Projekte

RINDËRTIMI I INFORMACIONEVE KADASTRALE

Ndryshimet e shumta që kanë ndodhur në terren, të cilat nuk janë të paraqitura dhe mirëmbajtura me elaborat kadastral në kadastër, paraqesin mos-harmonizim të gjendjes faktike në terren me atë të regjistruar në kadastër. Ky mos-harmonizim përveç arsyes së mosmirëmbajtjes së rregullt të kadastrit, mos paraqitjes së kërkesave për ndryshim nga qytetarët vjen edhe si pasojë e vjedhjes së dokumentacionit nga Serbia gjatë luftës në Kosovë. Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale (më tutje në tekst, RIK) nënkupton krijimin e njësive kadastrale dhe rindërtimin e të drejtave pronësore për njësitë kadastrale dhe regjistrimin e tyre në RDPP-SIKTK. Projekti realizohet sipas Ligjit Nr. 04/L-013 për Kadastër, UA nr.02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, UA nr.03/2012 për punën e Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi pronën e Paluajtshme, UA nr. 04/2012 për Fushatën e Sensibilizimit për publikun gjatë RIK, si dhe akteve tjera në fuqi. Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim me Zyrat Kadastrale Komunale ka bërë përzgjedhjen e zonave kadastrale të cilat do të rindërtohen. Qëllimi primar i projektit është harmonizimi i gjendjes faktike të terrenit me atë në Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë dhe ngritja e vetëdijes kolektive për rëndësinë që ka regjistrimi i pronës në emër të pronarit faktik. Ky qëllim tentohet të arrihet përmes objektivave si: matja e gjendjes faktike në terren dhe zyrtarizimi i saj, bartjes së pronësisë përmes dhuratëdhënies apo shitblerjes, procesin e ndarjes, bashkimit apo identifikimit të parcelave në terren etj.  

RILEVIME AEROFOTOGRAFIKE

Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të aktualizimit të të dhënave kadastrale dhe hapësinore, si dhe për nevoja të institucioneve tjera ka realizuar 5 (pesë) rilevime aerofotografike në territorin e Republikës së Kosovës, atë të vitit 2001, 2004, 2009 dhe 2013 dhe 2018. Rilevimet aerofotogrametrike janë bere edhe për plotësimin e kërkesave të Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministria Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Ministrise të Financave, për nevojat e sistemit të adresave etj.
 
 

SISTEMI I UNFIKUAR I ADRESAVE

Projekti ka filluar në vitin 2010, i mbështetur fillimisht nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe më pas edhe nga Autoriteti Norvegjez për Hartografi (Staten Kartverket). Aktivitetet e realizuara gjerë më tani janë: përgatitja e bazës ligjore (Ligji për Sistemin e Adresave, pesë Udhëzime Administrative dhe Manualit për Adresa); organizimi i trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve në nivelin komunal dhe qendror; mbledhja dhe digjitalizimi i të dhënave të hyrjeve të objekteve në terren (rreth 460.000); krijimi i aplikacionit ARIS për mirëmbajtjen e adresave; emërtimi i rrugëve në 33 komuna; sinjalizimi me tabela të emrave të rrugëve në 31 komuna; sinjalizimi me tabela të numrave të hyrjeve në 12 komuna; shpërndarja e të dhënave të adresave për 16 institucione lokale dhe ndërkombëtare si TomTom dhe OpenStreetMap; etj. 


