Lajme

Ortofotot 2018 publikohen në Gjeoportal

Aerofotografimi i fundit në Kosovë ishte bërë në vitin 2012, andaj për shkak të ndryshimeve të shumta në terren ka qenë më se e nevojshme që të realizohet projekti i ri në vitin 2018. Ky projekt si objektiva kryesore kishte ofrimin e mbështetjes në procesin e legalizimit të objekteve, planifikimin e  infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore,  mbështetjen në fushën e hidrografisë dhe demografisë, azhurnimin e hartës topografike, krijimin e hartave dhe skicave tematike të ndryshme si dhe shfrytëzimin e tokës në përgjithësi. Ndërsa, si rezultat i projektit janë prodhuar ortofoto me rezolucion 8cm për zonat urbane, ortofoto me rezolucion 20cm për zonat rurale, ortofoto me rezolucion 40cm për zonat maloresi dhe ortofoto me rezolucion 40cm për një gjërësi 200 m jashtë kufirit. Ndërsa të gjitha ortofotot, ato urbane, rurale dhe malore janë të qasshme për shikim dhe përdorim përmes wms serviseve përmes gjeoportalit shtrotëror në http://geoportal.rks-gov.net/search.


Avni Ahmeti emërohet drejtor i Agjencisë Kadastrale të Kosovës

Kabineti qeveritar në mbledhjen e së martës, 11 Qershor 2019, ka emëruar z. Avni Ahmetin në pozitën e Drejtorit të përgjithshëm në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, në një mandat tre veçar. Përndryshe, para emrimit në këtë pozitë z. Ahmeti ushtroi detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm për disa muaj, ndërsa paraprakisht për disa vite ishte edhe Drejtor i Drejtorisë për Kadastër pranë Agjencisë Kadastrale të Kosovës.


Ministri Matoshi pret në takim z. Ahmetin

Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor z. Fatmir Matoshi priti në takim Drejtorin e Përgjithshëm të sapo zgjedhur të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti. Qëllimi i takimit ishte informimi i përgjithshëm rreth aktiviteteve të përbashkëta, identifikimi i fushave prioritare për bashkëpunim, sidomos ato ku interesi i qytetarëve të Republikës së Kosovës është i menjëhershëm, prezantimi i z. Ahmetit para anëtarëve të Kabinetit të Ministrit, informimi rreth sfidave e ngjashëm. Në takim Ministri Matoshi ofroi përkrahjen e parezervë për Agjencinë Kadastrale të Kosovës, institucion ky që administron regjistrat pronësorë, kadastrën, gjeoinformacionin, sistemin e adresave, hartografinë, etj. Ministri Matoshi vlerësoi peshën që kjo Agjencia ka në ngritjen e mirëqenies së qytetarëve të Republikës së Kosovës, në ofrimin e përkrahjen institucioneve tjera të Republikës së Kosovës, prandaj edhe kërkoi bashkëpunim në nivel profesional mes ekspertëve të institucioneve brenda MMPH-së, aty ku edhe është e sistemuar Agjencia Kadastrale e Kosovës. Po ashtu z. Matoshi kërkoi trajtim më specifik të gruas në të drejta pronësore, respektivisht lehtësimin e qasjes së grave në të drejta pronësore. Z. Ahmeti, pasi falënderoi z. Matoshin për përkrahjen e dhënë gjatë muajve kur z. Ahmeti ushtroi detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm, u zotua se do të ofrojë tërë kapacitetin e tij profesional dhe menaxherial në avancimin e kadastrës, ngritjen e kualitetit të të dhënave, hapjen e të dhënave, avancimin dhe shpejtimin e shpërndarjes së të dhënave, si dhe gjithpërfshirjen e grupeve potencialisht të margjinalizuara në shfrytëzim të të drejtave pronësore, me theks të veçantë gratë. Në fund të takimit palët u pajtuan që takime të tillë të mbahen në baza të rregullta, krejt me qëllim të ofrimit sa më efikas të shërbimeve, përfitues nga të cilat janë edhe qytetarët edhe institucionet e Republikës së Kosovës. 


