Legjislacioni

Legjislacioni

Republika e Kosovës e ka kornizën ligjore të konsoliduar, e cila i garanton dhe i mbron të drejtat e të gjithë qytetarëve, duke filluar nga Kushtetuta e cila përfshinë parimet e përgjithshme të  barazisë dhe mosdiskriminimit. 

Ligjet dhe Udhëzimeve Administrative të cilat janë në fuqi.

Ligji për Infrastrukturën Kombëtare të Informacioneve Hapësinore

Ligji Nr.04-L/013 për Kadastër.

Aktet nënligjore qe i përcjellin ligjin e sipërcituar:

Udhëzimi Administrativ(MMPH) Nr.04/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPH Nr.08/2019 për Tarifat e Produkteve dhe Shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës;

Udhëzimi Administrativ(MMPH) Nr.06/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve:

Udhëzimi Administrativ(MEA) Nr.08/2019 për Tarifat e Produkteve dhe Shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës;

Udhëzimi Administrativ(MMPH) Nr.13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve;

Udhëzimi Administrativ(MMPH) Nr.09/19 për Ndarjen e Zonave Kadastrale;

Udhëzimi Administrativ(MMPH) Nr.10/19 për Matjet Kadastrale për Regjistrim në Kadastër;

Udhëzimi Administrativ(MMPH) Nr.11/19 për Ndarjen e Ndërtesës dhe Pjesës së Ndërtesës;

Udhëzimi Administrativ(MMPH) Nr.12/19 për Ndarjen dhe Regjistrimin e Parcelës;

Udhëzimi Administrativ Nr.03/2012 për Punën e Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme;

Udhëzimi Administrativ Nr.02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme;

Udhëzimi Administrativ Nr.04/2012 për Fushatën e Sensibilizimit për Publikun  Gjatë Rindërtimit te Kadastrit dhe Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme;

Ligji Nr.2002/5 për Themelimin e Regjistrit të të Drejtave të Pronës së Paluajtshme;

Ligjit Nr.04/L-009 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.2002/5 për Themelimin e Regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme;

Aktet nënligjore qe i përcjellin ligjet e sipërcituara:

Udhëzimi Administrativ(MEA) Nr.09/2020 për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme;

Udhëzimi Administrativ(MMPH) Nr.05/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MEA) Nr.09/2020 për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme;

Udhëzimi Administrativ për Regjistrimin e Pronës në Emër të Dy Bashkëshorteve;

Ligji Nr.04/L-071 për Sistemin e Adresave.

Aktet nënligjore qe e përcjellin ligjin e sipërcituar:

Udhëzimi Administrativ Nr.14/2019 për Caktimin e Emërtimit dhe Numërimit të Adresave për Zona të Qarkullimit Publik, Ndërtesa, Shtëpi, Objekte dhe Parcela Kadastrale të Lira;

Udhëzimi Administrativ Nr.15/2019 për Renditjen e Elementeve të Adresave dhe Caktimin e Formatit të Shkronjave, Numrave dhe të Tabelave të Adresave;

Udhëzimi Administrativ (MMPH) Nr.16 për Procedurat e Krijimit dhe Administrimit të Regjistrit Komunal të Adresave dhe Regjistrit Shtetëror të Adresave;

Udhëzimi Administrativ (MMPH) Nr.17 për Krijimin dhe Administrimit e Listës Alfabetike për Emërtime, Listës Rezervë dhe Vendosjen e tyre në Regjistrin Komunal të Adresave;

Udhëzimi Administrativ Nr.18/2019 për Vendosjen fizike të Tabelave të Adresave në Zona të Qarkullimit Publik, Ndërtesa, Shtëpi, Objekte dhe Parcela Kadastrale të Lira.

Ligji Nr.2002/4 për Hipotekat;

Nuk ka akte nënligjore.

AKK në Plani Legjislativ për Aktet nën ligjore për vitin 2022 ka propozuar dy Udhëzime Administrative për plotësim ndryshim.

Udhëzimet Administrative për plotësim ndryshim janë:

1.      Plotësim/ndryshimi i Udhëzimit Administrativ MMPH-NR.12/19 për ndarjen dhe regjistrimin e parcelës dhe

2.      Plotësim/ndryshimi i Udhëzimit Administrativ MMPH – NR. 11/19 për ndarjen e ndërtesës dhe të pjesës së ndërtesës.