Marrëveshja KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes ...
Sve vesti

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit...
Sve vesti

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...

Bashkëpunim për adresat zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen...
Sve vesti

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Sve vesti

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Sve vesti

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Sve vesti

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Sve vesti

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Sve vesti

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Sve vesti

Aplikacije

Implementimi i marrëveshjes KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë për Kadastër të Republikës së Maqedonisë së Veriut z. Boris Tunxhev, për shkëmbimin e të dhënave nga rrjetet permanente gjeodezike KOPOS dhe MAKPOS, respektivisht shfrytëzimi e pikave të rrjetit permanent të Republikës së...

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit për periudhën pesëvjeçare, 2020-2024 i cili pritet të fokusohet në qëndrueshmërinë afatgjatë të AKK-së. Plani i Biznesit do të përfshijë një përmbledhje të shkurtër të sfidave dhe pengesave aktuale të ZKK-ve dhe institucioneve të tjera të administrimit të tokës, dhe mënyrat se si ato do të adresohen në politikat e...

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte marrë përgjigje pozitive nga JICA për mbështetje financiare dhe me ekspertizë për realizimin e projektit për gjeneralizimin e hartave topografike me shkallë të vogla. Për këtë projekt të cilin AKK e ka konsideruar si të rëndësisë së madhe, pranë JICA-s ishte aplikuar gjatë vitit 2018 ndërsa pas aprovimit të kërkesës, është...

Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Posta e Kosovës nënshkruajnë Memorandum Bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen e bazës së të dhënave kadastrale, për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë, për hartografi dhe GIS, për sistemin e unifikuar të adresave, për infrastrukturën kombëtare të të dhënave hapësinore dhe për administrimin e Infrastrukturës së Teknologjisë së Inf ormacioneve.  Si e tillë, Agjencia Kadastrale e Kosovës...

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me pale të interesit në fushën e shkëmbimit të informacioneve kadastrale, gjeohapësinore dhe pronësore-juridike të cilat ajo i administron, është në përpjekje të vazhdueshme për zgjerimin e bashkëpunëtorëve nga institucionet publike në Republikën e Kosovës. Për këtë arsye, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka pritur në...
Prikaz 1 - 5 od 143 rezultate.
Artikli po strani 5
od 29

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE