LIGJET

Ligji mbi Themelimin e Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme Nr.2002-5