Kosovska Agencija za Katastar

Mandat i odgovornosti

Katastarska agencija Kosova je centralni organ za održavanje katastarske baze podataka, za održavanje vlasničkih podataka, za kartografiju i GIS, za jedinstveni sistem adresa, za nacionalnu prostornu informacionu infrastrukturu i za upravljanje infrastrukturom informacione tehnologije (TI) odnosno prvi i drugi centar podataka. Kao institucija na centralnom nivou, KKA ima ovlašćenja da izdaje smernice i radne okvire koja se odnose na sve katastarske aktivnosti, odgovorna je za obuku i sertifikaciju službenika u opštinskim katastarskim kancelarijama za rad u Sistemu Katastarskih Informacija za Zemlju na Kosovo (SKIZK). za obuku i licenciranje geodeta i geodetskih preduzeća za pružanje katastarskih usluga. Na osnovu Zakona o katastru, KKA je delegirala OKK'ima zadatke za registraciju i održavanja podataka u SKIZK. OKK pružaju usluge fizičkim i pravnim licima, kao i javnim institucijama u 35 od 38 opština Republike Kosovo, dok u tri opštine, odnosno u Zubinom Potoku, Leposaviću i Zvečanu, uprkos naporima KKA-a, uprave katastra nisu regulisane u skladu sa zakonodavstvom Republike Kosovo. Kao rezultat ovoga i sa ciljem pružanja katastarskih usluga građanima ovih tri opština, KKA je na osnovu Zakona o katastru odlučila da prihvata zahteve građana tri severne opštine i da izdaje katastarske i imovinske dokumente za iste, kao i da vodi Registar prava na nepokretnu imovinu. Prava, odgovornosti i generalno mandat KKA-a regulisani su Zakonom o katastru i drugim podzakonskim aktima, a sve dostupno preko veze http://vvv.kca-ks.org/legjislacioni.