LIGJET

« Prapa

Ligji Nr 04_L-009 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 2002 5 për themelimin e regjistrit te të drejtave të pronës së paluajtëshme