Vesti

Ambasadori norvegjez viziton Agjencinë Kadastrale të Kosovës

Qeveria Norvegjeze, respektivisht Autoriteti Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket", është ndër përkrahësit më të mëdhenj profesional dhe financiar të Agjencisë Kadastrale të Kosovës që nga themelimi i saj në vitin 2001 e deri më tani. Për këtë arsye, me tu emëruar në pozitën e Ambasadorit të Mbretërisë Norvegjeze në Republikën e Kosovës, z. Jens Erik Grøndahl zgjodhi pikërisht Agjencinë Kadastrale të Kosovës si një ndër institucionet e para publike për të vizituar. Në takimin e mbajtur me datë 30 shtator 2019 në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, nën organizmin e Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti, Ambasadori Norvegjez kishte mundësinë që për së afërmi të njihet me rezultatet e arritura nga përkrahja e tyre në Agjenci, përmes prezantimeve interaktive dhe profesionale të përgatitura nga Kryeshefi Ahmeti me bashkëpunëtorë. Kryeshefi Ahmeti prezantoi aplikacionet dhe sistemet bazë mbi të cilat mbështeten punët primare që kryen Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë, përfshi pjesën tekstuale dhe grafike të tij, pastaj Sistemin e Unifikuar të Adresave, investimet e bëra në teknologjinë e informacionit në AKK, përfshi Gjeoportalin Shtetëror, dhomën e serverëve e ngjashëm. Po ashtu, në takim u diskutuan edhe sfidat me të cilat ballafaqohet Agjencia gjatë kryerjes së punëve të përditshme, me theks të veçantë nevoja për një ligj të ri për kadastër i cili do të vertikalizonte sistemin kadastral duke vendosur Zyrat Kadastrale Komunale nën ombrellën e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, mungesa e personelit, implementimi i Sistemit të Unifikuar të Adresave në tërë territorin e Republikës së Kosovës, pastaj tentimet e Agjencisë për përfshirjen e komunave Zubin Potok, Zveqan dhe Leposaviq nën sistemin zyrtar kadastral të Republikës së Kosovës, e ngjashëm. Ambasadori  Grøndahl, i shoqëruar në takim edhe nga z. Helge Onsrud, Udhëheqës i Zyrës për Bashkëpunim me Jashtë në Autoritetin Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket" dhe z-njën Sonila Jazo, Këshilltare e "Kartverketit" në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, u shpreh i kënaqur me të arriturat në Agjenci. Ai po ashtu u zotua se do të jetë një përkrahës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës gjatë ushtrimit të detyrës së tij si Ambasador i Mbretërisë së Norvegjisë në Republikën e Kosovës, si dhe premtoi mbajtjen e kontakteve të rregullta mes Ambasadës dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Sa i përket vazhdimit të përkrahjes, norvegjezët u zotuan që të vazhdojnë kontaktet me Agjencinë për të identifikuar nevojat më urgjente dhe pastaj të trajtojnë mundësitë për vazhdim të përkrahjes financiare. IKIH, bashkëpunim me homologët koreanë

Agjencia Kadastrale e Kosovës e udhëhequr nga Kryeshefi i saj Ekzekutiv z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga bashkëpunëtorë nga fusha e kadastrës dhe teknologjisë së informacionit, ka përfunduar vizitën pesëditore në Seul, Republika e Koresë. Përveç aktiviteteve të paraparë me agjendën e Bankës Botërore, qëndrimi në Seul u shfrytëzua edhe për vendosjen e bashkëpunimit me institucione të interesit, në mesin e  të cilave edhe me  Agjencia për mirëmbajtjen e Regjistrave Pronësor dhe për Kadastër (LX), me të cilët përveç prezantimit të çështjeve aktuale në insitutionet përkatëse, biseda u fokusua në aktivitetet e AKK-së në fushën e Infrastkurturës Kombëtare të të Dhënave Hapësinore (IKIH), respektivisht ndryshimet që do të imponojë në fushën e grumbullimit dhe shpërndarjes së të dhënave hyrja në fuqi e ligjit për IKIH si dhe krijimi i strategjisë gjithëpërfshirëse për IKIH.  Duke e ditur se Republika e Koresë është e avancuar në këto fusha, Kryeshefi i AKK-së z. Avni Ahmeti kërkoi përkrahjen koreane gjatë fazave të ndryshme të implementimit të IKIH në Kosovë. Edhe nga isntitucionet koreane u shprehën të gatshëm të japin kontributin e tyre në krijimin e strategjisë për IKIH, madje u zotuan që të kërkojnë edhe përkrahjen financiare të qeverisë së tyre për delegimin e dy ekspertëve korean në AKK, që për së afërmi të identifikojnë nevojat e AKK-së në infrastrukturë të të dhënave gjeohapësinore dhe të kontribuojnë në zhvillimin e kësaj fushe. 


