Kosovska Agencija za Katastar

Mandat i odgovornosti

Kosovska katastarska agencija je centralni autoritet za održavanje baze katastarskih podataka, za održavanje imovinskih registara, za kartografiju i za GIS. Takođe je i centralni autoritet za infrastrukturu geoprostornih podataka. Prava, dužnosti i uopšte mandat KKA-a je regulisan Zakonom o katastru i sa drugim podzakonskim aktima, sve su pristupačne preko linka kako sledi:

http://www.kca-ks.org/legjislacioni

U sledu možete pronaći neke od odgovornosti Kosovska katastarske agencije, koje proizlaze od Čl. IV Zakona Br. 04/-L-013. KKA deluje kao Izvršna agencija u sklopu Vlade Kosova, odnosno Ministarstva i njome rukovodi Izvršni načelnik KKA-a, koji se bira u skladu sa pravilima na snazi za imenovanje visokih civilnih zvaničnika civilne službe. Ujedno, Izvršni načelnik KKA-a odgovara Ministru Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. Kosovska katastarska agencija je odgovorna za katastar i ima nadležnosti za donošenje priručnika koji se odnose na svim katastarskim delatnostima, za aministraciju državnog kompjuterskog sistema koji prikuplja, obrađuje i distribuira katastarske podatke. Kao institucija centralnog nivoa, KKA je odgovorna za sertific iranje osoba po OKK-ima za obavljanje katastarskih premera i za licensiranje kompanija i geodeta za obavljanje katastarskih premera.

Za podrobnije detalje oko organograma, dužnosti i odgovornosti specifičnih uprava unutar Kosovske katastarske agencije, preuzmite: Uredba u unutrašnjoj organizaciji Kosovske katastarske agencije.