AKK, takim me JICA

Përfaqësuesja a organizatës japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JICA...
Sve vesti

Skanimi masiv i dokumenteve

Në një takim të mbajtur gjatë kësaj jave mes u.d Ministër i Ministrisë së Mjedisit...
Sve vesti

Ortofoto, inspektimi i punëve

Ekspertë të Agjencisë kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një vizitë pune në...
Sve vesti

USAID, takim pune në AKK

Një delegacion i programit të USAID për të drejta pronësore (USAID PRP)...
Sve vesti

Ekspertë të GIZ në AKK

U.d Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ...
Sve vesti

IDAK, takim me AKK

Me kërkesë të Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë (IDAK), në ...
Sve vesti

AKK, vizita në Komunën Graçanicë

Inspiktimi i punëve kadastrale, respektivisht monitorimi o respektimit të ...
Sve vesti

AKK, takim me ShGjK

Me ftesë të AKK dhe me qëllim të informimit të ndërsjellë për aktivitetet e ...
Sve vesti

Adresat, takim pune në AKK

Me qëllim të indetifikimit të fushave të interesit të përbashkët si dhe trajtimit të...
Sve vesti

Skanimi i dokumenteve kadastrale në Istog

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Sve vesti

AKK, vizitë në Klinë

Ekspertët kadastral dhe ligjor të AKK-së të udhëhequr nga u.d Kryeshefi ...
Sve vesti

Kryetari i Suharekës pret delegacionin e AKK

Në vazhdën e takimeve dinamike me Kryetarë të Komunave dhe me ...
Sve vesti

KKA, poseta opštine Gnjilane

Na osnovu svojih zakonskih nadležnosti, Kosovska katastarska agencija posjećuje ...
Sve vesti

AKK, vizitë në Komunën Mitrovicë

Në vazhdën e vizitave nëpër Komuna, një delegacion I Agjencisë Kadastrale të ...
Sve vesti

KKA, poseta opštine Vučitrn

Delegacija Katastarske Agencije Kosova pod vodjstvom v.d Izvršnog direktora ...
Sve vesti

Nadzor OKK Orahovac

Osnivajući se na svoja ovlaščenja za nadzor katastarskih aktivnosti...
Sve vesti

Savetnici Ministra u poseti Agencije

Na poziv Upravnog direktora Agencije za Katastar, na jednodnvnoj poseti u Agenciji..
Sve vesti

Nadzor OKK Suva Reka

Osnivajući se na svoja ovlaščenja za nadzor katastarskih aktivnosti...
Sve vesti

Zastupnici Kaertverket u Agenciji

Delegacija Norveškog Avtoriteta za Katastar i Kartografiju Kartverket,...
Sve vesti

Ministarka MSPP posjetila KKA

Ministar Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja, g-đa Albena Reshitaj ...
Sve vesti

KKA, posjeta opštini Štimlje

Pod pokroviteljstvom Kosovske katastarske agencije, odnosno v.d Izvršnog...
Sve vesti

Aplikacije

Produkti i cene

VESTI

AKK, takim me JICA

Përfaqësuesja a organizatës japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JICA, z-nja Tomoko Unaki ka qëndruar në një vizitë pune në Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku është pritur nga u.d Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë z. Avni Ahmeti, udhëheqësi I zyrës për koordinimin e projekteve në AKK z. Muzafer Çaka dhe eksperti për hartografi z. Avni Rrustemi. Qëllimi I takimit ka qenë identifikimi I fushave...

Skanimi masiv i dokumenteve

Në një takim të mbajtur gjatë kësaj jave mes u.d Ministër i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë z. Fatmir Matoshi dhe u.d Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti është nënshkruar marrëveshja për implementimin e projektit "Skanimi masiv i dokumenteve kadastrale". Ky projekt paraprakisht i implementuar në disa komuna tjera si Kastriot, Fushë ...

Ortofoto, inspektimi i punëve

Ekspertë të Agjencisë kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një vizitë pune në terren me qëllim të inspektimit të punëve të rilevimit aerofotogrametrik për prodhimin e ortofotove. Gjatë inspektimit, janë krahasuar aktivitetet e operatorit ekonomik implementues të projektit të zhvilluara në terren me planin dinamik që ky operator ka prezantuar. Në terren është konstatuar gjendja faktike, si...

USAID, takim pune në AKK

Një delegacion i programit të USAID për të drejta pronësore (USAID PRP) ka qëndruar në Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku janë pritur nga një ekip ekspertësh të AKK me qëllim të diskutimit rreth aktiviteteve të interesit të përbashkët. Në takim fillimisht janë prezantuar rezultatet e disa projekteve të shkuara të realizuara nga institucionet përkatëse, me theks të veçantë implementimi i E...

IDAK, takim me AKK

Me kërkesë të Iniciativës për zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë (IDAK), në hapësinrat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes u.d Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë z. Avni Ahmeti dhe Udhëheqëses së Departamentit të IDAK, z-njës Magbule Hyseni. Në fillim të takimit, z-nja Hyseni informoi Kryeshefin e AKK-së lidhur me aktivitetet e tyre si pjesë e projektit...

Statistike

      

Pitanja i odgovori

      

Multimedia

      

Pristup javim dokumentima

      

Prava žena na imovinu