Lajme

AKK, vizitë në AME

Një ekip i Agjencisë Kadastrale të Kosovës javën e kaluar mbajti një takim pune me përfaqësues të Agjencisë për Menaxhimin Emergjent, që kishte për qëllim trajtimin e kornizës ligjore dhe aspektin teknik që rregullon fushën e shpërndarjes së të dhënave gjeohapsinore mes institucioneve publike në Republikën e Kosovës. Gjatë këtij takimi përfaqësuesit e AME prezantuan nevojat e tyre për të dhëna gjeohapësinore për nevoja të projektit regjional IPA DRAM, që konsiston me krijimin e atlasit të rreziqeve. Përfaqësuesit e AKK-së prezantuan të dhënat që ata kanë në dispozicion qoftë si prodhuese e të dhënave gjeohapësinore qoftë si koordinatore e infrastrukturës kombëtare të informacioneve hapësinore, dhe prezantuan edhe ueb shërbimet përmes të cilave këto të dhëna mund të shpërndahen. Në takim përfaqësuesit e institucioneve respektive u zotuan që të gjejnë një model për shkëmbimin e të dhënave kualitative, duke njohur peshën që institucionet kanë në ngritjen e shkallës së sigurisë menaxhimin e krizave, ofrimin e shërbimeve publike për qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës e ngjashëm.


RIK, kontroll në terren

Me qëllim të kontrollit të kualitetit të implementimit të projektit për rindërtimin e informacioneve kadastrale (RIK) i cili është duke u implementuar 15 Zona Kadastrale në katër Komuna, respektivisht Komunat Kamenicë, Viti, Skenderaj dhe Gllogoc, një ekip gjithëpërfshirëse ekspertësh të AKK-së kanë ndërmarrë një vizitë në terren dhe në zyrat e operatorit ekonomik që është duke implementuar projektin. Konkretisht janë vizituar Zonat Kadastrale Kopërnicë, Hodonoc: Rogoqicë, Muqivercë, Zhiti, Pozharan, Sllatine, Sodovinë e Jerlive dhe Berivojcë. Gjatë takimit, po ashtu janë mbajtur edhe takime me banorët e këtyre zonave, të cilët janë inkurajuar të shfrytëzojnë projektin dhe të përfitojnë nga implementimi i tij, sidomos kur kihet parasysh se shumë nga aktivitetet kadastrale, pronësore dhe gjeodezike të cilat jashtë projektit kryhen me pagesë dhe përmes procedurave në Komuna, në kuadër të projektit kryhen pa pagesë dhe në vetë fshatrat ku është duke u  implementuar projekti. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarë janë diskutuar edhe sfidat gjatë implementimit të projektit, me kryesoren mes tyre rregullimi i trashëgimisë, proces ky i cili nuk mund të kryhet brenda projektit për shkak të legjislacionit në fuqi. Ndërsa sa i përket projektit në tërësi, i njëjti është aktualisht në fazën e Shikimit Publik, ku para qytetarëve prezantohet gjendja e re e pronave, dhe qytetarëve u jepet mundësia që para regjistrimit të gjendjes në terren, të njëjtit të pranojnë ose kontestojnë këtë gjendje.  


