UDHEZIME ADMINISTRATIVE ARKIVA

ARKIVA E UDHËZIMEVE ADMINISTRATIVE

UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH Nr 08-2019 PËR TARIFAT E PRODUKTEVE DHE SHËRBIMEVE TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MMPH) Nr 13-2019 PËR LICENCIMIN E KOMPANIVE GJEODETE DHE TË GJEODETËVE

UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – NR 09-19 PËR NDARJEN E ZONAVE KADASTRALE

UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – NR 10-19 PËR MATJET KADASTRALE PËR REGJISTRIM NË KADASTËR

UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – NR 11-19 PËR NDARJEN E NDËRTESËS DHE TË PJESËS SË NDËRTESËS

UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH – NR 12_19 PËR NDARJEN DHE REGJISTRIMIN E PARCELËS

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.14_2019 PËR CAKTIMIN E EMËRTIMIT DHE NUMËRTIMIT TË ADRESAVE PËR ZONA TË QARKULLIMIT PUBLIK, NDËRTESA, SHTËPI, OBJEKTE DHE PARCELA KADASTRALE TË LIRA

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.15_2019 PËR RENDITJEN E ELEMENTEVE TË ADRESAVE DHE CAKTIMIN E FORMATIT TË SHKRONJAVE, NUMRAVE DHE TË TABELAVE TË ADRESAVE

UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR 16 PËR PROCEDURAT E KRIJIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË REGJISTRIT KOMUNAL TË ADRESAVE DHE REGJISTRIT SHTETËROR TË ADRESAVE

UDHEZIM ADMINISTRATIV MMPH NR. 17 PËR KRIJIMIN DHE ADMINISTRIMIN E LISTËS ALFABETIKE PËR EMËRTIME, LISTËS REZERVË DHE VENDOSJEN E TYRE NË REGJISTRIN KOMUNAL TË ADRESAVE

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.18_2019 PËR VENDOSJEN FIZIKE TË TABELAVE TË ADRESAVE NË ZONA TË QARKULLIMIT PUBLIK, NDËRTESA, SHTËPI, OBJEKTE DHE PARCELA KADASTRALE TË LIRA

UDHËZIMI ADMINISTRATIV MMPH-NR. 18_2015 PËR REGJISTRIMIN E SHPRONËSIMIT TË PRONËS SË PALUAJTSHME

UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR REGJISTRIMIN E PRONËS NË EMËR TË TË DY BASHKËSHORTËVE

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR 02 2012 PËR_RINDËRTIMIN E KADASTRIT DHE REGJISTRIT TË TË DREJTAVE MBI PRONËN E PALUAJTSHME

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 03 2012 PËR PUNËN E KOMISIONIT PËR RINDËRTIMIN E KADASTRIT DHE REGJISTRIT TË TË DREJTAVE MBI PRONËN E PALUAJTSHME

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 04 2012 PËR FUSHATËN E SENSIBILIZIMIT PËR PUBLIKUN GJATË RINDËRTIMIT E KADASTRIT DHE REGJISTRIT TË TË DREJTAVE MBI PRONËNE PALUAJTSHME

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 08 2014 PËR TARIFAT E SHËRBIMEVE PËR REGJISTRIMIN E TË DREJTAVE TË PRONËS SË PALUAJTSH NGA ZYRET KADASTRALE KOMUNALE