REGISTRIRAJ IMOVINU

Zagarantovano pravo na imovinu

Ustav Kosova priznaje i štiti pravo vlasništva nad imovinom, kao i korišćenje imovine u skladu sa javnim interesom, koji je zakonom regulisan. Ovo je omogućeno kroz adekvatnog sistema administracije zemljišta, sa tačnim iformacijama i registrima, prikazivajući lokaciju nepokretnih imovina, oblik i katastarske granice, kao i prava u Registru prava nad nepokretnom imovinom. Kao katastar tako i RPNI su osnovani i u funkciji su na Kosovu. Registar prava na nepokretnu imovinu je osnovan kao mehanizam koji poznaje i sprovodi vrednost prava nepokretne imovine na Kosovu. Pravo na upis (registraciju) nepokretne imovine imaju svi vlasnici, bez razlike spola ili rase. Kosovska katastarska agencija podstiče sve zajednice, posebno žene, da iskoriste svoje pravo za registraciju imovine.

Prednosti koje ćete imati prilikom upisivanja (registracije) imovine

Registracija povećava zakonsku bezbednost i štiti pravo nad vašom nepokretnom imovinom.Registracijom se povećava vrednost vaše nepokretne imovine, omogućavajući vam da istu prenesete u nasledstvo vašim potomcima i samim tim  obezbedite njihovu budućnost. Takođe, registracijom vaše nepokretne imovine ista će postati deo privrede slobodnog tržišta, deo garancije u banci, takođe vašu nepokretnu imovinu  možete i prodati, itd.

 

Šta znači imovina?

Da bi bio vlasnik imovine znacìi da Vi možete da rukovodite,posedujete, koristite i prenositi imovinu u granicama utvrðenim zakonom i u skladu sa prirodom i svrhom predmeta i javnog interesa. 

Da li su žene i muškarci ravnopravni u pogledu imovinskih prava?

DA! Zakonodavstvo Kosova garantuje ravnopravnost bez diskriminacije.Pravo da bi postao vlasnik imovine bez razlike podjednako pripada kako muškarcima tako i ženama. 
 
Ustav Kosova, pored ostalog, garantuje: 
 
- jednakost pred zakonom ; 
- pravo da poseduje imovinu; 
- pravo na pravne lekove, i pravo na zaštitu svojih prava; i 
- zaštitu protiv diskriminacije. 
 
Kosovsko Zakonodavsto garantuju jednakost medu ženama i muškarcima u uživanju tih prava.

Šta se podrazumeva nasleđivanjem?

Nasleđivanjem podrazumevamo prenos imovine umrlog lica u skladu sa zakonom ili testamentom tog lica (ostavioca ) na jedno ili više lica (naslednici ). Razlozi za sticanje nasleða zasnivani su na zakonu ili testamentu.
 

Kada se stièe nasleđe?

Nasledstvo se stièe u momentu smrti nekog lica. Pod uslovima predviðenim zakonom, svaki naslednik koji je 
živ u vreme otvaranja nasledstva , ili lice koje je zaćeto pre smrti ostavioca i koje je roðeno živo u periodu od 
300 dana od dana smrti ostavioca, može da stiće nasledstvo. 
 
Na primer: ako ste vi trudna , nakon smrti vašeg muža dete je rođeno živo,to dete ce biti njegov naslednik. 

Da li muškarci nasleđuju vecìi deo u odnosu na žene?

NE! Svaki naslednik pod istim uslovima je ravnopravan u nasleðivanju. Zakon ne pravi razliku između muškaraca i žena. Podela nasledstva zasniva se na vašem odnosu (supruga , sestra, brat, deca, itd) sa ostaviocem. 
 
Na primer: ako ostavilac nije ostavio testament, njegova supruga i deca ceì naslediti imovinu u jednakim delovima, Njegova/njena - muška i ženska deca - ceì naslediti jednake delove.