Vesti

Mbahet takimi i nën-komitetit për drejtësi, liri dhe siguri

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi drejtësinë, lirinë dhe sigurinë në Republikën e Kosovës, me theks të veçantë liritë që kanë të bëjnë me komunitetet potencialisht të margjinalizuara, me datë 10 qershor 2020 është mbajtur takimi i rradhës i nën-komitetit për drejtësi, liri dhe siguri. Anëtarët e këtij komiteti nga institucionet publike dhe organizatat ndërkombëtare që veprojnë në Republikën e Kosovës trajtuan disa nga çështje me prioritet e që kishin të bëjnë me të drejtat fundamentale të njeriut, respektimi dhe mbrojtja e komuniteteve pakicë, barazinë gjinore, mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, lirinë e shprehjes, të drejtën në pronë, trafikimi me njerëz, migrimi e ngjashëm. Në këtë takim morri pjesë edhe Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Zyrtari i lartë ligjor z. Bashkim Shaqiri të cilët u përfshinë në disa çështje që kishin të bëjnë me implementimin e vendimeve lidhur me pronën të Agjencisë Kosovare për Kthim dhe Verifikim të Pronës.


AKK, takim i menaxhmetit

Me qëllim të informimit të ndërsjellët mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Drejtorëve të Drejtorive të AKK-së me datë 10 qershor 2020 në ambientet e AKK-së është mbajtur takimi i rradhës i menaxhmentit. Në këtë takim u raportua për aktivitetet e kryera në periudhën mes dy takimeve të menaxhmentit, ndërsa theksi kryesor u vendos te përpjekja për kthimin gradual në punë pas një periudhe kohore gjatë të cilës konform vendimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës, AKK vepronte vetëm me staf esencial dhe kryesisht duke u fokusuar në punët primare të saja. Për situatën e re, menaxhmenti u informua se AKK është pajisur me pajisje mbrojtëse, maska, dorëza e dezinfektues nga Ministria e Shëndetësisë. Po ashtu Kryeshefi i AKK-së informoi menaxhmentin mbi takimin që kishte pasur me Ministrin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit z. Blerim Kuqi, ku Agjencisë i është ofruar përkrahje nga Ministria në përgjithësi e nga vetë Ministri në veçanti. Në përgjithësi, në takim pos që u prezantuan aktivitetet e ndërmarra, u identifikuan edhe aktivitetet kryesore për javët në vijim e që kryesisht kanë të bëjnë me hapjen e të dhënave për institucione publike, aktivitetet rreth shënimit të 20 vjetorit të themelimit të Agjencisë, rishikimi i dy draft ligjeve që pritet të aprovohen, ligjit të ri për kadastër dhe atij për infrastrukturën e informacioneve gjeohapësinore, e ngjashëm.


Ministri Kuqi, takim me drejtorët e departamenteve dhe kryeshefat e agjencive

Pas emërimit në pozitën e Ministrit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit z. Blerim Kuqi ka ftuar në takim pune drejtorët e e departamenteve dhe kryeshefat e agjencive të sistemuara në kuadër të ministrisë të cilën ai e drejton, përfshi edhe Kryeshefin Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti. Qëllimi i takimit ishte njoftimi i ndërsjellë dhe prezantimi i planeve, aktiviteteve e sfidave të secilit departament e të secilës agjenci, nevojat më urgjente që kërkojnë veprim të menjëhershëm e ngjashëm. Në takim z. Kuqi ofroi bashkëpunimin e parezervë dhe përkahjen përmes një komunikimi të shpeshë qoftë me vetë Ministrin qoftë me ekspertët e Ministrisë dhe stafin e kabinetit të Ministrit. Duke marrë parasysh që takimi ishte i pari i këtij lloji, në te drejtorët e departamenteve dhe kryeshefat e agjencive bënë një ekspozim të projekteve, sfidave, planeve dhe të arriturave, dhe njëzëri u arrit përfundimi që komunikimi në secilin nivel të vazhdojë në baza të përditshme. Takimet e tilla pritet të mbahen edhe në të ardhmen, duke shpresuar se përkrahja e Ministrisë dhe Qeverisë do të ngriste edhe kualitetin e punëve që implementohen në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit.


AKK, takim me Agjencinë Shtetërore të Arkivave

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar edhe nga Drejtoresha për Administratë dhe Financa në AKK z-nja Fazile Hamiti dhe u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj mbajti një takim pune me Kryeshefin e Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës z.Bedri Zyberaj dhe Drejtoreshën e Personelit z-njën Shpresa Mekaj. Qëllimi i këtij takimi ishte identifikimi i fushave të interesit të përbashkët ku bashkëpunimi mes institucioneve respektive do të mund të thellohej në të ardhmen, e që kryesisht ka të bëjë me përkrahjen e ndërsjellët të institucioneve në fushat të cilat ato i mbulojnë. Përndryshe, duke marrë parasysh faktin që institucionet e sipërpërmendura ndajnë edhe hapësirat e përbashkëta, në takim u diskutuan edhe mënyrat e bashkëpunimit profesional a logjistik që do të rezultonte me ofrimin sa më kualitatin të shërbimeve dhe produkteve si për qytetarët po ashtu edhe për përfaqësuesit e institucioneve të ndryshme publike që në baza ditore vizitojnë Agjencinë Kadastrale të Kosovës dhe Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës. Si prëfundim, nga takimi rrodhi edhe nevoja për intensifikim të takimeve mes ekseprtëve të dyja instutcioneve që do të ndikonte në implementimin e rekomandimeve të nxjerra nga takimi i prijësve të këtyre institucioneve.


AKK, takim me ZKK Prishtinë

Agjencia Kadastrale e Kosovës periudhën e masave të vendosura nga Qeveria e Republikës së Kosovës si pasojë e pandemisë Covid19 e ka shfrytëzuar për kryerjen e disa punëve kapitale, në mesin e të cilave edhe monitorimin e punëve të Zyrave Kadastrale Komunale, përfshi edhe ate në Komunën e Prishtinës. Ndërsa me qëllim të informimit të Drejtoreshës së Zyrës Kadastrale Komunale në Prishtinë znj. Valbona Osmani dhe stafin e saj me të gjeturat e monitorimit, me datë 29 maj Kryeshefi i AKK z. Avni Ahmeti me bashkëpunëtorë kanë vizituar këtë institucion. Pos kësaj teme, në takim janë diskutuar edhe aktivitete të interesit të përbashkët përfshi procesin e legalizimit, projektet e planifikuara për realizim në Komunën e Prishtines nga AKK, trajtimi me projekte të veçanta i disa zonave urbane në Zonën Kadastrale Prishtinë në aspektin e paraqitjes grafike të parcelave kadastrale si dhe diskutime të përgjithshme për mbarëvajtjen e aktiviteteve në këtë ZKK. Një temë tjetër e diskutimit ishte edhe kryerja e punëve konform Kornizës së re të punës dhe materialeve tjera profesionale të publikuara së fundmi nga AKK. Në fund të takimit palët u pajtuan që të nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për të definuar rolet e përgjegjësitë e dy institucioneve në realizimin e projekteve të ndryshme.