AKK, takim i rëndësishëm me Bankën Botërore

Në kuadër të aktiviteteve të parapara gjatë qëndrimit të delegacionit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës në Seul, në kuadër të Konferencës "Korea Green Inovation Days" (Ditët e inovacionit të gjelbër në Kore), Kryeshefi i AKK-së z. Avni Ahmeti kishte edhe një takim të rëndësishëm me udhëheqës të lartë të Bankës Botërore, respektivisht me z. Jorge Munoz, Udhëheqës i Njësisë së Bankës Botërore për Administrim të Tokës dhe Infrastrukturë të të Dhënave Hapësinore me të cilin diskutuan rreth bashkëpunimit intensiv e disa vjeçar mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Bankës Botërore. Z. Ahmeti falënderoi z. Munos për përkrahjen e vazhdueshme si financiare po ashtu edhe profesionale, ndërsa theksoi se ekspertët e AKK-së janë duke u transformuar nga absorbues të njohurive në shpërndarës të tyre. Në këtë takim, z. Munos u zotua se përkrahja do të vazhdojë edhe në të ardhmen, ndërsa u shpreh i kënaqur nga rezultatet e arritura nga përkrahja e deritanishme e Bankës Botërore.


AKK, Ditët e inovacionit të gjelbër në Kore

27 Shtator, Seul, Kore - Agjencia Kadastrale e Kosovës e udhëhequr nga Kryeshefi i saj Ekzekutiv z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga bashkëpunëtorë nga fusha e kadastrës dhe teknologjisë së informacionit, ka përfunduar vizitën pesëditore në Seul, Republika e Koresë. Qëllimi i qëndrimit në Kore ishte participimi në konferencën ndërkombëtarë kushtuar krijimit të politikave dhe ambienteve të gjelbra si pjesë e administrimit të tokës, "Korea Green Inovation Days" (Ditët e inovacionit të gjelbër në Kore). Në kuadër të aktiviteteve përveç atyre të ndërlidhura me konferencën, ekspertët e AKK-së kishin mundësi të mbajnë takime me prijës të institucioneve të interesit nga fusha e kadastrës, administrimit të tokës, infrastrukturës së të dhënave hapësinore, e-qeverisjes e ngjashëm. Në mesin e takimeve më të rëndësishme ishin ato me institucionin homolog në fushën e kadastrës, Agjencia për mirëmbajtjen e Regjistrave Pronësor dhe për Kadastër (LX), me Agjencinë Shtetërore për Informacione Hapësinore, Agjencinë Shtetërore për e-Qeverisje si dhe Agjencinë Shtetërore për Banim dhe Tokë. Të gjitha këto takime, pos për prezantime të përgjithshme të aktiviteteve të ndërsjella, u shfrytëzuan edhe për vendosjen e bazave për një bashkëpunim konkret në të ardhmen, përfitimet nga i cili bashkëpunim nuk do të ishin vetëm të përveçme për AKK-në, por të përgjithshme për shumicën e institucioneve në fushëveprimin e të cilëve bie mbrojtja e ambientit dhe krijimi i politikave të gjelbra. Po ashtu, z. Ahmeti kishte edhe një takim të rëndësishëm me udhëheqës të lartë të Bankës Botërore, respektivisht me z. Jorge Munoz, Udhëheqës i Njësisë së Bankës Botërore për Administrim të Tokës dhe Infrastrukturë të të Dhënave Hapësinore me të cilin diskutuan rreth bashkëpunimit intensiv e disa vjeçar mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Bankës Botërore.
Z. Ahmeti falënderoi z. Munos për përkrahjen e vazhdueshme si financiare po ashtu edhe profesionale, ndërsa theksoi se ekspertët e AKK-së janë duke u transformuar nga absorbues të njohurive në shpërndarës të tyre. Në këtë takim, z. Munos u zotua se përkrahja do të vazhdojë edhe në të ardhmen, ndërsa u shpreh i kënaqur nga rezultatet e arritura nga përkrahja e deritanishme e Bankës Botërore. Ndërsa, si pjesë kryesore e aktiviteteve, respektivisht pjesëmarrja në konferencën për politika të gjelbra, e mbajtur me datat 26 dhe 27 shtator, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ishte panelist në sesionin kushtuar transformimit të shteteve në zhvillim dhe orientimi i tyre kah përkrahja e politikave të gjelbra. Në fjalën e tij, z. Ahmeti përmendi reformat e planifikuara në kadastër, respektivisht krijimin e  Ligjit të ri për Kadastër, draftimin e Ligjit për IKIH (infrastrukturës kombëtare e të dhënave hapësinore), amandamentimin e 12 Udhëzimeve Administrative në fushën e kadastrës, regjistrimit të të drejtave pronësore, e ngjashëm si dhe u zotua që në planifikimet e ardhshme, projekteve që mund të kenë efekt në ambient të u kushtohet rëndësi më e veçantë. Po ashtu, z. Ahmeti ofroi kanalet për komunikim që ka zhvilluar AKK, si Gjeoportali shtetërorë, të shfrytëzohen për promovimin e politikave, produkteve dhe shërbimeve në mbrojtje të ambientit. Përndryshe në konferencën e organizuara nga Banka Botërore, morën pjesë përfaqësues nga dhjetëra institucione nga e tërë bota, me mbi 200 pjesëmarrës. 


