SI TË REGJISTROJ PRONËN

LLOJI I FORMULARËVE

Kërkesat për regjistrimin e të drejtave të pronave të paluajtshme i parashtrohen me shkrim ZKK-së në territorin ku ndodhet prona e paluajtshme. Ekzistojnë disa shabllone dhe formularë që përdoren për të siguruar ofrimin e shërbimit standard për të gjithë konsumatorët, ndërsa në vijim mund të gjeni disa nga shembujt e aplikacioneve si

Kërkesa për regjistrim

Kërkesa për korigjim

Kërkesa për shërbime kadastrale nga SIKTK

BROSHURA PËR REGJISTRIM TË PRONËS