organogrami

Organogrami

Agjencia Kadastrale e Kosovës vepron në bazë të Rregullores me Nr. 20/2014 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës, të aprovuar me datë 08.12.2014. Bazuar në këtë rregullore AKK në strukturën e saj organizative ka gjithsej 5 Drejtori dhe 14 sektorë. Numri i të punësuarve të aprovuar nga Buxheti për vitin 2020 është 52 punëtor. Aktualisht numri i të punësuarve në AKK është 51, prej
tyre: 33 Meshkuj & 18 Femra. Mosha mesatare është 42 vjet. Në Agjencinë Kadastrale janë të punësuar edhe shtatë (7) zyrtarë si staf mbështetës të cilët janë të financuar nga donatorët, prej tyre janë 5 meshkuj dhe 2 femra.
  • Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm:

Zëvendës Drejtoreshë e Përgjithshme

z-nja Afërdita Thaçi

Email: Afërdita.Thaci@rks-gov.net

 
  • Drejtoratet e AKK-së janë:

1. Drejtorati i Regjistrit mbi Pronat e Paluajtshme.

 u.d Drejtor i Drejtoratit

z. Korab Ahmetaj

Email: Korab.Ahmetaj@rks-gov.net

 

2. Njësia për Implementimin e Projekteve

Udhëheqës i njësisë

z. Muzafer Çaka

Emaili: Muzafer.Caka@rks-gov.net

 

3. Drejtorati për Menaxhimin e Sistemit të Teknologjisë së Informacionit Kadastral;

Zv. Drejtor i Drejtoratit

z. Nehat Maçastena

Email: Nehat.Maçastena@rks-gov.net

 

4. Drejtorati Ligjor:

u.d Drejtor i Drejtoratit

Z. Bashkim Shaqiri

Email: Bashkim Shaqiri@rks-gov.net

 

5. Drejtorati për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme:

Drejtor i Drejtoratit

Z-nja Fazile Hamitimail: Fazile Hamiti@rks-gov.net