Lajme

AKK, takim me Drejtorinë e Urbanizmit në Komunën e Prishtinës

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve që ndërlidhen me procesin e legalizimit të objekteve pa leje në Komunën e Prishtinës, me datë 29 maj në ambientet e Komunës së Prishtinës është mbajtur takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga u.d Drejtori Ekzekutiv i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj dhe Zyrtari i Lartë Ligjor z. Bashkim Shaqiri dhe Drejtorit të Drejtorisë për Urbanizëm në Komunën e Prishtinës z. Ardian Olluri po ashtu i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij. Fokusi i takimit ishte rreth procesit të legalizimit të objekteve pa leje, paraqitja e lejeve të ndërtimit dhe të dhënave të tjera nga urbanizmi në gjeoportalin shtetëror si dhe bashkëpunimi i ndërsjellët mes grupeve teknike për përkrahje mes institucioneve respektive në fushat e interesit të përbashkët.


Monografia e AKK, takim me z. Skender Tullumi

Agjencia Kadastrale e Kosovës këtë vit shënon përvjetorin e saj jubilar, respektivisht 20 vjetorin e themelimit. Me këtë rast në mesin e disa aktiviteteve të ndryshme është paraparë edhe publikimi i një monografie gjithpërfshirëse mbi historikun dhe të tashmen e pronës, kadastrës dhe gjeodezisë në përgjithësi dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës në veçanti. Ndërsa për të pasuruar këtë monografi me sa më shumë informacione, eskpertë të AKK-së kanë identifikuar personat e interesit të cilët kanë qenë drejtpërdrejtë të përfshirë në aktivitetet kadastrale, gjeodezike dhe pronësore ndër vite. Për këtë arsye, me datë 29 maj në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim informues mes ekspertëve të AKK dhe z. Skender Tullumi, një nga profesionistët e përfshirë në shumë nga aktivitetet profesionale para dhe pas luftës. Në takim z. Tullumi bërë një ekspozim të informacioneve, dokumenteve dhe fotografive të rralla dhe të rëndësishme të cilat do të pasurojnë monografinë. Takime të tilla me ekspertë të tjerë do të vazdhojnë edhe më tutje, ndërsa qëllimi është publikimi i një dokumenti të vetëm që do të përmblidhte shumë elemente faktorgrafike mbi evoluimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës ndër vite.


Takohet menaxhmenti i Agjencisë Kadastrale të Kosovës

Duke marrë parasysh masat e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes COVID 19, për një kohë Agjencia Kadastrale e Kosovës ka punuar vetëm me staf esencial me prezencë fizike në zyrë, ndërsa falë zhvillimeve teknologjike u ka mundësuar zyrtarëve të saj dhe zyrtarëve të Zyrave Kadastrale Komunale punën nga distanca. Edhe pse në situatë të jashtëzakonshme, Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion përgjegjës për kadastër, gjeodezi, gjeoinformacion dhe administrim të regjistrave pronësorë edhe në kohë pandemie ka ofruar shërbime dhe produkte për palë të ndryshme të interesit, pa ndërprerë. Po ashtu si rezultat i këtyre mundësive, pos ofrimit të shërbimeve dhe produkteve, ekspertët e AKK-së kanë kryer edhe punë kapitale të cilat kanë rezultuar me monitorimin e punëve të Zyrave Kadastrale Komunale, gjeodetëve të licencuar dhe kompanive të licencuara gjeodete, me nxjerrjen e doracakëve për punë profesionale, me trajtimin e lëndëve, kërkesave dhe ankesave të ndryshme nga palë të ndryshme, etj. Ndërsa me qëllim të shkëmbimit të informacioneve rreth këtyre aktiviteteve mes Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmeti dhe drejtorëve të drejtorive, me datë 27 maj në ambientet e AKK-së është mbajtur takimi i rregullt i menaxhmentit. Në këtë takim pos të sipër përmendurave, u trajtua edhe përgatitja për kthim në orar të plotë të punës nëse Qeveria vendos ashtu, masat që duhen ndërmarrë për kthim në normalitet, informimi i qytetarëve rreth punës me palë e ngjashëm. Nga drejtorët u kërkua angazhim në ngirtjen e kualitetit të shërbimeve dhe produkteve, me theks të veçantë hapjen e të dhënave për institucione publike konform ligjeve në fuqi, pastaj u diskutua rreth aktiviteteve që duhet ndërmarrë për shënimin e përvjetorit të 20 të themelimit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, etj.


Forumi për shkëmbimin e të dhënave

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve publike që institucione të ndryshme u ofrojnë qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës, si dhe për të avancuar mënyrën e shkëmbimit të informacioneve autoritative, Agjencia Kadastrale e Kosovës, Administrata Tatimore, Agjencia për Shoqërinë e Informacionit, Doganat e Kosovës, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë dhe Agjencia e Regjistrimit Civil kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për themelimin e një Forumi për shkëmbinin e të dhënave. Qëllimi i forumit është t'u mundësojë të gjitha palëve të përfshira të shkëmbejnë në mënyrë sistematike dhe efikase të dhënat relevante të regjistrave dhe informacione të tjera, duke përmirësuar kështu saktësinë dhe fushëveprimin e informacionit në regjistra, dhe duke rritur aftësinë e tyre për të ushtruar funksionet e tyre përkatëse. Ndërsa, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti marrëveshjen e nënshkroi me 21 Maj 2020.

 


Doracaku për Kadastrin e Ndërtesave

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përgjegjëse për kadastër dhe është kompetente për mbikëqyrjen e përgjithshme të veprimtarisë kadastrale, për mirëmbajtjen e kadastrit dhe regjistrit të pronës së paluajtshme. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka krijuar Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK), që është një sistem për mbledhjen, përpunimin dhe distribuimin apo shpërndarjen e të dhënave mbi pronën e paluajtshme. Sipas legjislacionit në fuqi përmes këtij sistemi, përveç mirëmbajtjes së rregullt, AKK në bashkëpunim me Zyrat Kadastrale Komunale ka ndërmarrë edhe veprime plotësuese nëpërmjet projekteve për Kadastrin e Ndërtesave (KN) me qëllim të regjistrimit të ndërtesave dhe pjesëve të ndërtesave në regjistrin kadastral. Në kuadër të reformave që AKK ka ndërmarrë, është synuar ngritja e kualitetit të Kadastrit të Ndërtesave dhe përfitimet e qytetarëve të jenë sa më të mëdha. Doracaku për Kadastrin e Ndërtesave i nënshkruar sot nga Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti do të jetë udhërrëfyes për ekspertët dhe zyrtarët profesional nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, Zyrat Kadastrale Komunale, operatorët ekonomik dhe akterët tjerë të interesit, që me saktësi të zbatojnë procedurat gjatë përfshirjes në këtë proces.

Doracakun mund ta gjeni në linun në vijim:

http://www.kca-ks.org/…/e99fc152-6f45-46a0-85c6-50eaa67ee5da