LIGJET

« Prapa

Ligji për Kadastrin Nr 2003/25 (ligji paraprak)

Kuvendi i Kosovës, në bazë të autoritetit të dhënë sipas neneve 5.7, 9.1.26 (a), 9.1.44 dhe 9.1.45 të Kornizës Kushtetuese mbi Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë (Rregullorja e
UNMIK-ut Nr. 2001/9) dhe shtojcës IX (x) të Rregullores Nr. 2001/19 mbi Degën e Ekzekutivit
të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë . Me qëllim të rregullimit në mënyrë ligjore të lëmit të kadastrit në Kosovë, sipas standardeve bashkëkohore, miraton si vijon:
 

Shkarko ligjin