KADASTRI I NDËRTESAVE

Kadastri i ndërtesave në Kosovë nuk ka ekzistuar para vitit 2000. Banesat ishin të regjistruara vetëm në "Ndërmarrje banesore të qytetit". Në ndërmarrje ishte kontrata ndërmjet shfrytëzuesit të banesës dhe dhënësi i banesës me të dhënat për banesën dhe tatimi i caktuar për mirëmbajtjen e apartamentit/banesës. Para regjistrimit të apartamentit/banesës apo njësisë së ndërtesës është kërkuar dëshmi mbi privatizimin e saj që nënkuptonte edhe sjelljen e vërtetimit nga gjykata. Të gjitha ndërtesat me njësite e tyre të ndërtuara para vitit 1999 janë regjistruar në kadastër, sepse janë konsideruar të kompletuara me dokumentacionin e nevojshëm të legalizimit. Ndërtesat e ndërtuara pas vitit 1999 u janë nënshtruar të gjitha proceseve të legalizimit para se të regjistroheshin në kadastër. Kadastri i Ndërtesave (KN) është i rregulluar me nenin 29 të Ligjit për kadastrin (LIGJI Nr. 04/-L-013), dhe i qartësuar në Udhëzimin Administrativ 02/2013 për zbatimin e Ligjit për kadastrin dhe me Ligjin mbi themelimin e regjistrit për të drejtat mbi pronat e paluajtshme (Ligji mbi RDPP-në). Procesi i regjistrimit të ndërtesave dhe pjesëve të ndërtesave nënkupton "Krijimin e Kadastrit të Ndërtesave". Ky proces është duke u përmbyllur njëherë si tërësi, ndërsa përditësimi/azhurnimi bëhet sipas kërkesave të qytetarëve nëpërmjet të ZKK. Regjistri i ndërtesave dhe apartamenteve ka vazhduar dhe vazhdon edhe tani nga AKK-ja me financime nga Qeveria e Kosovës, apo me donacione nga Banka Botërore. 


KRIJIMI I MODELIT DIGJITAL TË TERRENIT (DTM), MODELIT DIGJITAL TË SIPËRFAQES (DSM), MODELI 3D I QYTETIT DHE VEKTORIZIMI I OBJEKTEVE

Realizimi i këtij projekti është bërë duke pasur parasysh se AKK për territorin e Republikës së Kosovës kishte vetëm Modelin Digjital të Terrenit (më tutje në tekst DTM) të prodhuar
nga rilevimi aerofotogrametrik i vitit 2004. Andaj, qëllimi i projektit është mbulimi me DTM të tërë territorit të Republikës së Kosovës, dhe krijimi i modelit 3D dhe vektorizimi i objekteve për qytetin e Ferizajt dhe një pjese të Prizrenit, duke u bazuar në të dhënat nga rilevimi aerofotogrametrik i vitit 2018. 
 
 

SKANIMI DHE DIGJITALIZIMI I DOKUMENTEVE ARKIVORE

AKK ka zhvilluar projektin për digjitalizimin e dokumenteve të arkivuara. Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është përmirësimin e shërbimeve të Zyrave Kadastrale Komunale ndaj palëve të interesit në lidhje më informatat e një prone të caktuar, duke bërë digjitalizimin e lëndëve të ndryshme si dhe qasjen dhe gjetjen e tyre në kohën më të shpejt. Në vitin 2019 Agjencia Kadastrale e Kosovës ka nënshkruar kontratë dy vjeçare për skanimin dhe indeksimin e dokumenteve arkivore për komunat Ferizaj, Kaçanik, Junik, Kamenicë, Shtime, Klinë, Rahovec, Ranillug, Kllokot, Viti, Gjakovë, Deçan, Dragash, Mamushë, Novobërdë, Partesh, Shtërrpcë, si dhe në listën e pritjes Prishtinë, Podujevë si dhe Agjencia Kadastrale e Kosovës. Pas nënshkrimit të kontratës OE ka vazhduar me instalimit e pajisjeve në ZKK-të përkatëse dhe avancimet në aplikacionin "Massive Scanning", ku është integruar kontrolli i kualitetit në kuadër të aplikacionit. Paraprakisht janë njoftuar drejtoritë nëpër komuna për arritjen e marrëveshjes në mes AKK-së dhe Operatorit Ekonomik ku gjithashtu janë informuar në lidhje me vendosjen e pajisjeve për fillimin e procesit të skanimit. Nga ZKK-të është kërkuar që për procesin e skanimit të plotësojë kërkesat respektivisht të sigurojë hapësirë të mjaftueshme për punë, tavolinë pune, karrige, qasje në internet, dhe një zyrtar komunal për të ndihmuar në gjetjen e lëndëve.