Z. Ahmeti pret Kryetarin e ShGjK, z. Murat Hoxha

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti priti në takim pune Kryetarin e Shoqatës së Gjeodetëve të Kosovës z. Murat Hoxha. Në takim, përfaqësuesit e institucioneve respektive prezantuan në pika të shkurta vizionin e tyre për zhvillimin e kadastrës dhe gjeodezisë, si dhe njohën si të domosdoshme nevojën për bashkëpunim profesional të Agjencisë Kadastrale të Kosovës me Shoqatën e Gjeodetëve të Kosovës. Ndërsa, si pika të rëndësishme të takimit mund të veçohet pajtimi i z. Ahmeti dhe z. Hoxha për nevojën e shtyrjes përpara të Ligjit të ri për Kadastër, i cili do të vertikalizonte sistemin kadastral në Republikën e Kosovës, respektivisht do të vendoste Zyrat Kadastrale Komunale nën ombrellën e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, duke e parë këtë si një hapje të rrugës për modernizim më të shpejtë të kadastrës, ngritjen e kualitetit të të dhënave kadastrale dhe pronësore,  ofrim kualitativ të shërbimeve e ngjashëm. Ndërsa z. Hoxha kërkoi bashkëpunim edhe më të madh me sektorin privat gjatë implementimit të reformave të ndryshme në fushën e administrimit të tokës. Edhe z. Ahmeti edhe z. Hoxha shprehën nevojën për vazhdimin e bashkëpunimit, duke intensifikuar takimet dhe duke përfshirë njëri tjetrit në aktivitetet e institucioneve repsektive.

 

 


AKK, takim me shoqatën e gjeodetëve

Duke konsideruar si palë të fuqishme të interesit në implementimin e punëve të ndryshme në administrimin  e tokës në përgjithësi, dhe kadastrës dhe pronës në veçanti, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti, së bashku me bashkëpuntorët e tij, ekspertët ligjor, ekspert kadastral dhe ekspert të GIS-it brenda AKK-së, organizoi një takim gjithëpërfshirës pune me Shoqatën e Gjeodetëve të Kosovës. Qëllimi i takimit ishte që të thellohet bashkëpunimi mes institucioneve respektive, të identifikohen fushat e interesit të përbashkët, të dëgjohen komentet rreth vizionit dhe të prezantohet sfidat që hasin si gjeodetët po ashtu edhe Agjencia Kadastrale e Kosovës gjatë kryerjes së punëve të përditshme. Ndërsa, theks kryesor në takim ishte edhe prezantimi i Udhëzimeve Administrative të cilat kanë qenë subjekt i ndryshimit, dhe bashkërisht të përgatiten ekspertët për gjendjen e re që do të sjell hyrja në fuqi e këtyre udhëzimeve administrative. Konkretisht, gjatë draftimit të udhëzimeve administrative, në grupet gjithëpërfshirëse punuese ku kanë marrë pjesë ekspertë të AKK-së, përfaqësues të MMPH-së edhe përfaqësues të shoqatës së gjeodetëve, nga këta të fundit janë dhënë disa komente, ndërsa sot është diskutuar mbi këto komente dhe përfshirjen e tyre në draftin final të udhëzimeve administrative. Në takim morën pjesë edhe përfaqësues nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, respektivisht Këshilltarët Politik të Ministrit Fatmir Matoshi, z. Leutrim Sahiti dhe z. Fisar Berisha të cilët kërkuan harmonizim të aktiviteteve dhe premtuan përkrahjen e nevojshme të Ministrisë në eliminim të sfidave eventuale që mund të paraqiten gjatë kryerjes së punëve si nga Shoqata e Gjeodetëve po ashtu edhe nga Agjencia Kadastrale e Kosovës. Ndërsa, e rëndësishme për tu përmendur ishte se në takim z. Ahmeti u zotua në vazhdim të bashkëpunimit, si dhe paralajmëroi edhe takime tjera ku konkretisht do të diskutohet rreth mundësive të përfshirjes se sektorit privat në implementim të projekteve të ndryshme nga Agjencia Kadastrale e Kosovës.    

 

Showing 101 - 105 of 111 results.
Items per Page 5
of 23