Urdhëresat Administrative

« Prapa

Udhëzim Administrativ Nr. 042012 për Fushatën e Sensibilizimit të Publikut gjatë Rindërtimit të Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme