Legjislacioni

Legjislacioni

Republika e Kosovës e ka kornizën ligjore të konsoliduar, e cila i garanton dhe i mbron të drejtat e të gjithë qytetarëve, duke filluar nga Kushtetuta e cila përfshinë parimet e përgjithshme të  barazisë dhe mosdiskriminimit.