LIGJET

Ligji për ndryshime dhe plotesime të Ligjit për kadastrin Nr. 02 L-96