ARKIVA VESTI

Takim gjithëpërfshirës për RIK

Duke marrë parasysh faktin që projekti Rindërtimi i Informacioneve Kadatstrale në 50 Zona Kadastrale (RIK në 50 ZK) është në fazën e fundit të implementimit, rrespektivisht aprovimin e lëndëve nga Komisioni për RIK dhe futja e menjëhershme e tyre në Sistemin për Informacionet Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK), Kryeshefi I AKK-së Prof. Dr. Murat Meha ka mbajtur një takim gjithëpërfshirës me ekspertët e përfshirë në këtë projekt. Qëllimi takimit është të që diskutohet rreth sfidave eventuale, dhe të bëhe delegimi sa më efikas i punëve, krejt me qëllim që të dhënat e grumbulluara në terren të jenë të sigurta, të sakta dhe të reflektojnë gjendjen reale të pronave në terren. Pjesëmarrës në takim ishin menaxherët e projektit RIK në 50 ZK, Kryetari i Komisionit për RIK në 50 dhe ekspertë tjerë kadastraldhe ekspertë ligjorë brenda AKK-së. Diskutimi ishte interaktiv, u paraqit gjendja reale e projektit dhe si përfundim palët u shprehën se projekti ka për të përfunduar konform planit dinamik.  

 


Studenti posetili Agenciju

Katastarska Agencija Kosova širi mrežu saradnika sa ciljem da iste obavesti o svojim aktivnostima, drži sastanke sa raznim strankama od interesa pred kojih prikazuje rezultate projekata, kao i pruža informacije o svojim uslugama i proizvodima. U tom kontekstu, 15. januara 2016. u Agenciju je prestojila grupa studenata magistrature iz Univerziteta u Prizrenu pred kojim stručnjaci Agencije su održali prezentacije različitih projekata iz oblasti administracije zemljišta, imovinskih registra, hartografije, geoprostornih podataka , satelitskog pozicioniranja Kosova (KOPOS), Nacionalnog Geoportala, itd. Sastanak je bio interaktivan tokom kojeg su studenti postavljali pitanja o aktivnostima Agencije dok su  katastarskih i pravni stručnjaci Agencije odgovarali na sva pitanja. Studenti su imali priliku da se iz blizine upoznaju sa radnim prostorijama Agencije kako i sa meotdama poslovanja u Agenciju..

 

 


Obaveštenje

Obaveštavaju se svi licencirani geodeti sa kvalifikacijama srednjeg obrazovanja da na osnovu člana 11 tačka 5 Adminsitrativnog Uputstva Br. 01/2013, rok njihovih dozvola traje do 24.01.2016.

Agencija u ovom trenutku neče primati zahteve za licencovanje za ovu kategoriju. 

Ostale informacije biće blagovremeno objaljvene preko elektronske strane Agencije, www.kca-ks.org.


Droni - zgjidhje inovative për hartografi

Pothuajse 20 vite që nga konflikti në Ballkan, gratë e një fshati të Kosovës -Krushës së Madhe, janë duke u përpjekur ta rindërtojnë komunitetin dhe jetën e tyre. Por ato kanë qasje të vështirësuar në sistemet e të drejtave të tokës, një sfidë për gati 70% të popullsisë së botës, e sidomos për gratë...

 

Shkarko artikullin e plotë


Informatë për licencimin e gjeodetëve me kualifikim shkollë e mesme

Sipas Nenit 11, Pika 5 e Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2013 licencat për gjeodetë me kualifikim shkollë e mesme kanë përfunduar me datë 24 janar 2016 dhe të njejtëve pas kësaj date nuk do u pranohen kërkesat për licencim. Agjencia Kadastrale e Kosovës si autoritet përgjegjëse për licencimin e kompanive dhe gjeodetëve për kryerjen e matjeve vendos si vijonë:

Shkarko informatën e plotë