Takim bilateral, e-Qeverisja dhe prona

Me qëllim të prezantimit të gjendjes aktuale në Republikën e Kosovës, respektivisht me Agjencinë Kadastrale të Kosovës në fushën e e-Qeverisjes dhe ueb shërbimeve, si dhe për të identifikuar fushat dhe mundësitë e bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Agjencisë Shtetërore për Shoqëri të Informacionit të Republikës së Koresë së Jugut, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga Drejtoresha e Drejtorisë për Teknologji të Informacionit në AKK, z-nja Afërdita Thaçi, mbajti një takim bilateral me z. Kim Kibyoung, Drejtor për e-Qeverisje globale pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Sigurisë të Koresë së Jugut.
Në takim Kryeshefi Ahmeti, paraqiti gjendjen aktuale në fushën e ueb shërbimeve, respektivisht të cilat ueb shërbime AKK i ka të krijuara, konsumimin dhe interoperabilitetin e ueb shërbimeve të AKK-së përmes platformës digjitale qeveritare "Government Gateway", institucionet me të cilat AKK shpërndanë produkte përmes ueb shërbimeve, e ngjashëm. Po ashtu, nga z-nja Thaçi u dha edhe një informatë e përgjithshme mbi mandatin e Agjencisë për shoqëri të Informacionit në Republikën e Kosovës (AShI) dhe mënyrën e bashkëpunimit mes AKK dhe AShI.
Ndërsa z. Kim përveç  që bëri një prezantim të aktiviteteve të tyre në e-Qeverisje, shprehi interesimin e institucionit të cilin e udhëheqë për bashkëpunim me AKK-në, sidomos për vitin e ardhshëm kur ata planifikojnë shtrirjen e bashkëpunimit dhe përkrahjes edhe në shtetet e Ballkanit Perëndimorë. Si konkludim, palët u pajtuan që bashkëpunimi të fillojë të zyrtarizohet përmes shkëmbimit të shkresave zyrtare mes institucioneve, dhe po ashtu përmes shkresave teknike për konkretizim dhe prioritizim të nevojave ku AKK ka hapësirë për përkrahje, sidomos kur është  parasyshë se Korea e Jugut është një nga shtetet me e-Qeverisjen më të avancuar në botë.


Prikaz 6 - 10 od 111 rezultate.
Artikli po strani 5
od 23