vacancy

Njoftimin për kandidatin e suksesshëm

Në bazë të nenit 42, paragrafi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit Në Shërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Nëpunës, shërbime për mbështetje  administrative të projekteve, pozitë jo e karrierës,  me Marrveshje për Shërbime të Veçanta.

 

(Shkarko njoftimin)


Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  Agjencia Kadastrale e Kosovës më datë 09.07.2019, bën:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

(Shkarko shpalljen)

 


Njoftim per kandidatin e suksesshëm

Në bazë të nenit 42, paragrafi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit Në Shërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën "Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave", pozitë jo e karrierës,  me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin


Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  Agjencia Kadastrale e Kosovësmë datë 19.12.2019, bën:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Titulli i punës: Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave

Shkarko konkursin 


Njoftimi per kandidatin me te sukseshem Nëpunës për mbështetje të punëve administrative në ZE

Në bazë të nenit 42, paragrafi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit Në Shërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën, Nëpunës për mbështetje të punëve administrative në ZE me Nr. te referencës 001/2019 MSHV, pozitë jo e karrierës,  me Marrveshje për Shërbime të Veçanta.

Titulli i vendit të punës: Nëpunës për mbështetje të punëve administrative në ZE 

 

Shkarko njoftimin 


Objava Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama

Na osnovu člana 12, stav,4 Zakona Br. 03/ L -149, Civilna služba Republike Kosova , Zakon Br . 04 / L - 077 za Obaveze, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja  Kosova - Katastarska Agencija na datum 09.02.2019 objavljuje:

Objavu  javnog Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama

Preuzmi konkurs


KONKURS ZA UNAPREĐENJE

Kosovska katastarska agencija objavljuje KONKURS ZA UNAPREĐENJE civilnih službenika za ovo radno mesto:

Pozitat e punës

1.Službenik za produkte

2. Službenik za polnu ravnopravnost

3. Visoki pravi službenik

Preuzmi konkurs

 


Objava javnog Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama

Na osnovu člana 12, stav 4, Zakona Br. 03/L -149, Civilna služba Republike Kosova , Zakon Br . 04 / L - 077 za Obaveze, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja  Kosova – Kosovska katastarska agencija dana: 19.12.2018 god., objavljuje:

Objavu  javnog Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama


PREUZMI OBRAZAC ZA APLICIRANJE


Njoftim per kandidatin e sukseshëm

Në bazë të nenit 42, paragrafi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit Në Shërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën, "Nëpunës për mbështetje të punëve administrative në ZE" pozitë jo e karrierës,  me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin


Objava javnog Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama

Na osnovu člana 12, stav,4 Zakona Br. 03/ L -149, Civilna služba Republike Kosova , Zakon Br . 04 / L - 077 za Obaveze, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja  Kosova - Katastarska Agencija na datum 13.09. 2018, objavljuje:

Objavu  javnog Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama

Naslov posla: lužbenik za podržku administrativnih poslova Izvršne kancelarije

Preuzmi objavu

Preuzmi aplikaciju za radno mesto


Anulim i konkursit për pozitën Zyrtare per mbështetje të perkthimeve shqip serbisht

Në bazë të nenit 34 pika 5 e rregullores për procedurat e rekrutimit,
për pozitën Zyrtar/e për mbështetje të perkthimeve shqip/serbisht, anulohet  konkursi  për  arsye se nuk ka pasur kandidat  me pikë të kërkuara dhe rrjedhimisht është e pamundshme që të përzgjedhet  një kandidat i përshtatshëm.

Kandidatët e Suksesshëm

Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Asistent Administrativ, pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.
 
 
 
Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Asistent Administrativ, pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.
 
 
Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Ndihmës Ekspert për Kadastër, pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.
 
 
Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Zyrtar për Mbështetje të Përkthimit Shqip / Anglish , pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.
 
 

Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Zyrtar për Komunikim Masiv (2 pozita), pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin

Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Zyrtar për Mbështetje të Arkivimit  (2 pozita), pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin

 

Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Ndihmës Ekspert për GIS, pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin


Konkurs

MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor më datë 18.08.2018, bën:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

SHKARKO SHPALLJEN DHE PERSHKRIMIN E VENDEVE TE PUNES

SHKAKRO APLIKACIONIN PER PUNESIM