AKK, takim me ZKK Suharekë

Me kërkesë të Zyrës Kadastrale Komunale (ZKK) të Komunës së...
Sve vesti

Përcillen raportet e monitorimit

Pas përfundimit të monitorimit, nënshkruhen dhe përcillen raportet...
Sve vesti

AKK, takim me FSK

Si rezultat i takimit të mbajtur me datë 25.02.2020 mes Drejtorit ...
Sve vesti

Përfundojnë takimet me bankat komerciale

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin ...
Shko te lajmet

AKK, vijojnë takimet me Bankat

Ekonomike, Bankën Kombetare Tregtare dhe me Bankën për Biznes...
Shko te lajmet

Forumi për shkëmbim të të dhënave

Me datë 21 maj të vitit 2020 është nënshkruar marrëveshja për...
Shko te lajmet

AKK, takim me USAID

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të ndërsjella si dhe për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Shoqatën e Bankave

Me qëllim të prezantim të modulit për regjistrimin automatik të ...
Shko te lajmet

APLIKACIJE

CENOVNIK

« Nazad

AKK, takim me ekspertë të Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë, për kadastër, gjeodezi e hartografi, për infrastukturë të informacioneve gjeohapësinore dhe për sistemin e unifikuar të adresave edhe gjatë kohës së masave të ndërmarra nga Qeveria e Republikës së Kosovës me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes COVID19, ka ushtruar mandatin e saj pa ndërprerë.
Pos ofrimit të shërbimeve për qytetarë dhe institucione, AKK ka përpiluar një varg dokumentesh profesionale me qëllim të implementimit të ndryshimeve që rezultuan nga reformat e ndërmarra ligjore, respektivisht nga hyrja në fuqi e udhëzimeve të reja administrative nga fusha e kadastrës, regjistrimit të pronës dhe sistemit të adresave.
Ndërsa, me qëllim të informimit të udhëheqësve dhe ekspertëve të projektit të Bankës Botërore për regjistrimin e patundshmërisë në kadastër dhe për infrastrukturën e informacioneve hapësinore me këto ndryshime dhe me përfitimet e qytetarëve nga to, Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij ka mbajtur një takim virtual me udhëheqësen e ekipit të Bankës Botërore, eksperten për admninistrim të tokës z-njën Anchal Aanand dhe me bashkëpunëtorët e saj.
Në takimin i cili kishte karakter teknik është disktuar për kornizën e punës 2020/1, për doracakun për rindërtimin e informacioneve kadastrale, doracakun për kadastrin e ndërtesave, udhëzuesin për regjistrimin e pronës në kadastër, etj. Ekspertët e Bankës Botërore kanë vlerësuar avancimet, duke vlerësuar shumicën prej tyre në nivel me vendet e zhvilluara dhe kanë ofruar edhe përkrahjen e tyre për tejkalimin e sfidave me të cilat eventualisht mund të ballafaqohen ekspertët e AKK gjatë implementimit të punëve në terren. Në takim po ashtu u diskutua edhe për punët tjera të ndërmarra gjatë pandemisë, hapat dhe projektet e para të planfikuara për implementim nga AKK pas kthimit në normalitet e ngjashëm.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE