Urdhëresat Administrative

Title
UA Regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve 2017-2018
Udhëzimit Administrativ Nr. 11 për Tarifat e Produkteve dhe Shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës
Udhëzimi Administrativ MMPH-Nr. 18/2015 për regjistrimin e shpronësimit të pronës së paluajtshme
Udhëzim Administrativ për matjet kadastrale përfshirë Teknologjitë GNSS
Udhëzim Administrativ Nr. 052012 për Tarifat e Shërbimeve dhe të Produkteve kadastrale të ofruara nga Zyrat Kadastrale të Kosovës dhe kompanitë gjeodete të licencuara
Udhëzimi Administrativ MMPH Nr. 08/2014 mbi Tarifat për Shërbimet e Regjistrimit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme nga Zyrat Kadastrale Komunale
Udhëzimi Administrativ MMPH N. 25 2013 për tarifat e produkteve dhe të shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës
Udhëzimi Administrativ MMPH Nr. 24/2013 për procedurat e krijimit dhe administrimit të adresave dhe regjistrit shtetërorë të adresave
Udhëzimi Administrativ AKK 2006 01 Mbi Zbatimin e Ligjit Mbi Themelimin e Regjistrit mbi të drejtat e pronës së paluajtshme
Udhezimi Administrativ Nr. 02/2013 për zbatimin e ligjit për kadastër
Udhëzimi administrativ nr.14/2012 për krijimin dhe administrimin e listës alfabetike për emërtime, listës rezervë dhe vendosjen e tyre nga regjistri komunal i adresave
Udhëzimi administrativ nr.13/2012 për vendosjen fizike të tabelave të adresave në zona të qarkullimit publik, ndërtesa, shtëpi, objekte dhe parcela kadastrale të lira
Udhëzimi administrativ nr.12/2012 për caktimin e emërtimit dhe numërtimit të adresave për zona të qarkullimit publik, ndërtesa, shtëpi, objekte dhe parcela kadastrale të lira
Udhëzimi administrativ nr.11/2012 për renditjen e elementeve të adresave dhe caktimin e formatit të shkronjave, numrave dhe tabelave të adresave
Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2013 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe të Gjeodetëve
Udhëzim Administrativ Nr. 042012 për Fushatën e Sensibilizimit të Publikut gjatë Rindërtimit të Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme
Udhëzimi Administrativ Nr. 032012 për Punën e Komisionin për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme
Udhëzimi Administrativ Nr. 022012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme