Urdhëzime Administrative

UA (MMPHI) Nr. 04/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 08/2019 për Tarifat e Produkteve dhe Shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës

UA (MMPHI) Nr.05/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MEA) Nr. 09/2020 për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme

Udhëzimi Administrativ (MMPHI) Nr. 06/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve

UA (MEA) Nr. 09/2020 për tarifat e shërbimeve për regjistrimin e të drejtave të pronës së paluajtshme

UA MMPH Nr. 08-2019 për tarifat e produkteve dhe shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës

UA (MMPH) Nr. 13-2019 për licencimin e kompanive gjeodete dhe të gjeodetëve

UA MMPH – Nr 09/19 për ndarjen e zonave kadastrale

UA MMPH Nr. 10/19 për matjet kadastrale për regjistrim në kadastër

UA MMPH – Nr. 11/19 për ndarjen e ndërtesës dhe të pjesës së ndërtesës

UA MMPH – Nr 12/19 për ndarjen dhe regjistrimin e parcelës

UA Nr.14/2019 për caktimin e emërtimit dhe numërtimit të adresave për zona të qarkullimit publik, ndërtesa, shtëpi, objekte dhe parcela kadastrale të lira

UA Nr.14/2019 për caktimin e emërtimit dhe numërtimit të adresave për zona të qarkullimit publik, ndërtesa, shtëpi, objekte dhe parcela kadastrale të lira

UA Nr.15/2019 për renditjen e elementeve të adresave dhe caktimin e formatit të shkronjave, numrave dhe të tabelave të adresave

UA MMPH Nr. 16 për procedurat e krijimit dhe administrimit të regjistrit komunal të adresave dhe  regjistrit shtetëror të adresave

UA MMPH nr. 17 për krijimin dhe administrimin e listës alfabetike për emërtime, listës rezervë dhe vendosjen e tyre në regjistrin komunal të adresave

UA Nr.18/2019 për vendosjen fizike të tabelave të adresave në zona të qarkullimit publik, ndërtesa,  shtëpi, objekte dhe parcela kadastrale të lira

UA MMPH Nr. 18/2015 për regjistrimin e shpronësimit të pronës së paluajtshme

UA për regjistrimin e pronës në emër të të dy bashkëshortëve

UA Nr. 02/2012 për rindërtimin e kadastrit dhe regjistrit të të drejtave mbi pronën e paluajtshme

UA Nr. 03 2012 për punën e komisionit për rindërtimin e kadastrit dhe regjistrit të të drejtave mbi pronën e paluajtshme

UA Nr. 04/2012 për fushatën e sensibilizimit për publikun gjatë rindërtimit e kadastrit dhe regjistri të të drejtave mbi pronëne paluajtshme

UA Nr. 08/2014 për tarifat e shërbimeve për regjistrimin e të drejtave të pronës së paluajtsh nga zyret kadastrale komunale