Vesti

KKA, sastanak sa OKK Orahovac

Tim iz Direkcije za katastar opštine Orahovac sastavljen od direktora ove direkcije i njegovih saradnika posetio je Kosovsku Katastarsku Agenciju gdje ih docekao Izvršni Direktor Agencije Prof. Dr. Murat Meha i direktor Direkcije za katastar g. Avni Ahmeti. Na sastanku su, pored predstavljanja opštih radova od strane relevantnih institucija, razmatrana i nekoliko važna pitanja vezana za ovu opštinu, uključujući unos podataka iz komasacije u Sistem Katastarskih Informacija Zemlje na Kosovu – Katastarska Mapa (SKIZM – KM), usluge koje ova katastarska služba nudi licenciranim geodetima, kao i razmatranje mogućnosti za unapređenje saradnje između dvije institucije u cilju pružanja kvalitetnijih katastarskih usluga..


Studenti u poseti Agenciji

Grupa studenata sa Prištinskog Univerziteta, Odsek za geodeziju boravili su u Kosovskoj katastarskoj agenciji gdje su imali priliku da se u praksi upoznaju sa stručnim radom iz oblasti katastra, kartografije i geoinformacija. Tokom boravka studenata u Agenciji, Izvršni direktor Prof. Dr Murat Meha i, stručnjaci za GIS, kartografiju i katastar održali su stručne prezentacije, a kroz interaktivne razgovore učenici su razjašnjavali pitanja od interesa za njih. Pored prezentacija, studenti su takođe mogli da vide u realnom vremenu obavljanje svakodnevnih poslova u oblasti administracije zemljišta kroz posete različitih direktorata u Agenciji.


Model za razmjenu podataka

Katastarska Agencija Kosova, kao koordinator Nacionalne infrastrukture Prostornih Podataka Republike Kosovo, 15. i 16. maja, 2018 održala je dvodnevnu radionicu posvećenu modelu za razmenu geoprostornih podataka. Prvog dana radionici je učestvovalo samo osoblje Agencije, dok uzimajući u obzir interes za sve institucije koje se na neki način bave stvaranjem, održavanjem ili korištenjem geospatialnih podataka drugog dana radionici su prisustvovali predstavnici pojedinih državnih institucija pred kojih su stručnjaci Švedskog avtoriteta za katastar, kartografiju i NSDI "Lantmateriet" su održali nekoliko prezentacija u vezi obaveza javnih institucija za razmenu prostornih podataka i predstavili su Švedski model za razmenu podataka između javnih institucija. 

 


AKK merr pjesë në Asamblenë e Eurogeographics

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha është duke marrë pjesë në Asamblenë e Jashtëzakonshme Vjetore të "Eurogeographics", trup ky i përbërë nga të gjitha autoritetet për kadastër, pronë dhe hartografi në shtetet e Evropës ku si anëtare e barabartë është edhe Republika e Kosovës përfaqësuar përmes Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Në këtë Asamble të jashtëzakonshme e cila është duke u mbajtur në Leuven të Belgjikës,  pritet që të prezantohen zhvillimet dhe avancimet në administrimin e tokës në përgjithësi, dhe kadastrës, hartografisë dhe regjistrave pronësorë në veçanti. Prof. Dr. Murat Meha në këtë asamble pritet të prezantojë të arriturat e Agjencisë në fushën e administrimit të tokës, sfidat me të cilat Agjencia ballafaqohet si dhe vizionin e AKK për të ardhmen. Po ashtu, duke marrë parasysh se në këtë takim pritet të marrin pjesë ekspertët me renome botërore në fushat e sipër përmendura, edhe shkëmbimi i informacioneve dhe përvojave mes përfaqësuesve të shteteve të ndryshme do të jetë e interesit të veçantë për Agjencinë Kadastrale të Kosovës.


AKK-AKP, takim për ngritjen e bashkëpunimit

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Agjencisë Kosovare të Privatizimit një delegacion i kësaj të dytës në përbërje z-nja Valbona Dibra (Zëvendës Drejtoreshë Menaxhuese), z. Avni Jashari (Zëvendës Drejtor Menaxhues) dhe z. Bajram Zejnullahu (Zëvendës Kryesues dhe Drejtor në Bordin e Drejtorëve) qëndroi në Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku u pritën nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha dhe Drejtori i Ligjor z. Ismet Kryeziu. Duke e ditur ndërlidhjen që këto institucione kanë mes vete madje shpesh edhe në baza të ditore, tema e takimit ishte rreth sfidave që hasen gjatë punëve të përditshme, respektivisht identifikimi i masave që duhet ndërmarrë që do të kishin për synim shpërndarjen sa më të shpejtë dhe të saktë të informacioneve pronësore e kadastrale të ofruara nga Zyrat Kadastrale Komunale për Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe anasjelltas. Përfaqësues të dy institucioneve u pajtuan se nga një intensifikim i bashkëpunimit mes tyre, do të përfiton si institucionet po ashtu edhe qytetarët e Republikës së Kosovës.