Doracaku për Rindërtim të Informacioneve Kadastrale

Bazuar në Ligjin për Kadastër dhe Ligjin për Regjistrin e të Drejtës së...
Sve vesti

Takim virtual mbi legalizimin

Me kërkesë të Departamentit për Planifikim Hapësinor, Ndërtim ...

Mbahet Asambleja "virtuale" e Eurogeorgaphics

Agjencia Kadastrale e Kosovës është anëtare me të drejta të plota...
Sve vesti

AKK, memorandum me Këshillin e Sigurisë së Kosovës

Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion përgjegjës për ...
Sve vesti

Njoftim i rëndësishëm për sistemin KOPOS

Për shkak të disa ndryshimeve në rrjetin qeveritar nga Agjencia e ...
Sve vesti

Nënshkruhet korniza e punës

Reformat ligjore të ndërmarra nga Agjencia Kadastrale e Kosovës...
Sve vesti

Vazhdohet masa e veçantë

Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur me...
Sve vesti

AKK përkrah gjeodetët, KOPOS-i dy muaj pa pagesë

Masat e Qeverisë së Republikës së Kosovës për kufizim të ...
Sve vesti

AKK, mbahet takimi "online" i menaxhmentit

Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion kompetent për ...
Sve vesti

Publikohet drafti i kornizës së punës, kërkohen sugjerime

Si rezultat i reformave ligjore të ndërmarra nga Agjencia Kadastrale...
Sve vesti

AKK u ka dorëzuar Komunave të dhënat nga RIK

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të të dhënave dhe paraqitjes ...
Sve vesti

AKK, inkurajon të shfrytëzohen e-Kiosqet në disa Komuna

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë në bashkëpunim...
Sve vesti

Azhurnohet Doracaku për Rindërtim të Informacioneve Kadastrale

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përgjegjëse për Kadastër dhe është kompetente për mbikëqyrjen e përgjithshme të veprimtarisë kadastrale, për mirëmbajtjen e kadastrit dhe regjistrit të pronës së paluajtshme, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka krijuar Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK), që është një sistem për mbledhjen, përpunimin dhe distribuimin apo...

Takim virtual mbi legalizimin

Me kërkesë të Departamentit për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim (DHNB) në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Ambientit, me datë 4 prill është mbajtur takimi virtual I Grupit Koordinues për Legalizim, respektivisht mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Ambientit, Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Komunës së Prishtinës dhe Programit të USAID për Qeverisje Ekonomike. Në takim u...

Mbahet Asambleja e Përgjithshme “virtuale” e Eurogeorgaphics

Agjencia Kadastrale e Kosovës është anëtare me të drejta të plota në Eurogeographics, institucion që përfaqëson një komunitet evropian prej 63 organizatave nga 46 shtete, nën ombrellën e të cilit bëjnë pjesë institucionet shtetërore evropiane për kadastër dhe hartografi, dhe ekspertët më me renome në këto fusha. Kjo organizatë ndërkombëtare jo-fitimprurëse ka si vizion që të ofroj për të...

AKK, memorandum bashkëpunimi me Sekretariatin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës

Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion përgjegjës për mirëmbajtjen e të dhënave kadastrale, pronësoro-juridike dhe gjeohapësinore, në baza të rregullta përkrah institucionet publike të cilat kanë nevojë për të dhëna të shpejta, kualitative dhe autoritative. Po ashtu, rrjeti i bashkëpunëtorëve publik me të cilët AKK ka marrëveshje për shkëmbim të të dhënave dhe skpertizës nga fusha të...

Njoftim i rëndësishëm për sistemin KOPOS

Të nderuar shfrytëzues të shërbimeve nga sistemi KOPOS! Për shkak të disa ndryshimeve në rrjetin qeveritar nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit (ASHI), nga data 30.04.2020 do të ndryshojë edhe mënyra e qasjes përmes internetit në sistemin KOPOS. Konkretisht, nga IP: 82.114.76.97 Porti: 8080 siç jeni kyçur deri tani, në pajisjet tuaja duhet të rikonfiguroni qasjen përmes...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE