mos funksionimin e Zyrës Kadastrale Komunale në Leposaviq dhe dy komunat tjera Zubin Potok dhe Zveçan, duke theksuar se është i shqetësuar për mos funksionimin e zyrës kadastrale  ne këtë komune, dhe tha se janë qytetarët që po detyrohen që këto shërbime ti marrin në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, që rezulton me kohë, mund dhe shpenzime shtesë për ta. z.Ahmetaj shtoi se Agjencia Kadastrale e Kosovës është e gatshme tu ofrojë ndihmë në aspektin teknik, infrastruktural dhe profesional, madje edhe në realizimin e projekteve konkrete në Komunën e Leposaviqit. Po i njëjti ka treguar interesim te plote te bashkëpunimit te te dyja institucioneve.
  


Skanimi, vizita në terren

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke implementuar projektin "Skanimi i Dokumenteve Arkivore për Zyrat Kadastrale Komunale", që pa për qëllimi identifikimit, skanimin/digjitalizimin dhe indeksimit e tërë dokumentacionit arkivor kadastral. Ndërsa me qëllim të inspektimit të punëve në disa prej Komunave, një ekip gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i prirë nga Menaxherja e projektit në fjalë, z-nja Ajshe Gashi e shoqëruar nga bashkëpunëtorër Valmir Mustafa dhe Aid Berisha, kanë vizituar komunat Shtime, Ferizaj, Kaçanik për të parë nga afër mbarëvajtjen e punës. Në Komunën e Shtimës delegacioni i AKK-së u prit në takim nga Drejtoresha për Gjeodezi dhe Kadastër znj. Shqipe Rexha. Ajo së bashku me dy zyrtarë nga kjo drejtori  njoftuan ekipin e AKK për mbarëvajtjen e rregullt të punës në skanimet e dokumenteve kadastrale, po ashtu shprehën gatishmërinë që të japin mbështetjen e tyre që ky proces të shkoj sa më mirë. Gjatë vizitës nga operatori ekonomik u bë demonstrimi i praktik i skanimit të dokumenteve. Ndërsa gjatë këtij procesi, Menaxherja e projektit Ajshe Gashi prezantoi disa nga sfidat që projekti ka hasur në të kaluarën nëpër Komunat tjera, në mënyrë që disa lëshime mos të përsëriten më.  Ndalesa tjetër gjatë kësaj vizite ishte në Komunën e Ferizajt ku ekipi i AKK-së u prit nga Drejtori për Gjeodezi dhe Kadastër z. Sabri Murseli dhe Shefi për Gjeodezi z. Esat Krasniqi i cili po ashtu është përgjegjës për mbikëqyrjen e mbarëvajtjes së punës për Skanimin e Dokumenteve Arkivore për Zyrat Kadastrale. Ata njoftuan se procesi i skanimit është duke shkuar mirë dhe nuk ka ndonjë problem deri më tani. Drejtori z. Sabri Murseli propozoi që disa lëndë që kanë dokumente të pa nevojshme brenda të mos skanohen në mënyrë që mos ti zihen rend dokumenteve që janë më të rëndësishme në këtë drejtori dhe komunë. Komuna e fundit e vizituar ishte ajo e Kaçanikut ku ekiupi i AKK u prit nga z. Edmond Mjaku, Shef i Kadastrit. Ai njoftoi se mbarëvajtja e punës në skanimin e dokumenteve është duke shkuar mirë, por tha se kanë hasur në disa probleme teknike me skanerin.  Po ashtu përfaqësuesit e kompanisë kishin hasur në disa probleme teknike gjatë procesit të punës. Ata thanë që gjatë ditës skanohen rreth 2000 fletë nga 2 punëtor dhe 1 skaner.  Përndryshe, monitorimet për projektin do të vazhdojnë edhe në komunat tjera, krejt me qëllim prodhimit të produktit sa më kualitativ.

 


Showing 6 - 10 of 96 results.
Items per Page 5
of 20