Usluge i proizvodi

Produktet, shërbimet, çmimorja

Agjencia Kadastrale e Kosovës është e obliguar të ofrojë shërbime dhe produkte klientëve bazuar në legjislacionin në fuqi  mbi pagesat për shërbimet dhe produktet e ofruara nga AKK-ja. AKK-ja ofron qasje në dokumentet e grumbulluara, certifikatat pronësore, p.sh. certifikatat e posedimit, verifikimin e pasqyrës historike të regjistrimit të kryer në një parcelë kadastrale në kadastrin e tokës, verifikimin e pasqyrës historike të regjistrimit të kryer në një parcelë kadastrale, p.sh. një pronë e paluajtshme (ndërtesa/pjesa e ndërtesës) në kadastrin e pronave të paluajtshme, qasje (shikim) në të dhënat nga matjet – sistemi i informatave kadastrale në kopje të shtypur për një hartë kadastrale, p.sh. një hartë topografike pa marrë parasysh kohëzgjatjen e qasjes/shikimit, lista e shënimeve, certifi kata e listëssë parcelave kadastrale, etj.

Shkarko çmimoren e AKK-së për produktet dhe shërbimet.