ARKIVA VESTI

Takim solemn i personelit të AKK-së

Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha ka mbajtur një takim solemn me stafin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me qëllim të përgëzimit të secilit prej tyre për angazhimin në kryerjen e detyrave të caktuara. Sipas Kryeshefit, kontributi i secilit prej punëtorëve të AKK-së ka ndikuar në ngritjen e kualitetit të shërbimeve kadastrale. Po ashtu Kryeshefi ka thënë se relaizimi i projekteve është vlerësuar si nga bashkëpunëtorë të fuqishëm ndërkombëtar si Banka Botërore, "Staten Kartverk", Komisioni Evropian, JICA japoneze etj. Sipas tij, edhe institucionet vendore kanë vlerësuar realizimin e projekteve, ofrimin e qasjes së shpejtë në dhëna të sakta. Në takim u theksua se gjatë vitit që po lihet pas ka pasur edhe sfida të ndryshme, por se të njejtat janë identifikuar me kohë dhe me bashkëpunim është arritur që të njejtat të tejkalohen. Sa i përket vitit të ardhshëm në takim u diskutua edhe mbi vizionin për të ardhmen, duke u zotuar në kryerjen e projekteve të ndryshme që do ta rradhitin kadastrën në Kosovë në të njejtin rrafsh me shtetet e zhvilluara perëndimore.  


Sastanak Uprave Agencije

Na sastanku Uprave Agencije održan na kraju godine koja se sastoji od izvršnog organa i direktora odeljenja učinjena je rekapitulacija projekata realizovanih u 2015. Izvršni Šef Agencija Prof. Dr. Murat Meha pohvalio je posvećenost stručnjaka Agencije realizaciju projekta, rekavši da su sve procene  napravljene od lokalnih I međunarodnih institucija ocenili rad Agencije kao zadovoljavajući. Rezultati projekata nisu nedostajali dok je daleko najveći deo rezultata odosilo se na projekat rekonstrukcije katastarskig informacija u 50 katastarskih zona, unapređenje pravnog okvira i strategija u oblasti geuinformacija i informacione tehnologije, zatim angažovanje zajednica u korišćenju imovinskih prava, transparentnost, širenje mreže saradnika, itd. Uprava Agencije je pohvalila posvećenost svih zaposlenih u realizaciji projekata, rekavši da takva posvećenost je proizvela poboljšanje kvaliteta i sigurnost katastarskih podataka i brz pristup ovim u informacijama za svakog građanina Republike Kosova .

 


Administrativno Uputstvo za eksproprijaciju

Katastarska Agencija Kosova (KAK ) na osnovu Zakona o Kadastru br.04 / L - 013 , clan 4, stav 6 je odgovorna za katastar i ima ovlašćenja da izdaje uputstva u vezi katastarskih aktivnosti. KAK je pripremila Administrativno Uputstvo br MSPP . 18/2015 za registraciju eksproprijacije nepokretne imovine i isto je stupilo na snagu nakon usvajanja od strane ministra MSPP g-din Ferid Agani. Administrativno Uputstvo možete naći na zvaničnom sajtu Kosovske Agencije za Katastar www.kca-ks.org.

Skini AU 

 


Aktivnosti oko RKI

Katastarska Agencija Kosova sprovodi završnu fazu realizacije projekta Rekonstrukcije Katastarskih Informacija (RKI) u  50 katastarskih zona, odnosno proverava se dokumentacija prikupljene od građana u oblastima gde se sprovodi projekat . Katastarski stručnjaci , odnosno rukovodioci projekta RKI i članovi Komisije za RKI rade kontrole kvaliteta Zapisnika pre nego što se novo stanje unese u system za održavanje vlasniških registara, Katastarski Informacioni Sistem za Zemlju na Kosovo. Ovaj projekat se sprovodi u okviru projekta "RECAP " Svetske Banke i namerava da uskladi status imovine u registrima sa realnom situacijom na terenu. 


IMPULS, KKA predstavljena u Malmo

prof. dr. Murat Meha, u svojstvu Izvršnog načelnika Kosovske katastarske agencije, koja je centralni autoritet za katastar i kartografiju, učestvuje u sastanku homolognih Agencija država regiona, koji se održava u Malmö, Švedska. Taj se satanak održava u sklopu projekta IMPULS – projekat koji konsistira u usklađenju geoprostornih podataka između država regiona i zemalja članica EU-a. Svrha sastanka je regionalna saradnja u uspostavljanju politika za razmenu geoprostornih podataka među zemljama regiona, odnosno usklađivanje podataka, njihova standardizirana distribucija, uspostavljanje zakonske osnove za jedan takav proces kao i stvaranje što vise koristi od jednog takvog procesa. Izvršni načelnik je na sastanku izneo tek projekata u KKA-u iz ove oblasti, bilo iz pravnog (zakonskog) aspekta bilo u saradnji sa drugim institucijama koje upravljaju geoprostornim podacima, bilo o uspešnoj realizaciji projekata na terenu.