Lajme

Regjistrimi u popullsisë, takim AKK - ASK

Agjencia e Statistikave të Kosovës në kuadër të mbarëvajtjes së aktiviteteve të saja, respektivisht parapërgatitjeve për regjistrimin e popullsisë në vitin 2021, është duke bashkëpunuar me institucione të ndryshme të interesit përfshi edhe me Agjencisë Kadastrale të Kosovës, si administratore, prodhuese dhe shpërndarëse ndër më të mëdhatë të të dhënave gjeohapësinore. Për këtë arsye, me datë 26 mars, në ambientet e AKK-së është mbajtur takim mes kreut të AKK-së z. Avni Ahmetit, u.d Drejtorit të Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj dhe ekspertes ligjore në AKK z-njës Edona Kutllovci dhe z. Avni Kastrati, Drejtor i Departamentit të Statistikave Sociale dhe Ramiz Ulaj, Drejtor i Departamentit të MTI-së pranë ASK-së.  Qëllimi i takimit ishte informimi më në detaje rreth sistemit të unifikuar të adresave, mundësive më të sigurta dhe sakta për shpërndarjen e adresave përmes ueb shërbimeve dhe rreth produkteve tjera kadastrale, pronësore dhe hartografike që do të mund të ndihmonin procesin e regjistrimit të popullsisë të cilin Agjencia e Statistikave e Kosovës parasheh ta implementojë gjatë vitit 2021. Në takim z. Ahmeti prezantoi gjendjen e adresave në Republikës e Kosovës, Komunave që kanë implementuar në tërësi sistemin e adresave, sfidat me të cilat AKK ballafaqohet gjatë implementimit të sistemit të adresave e ngjashëm. Po ashtu, përfaqësuesit e AKS u informuan edhe rreth avancimeve që i janë bërë Sistemit të Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovës,  Sistemin e Unifikuar të Ueb Shërbimeve Kadastrale e ngjashëm. Palët në fund të takimit erdhën në përfundim që takime  të tilla duhet të vazhdojnë edhe në të ardhmen, ndërsa si përfitues nga një bashkëpunim i tillë do të ishin institucionet dhe qytetarët e Republikës së Kosovës.


AKK, pjesëmarrje në Cisco Connect

Me qëllim të përcjelljes nga afër të zhvillimeve teknologjike, dhe trajtimin e mundësive për avancim të teknologjisë së informacionit në Agjencinë Kadastrale të Kosovës konform trendëve ndërkombëtare, një ekip ekspertësh të teknologjisë së informacionit pranë AKK-së, respektivisht z. Nehat Maçastena. Z. Besart Abazi dhe z. Besfort Thaçi janë duke marrë pjesë në Konferencën e 18-të Cisco-s, "Cisco Connect", që është një nga konferencat më të rëndësishme të IT në regjion që bashkon ekspertë relevantë në industrinë e TI-së. Përndryshe, tema e konferencës së sivjetme është "Vizioni Global, Njohuria Lokale". Qëllimi i kësaj konference është që të prezantohet teknologjitë të fundit digjitale të Cisco-s dhe trendet multidisiplinare që kombinojnë përvojat globale me specialistët regjional në mënyrë që të identifikohen dhe tejkalohen sfidat e një ambienti të biznesit modern.


Hyn në fuqi korniza e re e punës AKK Nr. 2019/1

Në kuadër të plotësim-ndryshimeve të Udhëzimeve Administrative si dhe pas analizave, diskutimeve dhe kontrollit të kualitetit të të dhënave nga terreni, ekspertët kadastral dhe ligjor të Agjencisë Kadastrale të Kosovës kanë ardhur në përfundim se duhet bërë avancimi edhe i Kornizave të punës të AKK-së, me qëllim të plotësimit të nevojave teknike, ligjore e profesionale për regjistrimin e pronës në kadastër. Rrjedhimisht, me qëllim të avancimit të kryerjes së punëve kadastrale nga Zyrat Kadastrale Komunale, nga gjeodetët e licencuar dhe kompanitë e licencuara gjeodete, ekspertët e AKK-së kanë përpiluar Kornizën e re për punë Nr. AKK 2019/01 e cila rregullon standardizimin  e matjeve kadastrale për krijimin e pronave të paluajtshme. Ndërsa e njëjta Kornizë pune e nënshkruan nga kreu i Agjencisë kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti me datë 29 Mars, 2019 hynë në fuqi menjëherë, duke zëvendësuar kështu Kornizën e punës Nr. AKK 2013/02 për standardizimin e matjeve dhe rilevimeve kadastrale.

Shkarko kornizën


Përmbyllja e programit të USAID-PRP

Me rastin e përmbylljes së Programit të USAID-it për të Drejtat Pronësore, Kreu i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar edhe nga u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj dhe Zyrtarja për Barazi Gjinore në Agjencinë Kadastrale të Kosovës z-nja Ibadete Rexhepi kanë marrë pjesë në ngjarjen përmbyllëse të këtij programi, ku janë prezantuar të arriturat e këtij programi gjatë pesë viteve të fundit si dhe është diskutuar se çfarë mbetet të bëhet tutje. Përndryshe, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka bashkëpunuar ngushtë me këtë program si në avancimin e legjislacionit që rregullon të drejtat pronësorë në Republikën e Kosovës, po ashtu edhe në çështjen e avancimit të të drejtës së gruas në të drejta pronësore. Po ashtu, njl projekt tjetër i suksesshëm i implementuar nga bashkëpunimi mes AKK dhe programit të USADI për të drejtat pronësore është edhe funskionalizimi i e-Kioskave në disa Komuna.


Kryetari i Komunës Skenderaj viziton AKK-në

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit në fushat e interesit të përbashkët mes institucioneve respektive, një delegacion i Komunës së Skenderajt i kryesuar nga Kryetari i Komunës z. Bekim Jashari shoqëruar nga Drejtoresha e Kadastrës në Komunën e Skenderajt, z-nja Sandra Fazliu, vizituan Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku mbajtën një takim pune me prijës dhe ekspertë të Agjencisë. Në takimin e udhëhequr nga kreu i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti, tema kryesore e diskutimit ishte rreth aktiviteteve në lidhje me azhurnimin e elaborateve të vjetra për shpronësim, për nevoja të magjistrales Drenas – Skenderaj si dhe rreth Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale në disa Zona kadastrale në këtë Komunë. Sa i përket shpronësimit,  Agjencia Kadastrale e Kosovës, si ishte zotuar më parë, elaborate i ka futur në Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë. Ndërsa, Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale është duke u zhvilluar sipas planit dinamik, pas fazës së parë të informimit të qytetarëve me procesin dhe benefitet nga RIK, aktualisht janë duke i zhvilluar matjet në terren.