vacancy

Vacancy

Cadastre Expert (2)                      

 

Background:

The Norwegian Ministry of Foreign Affairs, through the Norwegian Mapping Authority - Statens kartverk -  is supporting Kosovo in follow-up, complete, roll out and upgrade activities from previous SK projects with the Kosovo Cadastral Agency. One of the activities agreed with KCA is to support KCA on capacity building including consultancy services.

Therefore Kosovo Cadastral Agency and Statens kartverket are looking for two (2) qualified professional Cadastral Experts in providing the services and support to KCA for cadaster and registration of real property rights. 


Download Terms of Reference

Request for Expression of Interest

 

 


CONTRACT AWARD NOTICE

CONTRACT AWARD NOTICE
02.03.2020
Real Estate Cadastre & Geospatial Infrastructure Project (REGIP)
Project ID: P164555
Contract Identification No: XK-KCA-102904-CS-DC-3
CONTRACTING AUTHORITY: Kosovo Cadastral Agency
OBJECT OF THE CONTRACT: Third Short Term Cadastre Expert
TYPE OF PROCEDURE: Direct Selection

CONTRACT AWARD NOTICE

CONTRACT AWARD NOTICE
02.03.2020
Real Estate Cadastre & Geospatial Infrastructure Project (REGIP)
Project ID: P164555
Contract Identification No: XK-KCA-102904-CS-DC-2
CONTRACTING AUTHORITY: Kosovo Cadastral Agency
OBJECT OF THE CONTRACT: Second Short Term Cadastre Expert
TYPE OF PROCEDURE: Direct Selection

CONTRACT AWARD NOTICE

CONTRACT AWARD NOTICE
02.03.2020
Real Estate Cadastre & Geospatial Infrastructure Project (REGIP)
Project ID: P164555
Contract Identification No: XK-KCA-102904-CS-DC-1
CONTRACTING AUTHORITY: Kosovo Cadastral Agency
OBJECT OF THE CONTRACT: First Short Term Cadastre Expert
TYPE OF PROCEDURE: Direct Selection

Njoftimin për kandidatin e suksesshëm

Në bazë të nenit 42, paragrafi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit Në Shërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Nëpunës, shërbime për mbështetje  administrative të projekteve, pozitë jo e karrierës,  me Marrveshje për Shërbime të Veçanta.

 

(Shkarko njoftimin)


Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  Agjencia Kadastrale e Kosovës më datë 09.07.2019, bën:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

(Shkarko shpalljen)

 


Njoftim per kandidatin e suksesshëm

Në bazë të nenit 42, paragrafi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit Në Shërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën "Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave", pozitë jo e karrierës,  me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin


Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  Agjencia Kadastrale e Kosovësmë datë 19.12.2019, bën:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Titulli i punës: Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave

Shkarko konkursin 


Njoftimi per kandidatin me te sukseshem Nëpunës për mbështetje të punëve administrative në ZE

Në bazë të nenit 42, paragrafi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit Në Shërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën, Nëpunës për mbështetje të punëve administrative në ZE me Nr. te referencës 001/2019 MSHV, pozitë jo e karrierës,  me Marrveshje për Shërbime të Veçanta.

Titulli i vendit të punës: Nëpunës për mbështetje të punëve administrative në ZE 

 

Shkarko njoftimin 


Objava Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama

Na osnovu člana 12, stav,4 Zakona Br. 03/ L -149, Civilna služba Republike Kosova , Zakon Br . 04 / L - 077 za Obaveze, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja  Kosova - Katastarska Agencija na datum 09.02.2019 objavljuje:

Objavu  javnog Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama

Preuzmi konkurs


KONKURS ZA UNAPREĐENJE

Kosovska katastarska agencija objavljuje KONKURS ZA UNAPREĐENJE civilnih službenika za ovo radno mesto:

Pozitat e punës

1.Službenik za produkte

2. Službenik za polnu ravnopravnost

3. Visoki pravi službenik

Preuzmi konkurs

 


Objava javnog Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama

Na osnovu člana 12, stav 4, Zakona Br. 03/L -149, Civilna služba Republike Kosova , Zakon Br . 04 / L - 077 za Obaveze, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja  Kosova – Kosovska katastarska agencija dana: 19.12.2018 god., objavljuje:

Objavu  javnog Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama


PREUZMI OBRAZAC ZA APLICIRANJE


Njoftim per kandidatin e sukseshëm

Në bazë të nenit 42, paragrafi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit Në Shërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën, "Nëpunës për mbështetje të punëve administrative në ZE" pozitë jo e karrierës,  me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin


Objava javnog Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama

Na osnovu člana 12, stav,4 Zakona Br. 03/ L -149, Civilna služba Republike Kosova , Zakon Br . 04 / L - 077 za Obaveze, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja  Kosova - Katastarska Agencija na datum 13.09. 2018, objavljuje:

Objavu  javnog Konkursa za Sporazum o Posebnim Uslugama

Naslov posla: lužbenik za podržku administrativnih poslova Izvršne kancelarije

Preuzmi objavu

Preuzmi aplikaciju za radno mesto


Anulim i konkursit për pozitën Zyrtare per mbështetje të perkthimeve shqip serbisht

Në bazë të nenit 34 pika 5 e rregullores për procedurat e rekrutimit,
për pozitën Zyrtar/e për mbështetje të perkthimeve shqip/serbisht, anulohet  konkursi  për  arsye se nuk ka pasur kandidat  me pikë të kërkuara dhe rrjedhimisht është e pamundshme që të përzgjedhet  një kandidat i përshtatshëm.

Kandidatët e Suksesshëm

Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Asistent Administrativ, pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.
 
 
 
Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Asistent Administrativ, pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.
 
 
Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Ndihmës Ekspert për Kadastër, pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.
 
 
Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Zyrtar për Mbështetje të Përkthimit Shqip / Anglish , pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.
 
 

Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Zyrtar për Komunikim Masiv (2 pozita), pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin

Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Zyrtar për Mbështetje të Arkivimit  (2 pozita), pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin

 

Në bazë zë nenit 42, paragarfi 2 i rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në SHërbimin Civil, Njësia e Personelit bën njoftimin për kandidtët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën Ndihmës Ekspert për GIS, pozitë jo e karrierës, me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.

Shkarko njoftimin


Konkurs

MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor më datë 18.08.2018, bën:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

SHKARKO SHPALLJEN DHE PERSHKRIMIN E VENDEVE TE PUNES

SHKAKRO APLIKACIONIN PER PUNESIM