Adresat, vazhdojnë takimet informuese

Me qëllim të prezantimit të kornizës ligjore që rregullon Sistemin e Unifikuar të Adresave në Republikën e Kosovës, respektivisht prezantimin e plotësim - ndryshimit të Udhëzimeve  Administrative për Sistemin e Adresave, në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur takimi mes ekspertëve nga Njësia e Adresave në AKK, ekspertëve ligjor dhe kadastral të AKK-së me Zyrtarë të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Drejtorin Ligjorë të Komunës së Prishtinës. Ndërsa 5 Udhëzimet Administrative për zbatimin e Ligjit për Sistemin e Adresave janë atë për rënditjen e elementeve të adresave dhe caktimin e formatit të shkronjave, numrave dhe të tabelave të adresave, për caktimin e emërtimit dhe numërtimit të adresave për zona të qarkullimit publik, ndërtesa, shtëpi, objekte dhe parcela kadastrale të lira, për vendosjen fizike të tabelave të adresave në zona të qarkullimit publik, ndërtesa, shtëpi, objekte dhe parcela kadastrale të lira, për krijimin dhe administrimin e listës alfabetike për emërtime, listës rezerve dhe vendosjen e tyre nga regjistri komunal të adresave dhe ai për procedurat e krijimit dhe administrimit të regjistrit komunal të adresave dhe regjistrit shtetëror të adresave. Gjatë prezantimeve profesionale dhe debateve interaktive, ekspertët e AKK-së nga Njësia e Adresave në AKK, kanë dëgjuar komentet e përfaqësuesve të  MMPH-së, dhe zyrtareve të  tjerë, duke pasur  për  qëllim  tejkalimin e sfidave që janë paraqitur gjatë implementimit të Sistemit të Unifikuar të Adresave. Si dhe kane treguar se janë duke punuar që  këto 5 udhëzime te hyjnë në fuqi sa me shpejt në mënyrë që të sistemi i adresave te funksionojnë sa më mirë.


AKK, bashkëpunim për rreziqet nga vërshimet

Nën organizimin të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe me pjesëmarrje të përfaqësuesve të institucioneve publike të Republikës së Kosovës, në mesin e të cilëve edhe përfaqësues nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht nga Drejtoria për Teknologji të Informacioneve, është mbajtur takimi parapërgatitor për projektin e vlerësimit të rreziqeve nga vërshimet e pellgjeve të lumenjve Drini i Bardhë, Lepenc dhe Sitnicë. Takimi kishte për qëllim prezantimin e projektit, shpërndarje të informacioneve mbi aktivitetet e projektit, identifikimin e fushave të interesit si dhe gjithëpërfshirja në faza të ndryshme të implementimit të projektit. Sa i përket Agjencisë Kadastrale të Kosovës u potencua roli dhe rëndësia AKK-së si palë e rëndësishme e interesit për këtë projekt, si bartëse e NSDI dhe si prodhuese e te dhënave gjeohapësirore. Drejtoresha e DTI-së në AKK z-nja Afërdita Thaçi prezantoi disa informacione mbi Gjeoportalin shtetëror, mënyrës së grumbullimit dhe shpërndarjes së të dhënave përmes ueb serviseve e ngjashëm. Pjesëmarrësit në takim u pajtuan që takimet për këtë projekt të vazhdojnë edhe në të ardhmen.

 


Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale në 4 Zona Kadastrale

Agjencia Kadastrale e Kosovës , ka vazhduar me vizitat në terren lidhur me zhvillimin e porjektit " Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale " (RIK),  të Komunës se Skenderajt në ZK.  Çirez, Baks, Dashec dhe Kostërc. Projekti është në fazën e fundit të realizimit, pra ka kaluar fazën e informimit publik, takimet me qytetarë, fushatën e matjeve etj, ndërsa tani është ne fazën e fundit të tijë atë të Shikimit  publik që ka filluar nga data 24.06.2019 dhe zgjatë 60 ditë.Bazuar në këtë, dje me datë 30.07.2019 është mbajtur një takim me banorët e Baksit, Çirezit dhe Dashecit në shkollën e kësaj të fundit, ndërsa me 01.08.2019 do të mbahet takimi i formatit të njëjtë edhe me banorët e fshatit Kostërc, në shkollën e fshatit Runik nga ora 16:30.Takimi u shfrytëzua për Riinkurajim për pjesëmarrje aktive ne projekt duke ditur se vetëm ne atë mënyre do te përfitojnë nga projekti. Ndër të tjera u shtjelluan dhe raste konkrete të të pranishmeve ne takim. Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Operatori Ekonomik deri në këtë fazë kanë përfunduar të gjitha obligimet ligjore sa i përket projektit, po ashtu AKK fton  banorët e këtyre zonave që të jenë më aktiv, në mënyrë që të përfitojnë sa ma shumë përmes projektit RIK.


Showing 11 - 15 of 96 results.
Items per Page 5
of 20