Takim i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së punëve kadastrale, gjeodezike ...
Sve vesti

Avancimi i SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të mirëmbajtjes së Sistemit të...
Sve vesti

Takim i drejtorëve nga distanca

Bazuar në vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës...
Sve vesti

Dezinfektohen zyrat e AKK-së

Në kuadër të masave për parandalim të përhapjes së virusit COVID 19...
Sve vesti

Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të ...
Sve vesti

AKK, takim solemn për 8 Mars

AKK, takim pune mes ekzekutivit dhe grave të punësuara në Agjenci
Sve vesti

Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin...
Sve vesti

AKK, vizitë Prekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale...
Sve vesti

Marrëveshja KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes ...
Sve vesti

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit...
Sve vesti

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...

Bashkëpunim për adresat zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen...
Sve vesti

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Sve vesti

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Sve vesti

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Sve vesti

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Sve vesti

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Sve vesti

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Sve vesti

Aplikacije

« Nazad

Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Posta e Kosovës nënshkruajnë Memorandum Bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen e bazës së të dhënave kadastrale, për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë, për hartografi dhe GIS, për sistemin e unifikuar të adresave, për infrastrukturën kombëtare të të dhënave hapësinore dhe për administrimin e Infrastrukturës së Teknologjisë së Informacioneve. Si e tillë, Agjencia Kadastrale e Kosovës është në përpjekje të vazhdueshme të zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve të saj nga institucionet publike, sidomos të atyre që në baza të rregullta përdorin produktet dhe shërbimet e saja. Njëherësh, duke marrë parasysh se Agjencia Kadastrale e Kosovës së fundmi ka ndërmarrë disa reforma ligjore të cilat avancojnë si regjistrimin e pronës po ashtu edhe sistemin e adresave, ajo ka filluar një fushatë intensive takimesh me palë të interesit të cilat janë të afektuar nga këto ndryshime legjislative. Për këtë arsye, me datë 2 mars 2020, në ambientet e AKK-së është mbajtur një takim pune mes Kryeshefit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar edhe nga Drejtoresha e Drejtorisë për Teknologji të Informacionit në AKK z-nja Afërdita Thaçi dhe Udhëheqësin e Njësisë për Sistemin e Adresave në AKK z. Amir Sogojeva me përfaqësuese të Postës së Kosovës, respektivisht Kryeshefin Ekzekutiv të Postës së Kosovës z. Shefqet Avdija, Drejtorin e Operativës z. Burim Geci, Menaxheri i TI-së dhe SI-së z. Ragip Zogiani dhe Zyrtarin për Marrëdhënie me Publikun z. Arsim Mehmeti. Në takim, pos shkëmbimit të informacioneve të përgjithshme të institucioneve respektive dhe identifikimit të fushave ku bashkëpunimi do të mund të rritej, është nënshkruar edhe një Marrëveshje Bashkëpunimi me theks të veçantë rreth shfrytëzimit të adresave zyrtare të Republikës së Kosovës nga Posta e Kosovës. Kjo marrëveshje, pos që ka për qëllim bashkëpunimin e dy institucioneve rreth shfrytëzimit dhe shpërndarjes së të dhënave të adresave zyrtare, rregullon edhe përgjegjësitë e institucioneve në fjalë karshi përdorimit të adresave, si dhe njeh dhe fuqizon rolin e Postës së Kosovës rreth informimit të të dhënave të adresave zyrtare tek qytetarët, bizneset, institucionet dhe organizatat e ndryshme. Posta e Kosovës ka shprehur gatishmëri që të bëjë shpërndarjen individuale/personale të dërgesave/informacionit tek të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me qëllim të informimit rreth adresave në vendbanimet ku jetojnë. Palët u dakorduan që AKK të iniciojë formimin e Grupit Punues të përbashkët me zyrtar të Postës së Kosovës, krejt me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve ofruar qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE