Marrëveshje bashkëpunimi AKK dhe OPP

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ...
Sve vesti

Vizitë pune në Komunën e Malishevës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Sve vesti

Takim AKK -AKI

Me datë 14 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Sve vesti

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin ...
Sve vesti

AKK, vizitë pune në Komunën e Klinës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje ...
Sve vesti

Takim në Agjencinë Kundër Korrupsionit

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti qendror
Sve vesti

AKK, takim me drejtorët e ri në dy ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent ...
Sve vesti

AKK, vizitë pune në Komunën e Artanës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Sve vesti

APLIKACIJE

CENOVNIK

« Nazad

QARKORE NR. 1 PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE NË NIVEL KOMUNAL

Pas hyrjes në fuqi të Ligjit Nr. 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje, dhe kompletimit të kornizës ligjore me miratimin e akteve nënligjore me 15 korrik 2019, komunat kanë filluar trajtimin e ndërtimeve pa leje që janë ndërtuar ose kanë filluar të ndërtohen pa leje apo kanë tejkaluar lejen ndërtimore deri në datën e hyrjes në fuqi të Ligjit. Së fundmi për nevoja të procesit të legalizimit është botuar edhe Qarkorja Nr. 1 për trajtimin e ndërtimeve pa leje në nivel komunal, e cila mund të shkarkohen në linkun në vijim:

QARKORE NR. 1 PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE NË NIVEL KOMUNAL 

 

 

 

 


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE