AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Sve vesti

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Sve vesti

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Sve vesti

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Sve vesti

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Sve vesti

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Sve vesti

Aplikacije

« Nazad

Takimi i Rregullt i Komisionit për Rindërtimin e Informacioneve Kadastrale (RIK)

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke implementuar projektin Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale në 15 Zona Kadastrale. Prej pesë fazave në të cilat kalon projekti Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale, 3 prej tyre janë përfunduar (Fushata e Informimit, Fushata e Matjeve dhe Shikimi Publik) në të gjitha ZK që janë pjesë e projektit është në proces të realizimit faza e kontrollimit të të dhënave të realizuara nga projekti si dhe Shqyrtimi dhe aprovimi i tyre nga Komisioni për RIK. Në vazhdën e aktiviteteve që janë duke u realizuar për realizimin e projektit RIK, më dt. 03.10.2019, është mbajtur takim i rregullt i Komisionit, me rend dite shqyrtimi dhe aprovimi i lëndëve për Zonat Kadastrale Baks, Dashefc dhe Kosterc, Komuna Skenderaj. Në takim morën pjesë anëtarët e Komisionit nga Zonat Kadastrale dhe anëtari i Komisionit nga Zyra Komunale Kadastrale (ZKK). Fillimisht u prezantuan aktivitet e realizuara nga AKK-ë nëpër të gjitha fazat e realizimit të projektit, pastaj u njoftuan anëtarët e Komisionit për procesin e kontrollit të të dhënave nga AKK-ë dhe ZKK. Kontrollet e realizuara në teren dhe zyre me qëllim që të dhënat e realizuara nga projekti të jenë në rregull në aspektin teknik dhe atë ligjor. Gjatë këtij takimi Komisioni për RIK bëri shqyrtimin dhe aprovimin e të gjitha lëndëve të realizuara nga projekti RIK për ZK Baks, Dashefc dhe Kosterc, Komuna Skenderaj.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE