Urdhëresat Administrative

Title
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR PROCEDURAT E KRIJIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË REGJISTRIT KOMUNAL TË ADRESAVE DHE REGJISTRIT SHTETËROR TË ADRESAVE
UDHEZIM ADMINISTRATIV PËR KRIJIMIN DHE ADMINISTRIMIN E LISTËS ALFABETIKE PËR EMËRTIME, LISTËS REZERVË DHE VENDOSJEN E TYRE NË REGJISTRINË KOMUNAL TË ADRESAVE
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR LICENCIMIN E KOMPANIVE GJEODETE DHE TË GJEODETËVE
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR MATJET KADASTRALE PËR REGJISTRIM NË KADASTËR
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR NDARJEN DHE REGJISTRIMIN E PARCELËS
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR NDARJEN E ZONAVE KADASTRALE
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR RENDITJEN E ELEMENTEVE TË ADRESAVE DHE CAKTIMIN E FORMATIT TË SHKRONJAVE, NUMRAVE DHE TË TABELAVE TË ADRESAVE
UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR TARIFAT E PRODUKTEVE DHE SHËRBIMEVE TË AGJENCISË KADASTRALE TË KOSOVËS
UDHËZIM ADMINISTRATIVPËR NDARJEN E NDËRTESËS DHE TË PJESËS SË NDËRTESËS
UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR VENDOSJEN FIZIKE TË TABELAVE TË ADRESAVE NË ZONA TË QARKULLIMIT PUBLIK, NDËRTESA, SHTËPI, OBJEKTE DHE PARCELA KADASTRALE TË LIRA
UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR CAKTIMIN E EMËRTIMIT DHE NUMËRTIMIT TË ADRESAVE PËR ZONA TË QARKULLIMIT PUBLIK, NDËRTESA, SHTËPI, OBJEKTE DHE PARCELA KADASTRALE TË LIRA
Udhëzim Administrativ Nr. 042012 për Fushatën e Sensibilizimit të Publikut gjatë Rindërtimit të Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme
Udhëzimi administrativ nr.13/2012 për vendosjen fizike të tabelave të adresave në zona të qarkullimit publik, ndërtesa, shtëpi, objekte dhe parcela kadastrale të lira
Udhëzimi administrativ nr.14/2012 për krijimin dhe administrimin e listës alfabetike për emërtime, listës rezervë dhe vendosjen e tyre nga regjistri komunal i adresave
Udhëzimi Administrativ AKK 2006 01 Mbi Zbatimin e Ligjit Mbi Themelimin e Regjistrit mbi të drejtat e pronës së paluajtshme
Udhëzimi Administrativ MMPH Nr. 24/2013 për procedurat e krijimit dhe administrimit të adresave dhe regjistrit shtetërorë të adresave
Udhëzimi Administrativ MMPH Nr. 08/2014 mbi Tarifat për Shërbimet e Regjistrimit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme nga Zyrat Kadastrale Komunale
Udhëzim Administrativ për matjet kadastrale përfshirë Teknologjitë GNSS
Udhëzimi Administrativ MMPH-Nr. 18/2015 për regjistrimin e shpronësimit të pronës së paluajtshme
UA Regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve 2017-2018